Menu

4 czerwca 2001 (92-99/2001)

Decyzja Prezydium KK nr 92/2001 ws. opinii o projekcie programu wieloletniego „Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej”

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” akceptuje cele i zakres projektu programu wieloletniego „Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej”.
Program jest ukierunkowany na opracowanie i wdrażanie do praktyki skutecznych i zaawansowanych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i technicznych zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, zbieżne z Europejską Kartą Społeczną i wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej. Zadania te są również zbieżne z działalnością NSZZ „Solidarność”, obejmującą dążenie do poprawy sytuacji zatrudnionych w Polsce, między innymi przez popieranie i promowanie działań prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, podejmowanych przez państwo i pracodawców.
Prezydium Komisji Krajowej uważa, że ustanowienie wymienionego programu wieloletniego jest obecnie szczególnie potrzebne ze względu na konieczność zmniejszenia skutków społecznych niewłaściwych warunków pracy w Polsce.

Decyzja Prezydium KK nr 93/2001 ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS ws. szczegółowych zasad tworzenia, działania i funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozytywnie opiniuje projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej. Jednocześnie Prezydium KK wnosi, aby w § 8a ust. 2 zarząd PFRON przy podejmowaniu decyzji o zwiększaniu liczby uczestników w działających już warsztatach mógł brać pod uwagę przede wszystkim te warsztaty, w których liczba uczestników nie przekracza 30 osób lub gdy jest to jedyny warsztat na terenie powiatu.

Decyzja Prezydium KK nr 94/2001 ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS ws. wywiadu środowiskowego (rodzinnego)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozytywnie opiniuje projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wywiadu środowiskowego (rodzinnego).

Decyzja Prezydium KK nr 95/2001 ws. rejestracji MKK Pracowników Ochotniczych Hufców Pracy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie uchwały Komisji Krajowej nr 502/95, rejestruje Międzyzakładową Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” Pracowników Ochotniczych Hufców Pracy. MKK jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze MKK pod nr „53”.

Decyzja Prezydium KK nr 96/2001 ws. opinii do projektu rozporządzenia MPiPS ws. warunków wynagradzania mediatorów

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Stanowisko Prezydium KK nr 97/2001 ws. funduszy celowych rynku pracy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” po przeanalizowaniu sytuacji finansowej Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy zwraca się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz do Ministra Finansów o niezwłoczne:
a) podniesienie składki pracodawców na rzecz FGŚP do wysokości 0,5% podstawy naliczania składki;
b) wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu na rzecz Funduszu Pracy w wysokości 12,5% jego planowanych dochodów.
Decyzje te pozwolą utrzymać zagrożoną płynność finansową obu funduszy, co jest niezbędne dla wypłacenia obligatoryjnych świadczeń pracowniczych oraz utrzymania na poziomie minimalnym aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

Decyzja Prezydium KK nr 98/2001 ws. upoważnienia SKK NSZZ „Solidarność” do prowadzenia sporu zbiorowego  z Zarządem PKP

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” postanawia upoważnić Sekcję Krajową Kolejarzy NSZZ „Solidarność” do prowadzenia sporu zbiorowego
z Zarządem PKP S.A. w trybie przewidzianym przez ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Przedmiotem sporu są następujące postulaty:
1. Przekazanie związkom zawodowym planów Zarządu PKP S.A. dotyczących poziomu zatrudnienia dla sektorów i pionów na rok 2001 i rozdziału zatrudnienia na zakłady pracy celem ich konsultacji,
2. Przekazanie należnych środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z § 58 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PKP S.A.
Do prowadzenia sporu Prezydium KK upoważnia zespół, do wyłonienia którego zobowiązuje Radę Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”.

Stanowisko Prezydium KK nr 99/2001 ws. rozwiązań emerytalnych dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, po zapoznaniu się z informacjami o trybie prac nad przygotowaniem rozwiązań emerytalnych dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, przypomina:
1. Zgodnie ze stanowiskiem nr 12 XI KZD tylko Zespół KK ds. negocjacji emerytur pomostowych reprezentuje Związek w rozmowach z Rządem w sprawie przygotowywania rozwiązań emerytalnych dla osób pracujących w szczególnych warunkach.
2. Komisja Krajowa w stanowisku nr 20/2000 z 24 października 2000 r. zwróciła się do Rządu o pilne przygotowanie nowelizacji ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (art. 46 ust. 1, pkt 2 art. 49 ust. 1 pkt 2, art. 50 ust. 1 pkt 2) polegającej na przedłużeniu terminu, do którego należy spełnić warunki uprawniające do obniżonego wieku emerytalnego (w chwili obecnej do dnia 31 grudnia 2006 r.).
Prezydium Komisji Krajowej negatywnie ocenia brak reakcji na zgłoszone postulaty oraz sprzeciwia się prowadzeniu rozmów ze strukturami NSZZ „Solidarność” bez wiedzy i poza wyżej wymienionym Zespołem. Prezydium KK domaga się pilnej odpowiedzi Rządu na postulat przesunięcia terminu uzyskania uprawnień do obniżonego wieku emerytalnego.
 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.