Menu

19 lutego 2001 (26-31/2001)

Decyzja Prezydium KK nr 26/2001 ws. opinii o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w sprawie zmiany ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (druk nr 2564) podtrzymuje swoją opinię wyrażoną w decyzji nr 162 z 17 października 2000 r. Propozycje nowej wersji projektu ustawy nie zmieniają opinii Prezydium KK za wyjątkiem poniższych:
1. w art. 8 ust. 2 - zmiany odbierającej kompetencje wojewódzkim radom zatrudnienia dotyczące opiniowania kryteriów wydawania decyzji w sprawie zatrudniania cudzoziemców i przyznawania pożyczek z Funduszu Pracy.
2. w art. 25 w ust. 1 – zmiany pozbawiającej uprawnień do dłuższego okresu pobierania zasiłku tych bezrobotnych, których małżonek jest również bezrobotny i utracił prawo
do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania przed dniem uzyskania uprawnienia do zasiłku.
W tych kwestiach Prezydium KK wyraża sprzeciw.
Ponadto Prezydium KK wnosi o dołączenie do aktualnej nowelizacji ustawy zapisów przywracających stan prawny sprzed 1 stycznia 2001 roku w części poświęconej zasiłkom
i świadczeniom przedemerytalnym, zgodnie ze stanowiskiem Prezydium KK nr 11/2001 z 23 stycznia 2001 r. i stanowiskiem Komisji Krajowej  nr 24/2001 z 6 lutego 2001 r.

Decyzja Prezydium KK nr 27/2001 ws. opinii o projekcie MG programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Polski

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” negatywnie opiniuje projekt Ministerstwa Gospodarki programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie Polski. Na początku lat dziewięćdziesiątych NSZZ „Solidarność” wspólnie ze szwedzkimi związkami zawodowymi zainicjował szkoleniowo-informacyjny program na temat szkodliwości działania azbestu na organizm ludzki. W trakcie realizacji programu postulowaliśmy konieczność opracowania kompleksowego, wieloaspektowego programu
na temat azbestu. Przedstawiany przez Ministerstwo Gospodarki projekt programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie Polski nie spełnia tych wymogów. Zagadnienia usuwania azbestu lub w miarę możliwości zabezpieczania go powinny stanowić tylko jeden z elementów takiego programu. Uważamy, że propozycja jest niewystarczająca, gdyż nie przewiduje bardzo istotnej sprawy ochrony zdrowia ludzi oraz rekompensat za jego utratę, wynikającą z warunków pracy przy azbeście i jego wyrobach.
Negatywnie oceniamy także lekceważenie partnerów społecznych, co wynika z pominięcia związków zawodowych na etapie przygotowania projektu programu
w dziedzinie tak ważnej dla związków zawodowych, oraz braku ich przedstawicieli w nadzorze nad jego realizacją.
Tym bardziej dziwią: przekonanie Ministerstwa Gospodarki o możliwości wniesienia przez ten program znaczącego wkładu do ogólnoeuropejskiej polityki proekologicznej,
w której filarem jest udział partnerów społecznych oraz błędne mniemanie o braku całościowych programów usuwania azbestu w krajach Unii Europejskiej.

Decyzja Prezydium KK  nr 28/2001 ws. opinii o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” negatywnie opiniuje poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy, zgłoszony przez grupę posłów AWS 15 grudnia 2000 r.
Projekt ten, podobnie jak wiele innych wcześniej zgłaszanych z inspiracji pracodawców, ma na celu obniżenie obecnie obowiązujących standardów ochrony prawnej i ekonomicznej pracownika.
Niektóre z proponowanych przepisów rodzą poważne obawy naruszenia konstytucyjnej zasady równego traktowania, inne są sprzeczne z dyrektywami europejskimi, które Rząd zobowiązał się wprowadzać w obszarze polityki społecznej.
Zasadniczy sprzeciw wywołuje jednak to, że w efekcie przyjęcia proponowanych zmian pracownik praktycznie pozbawiony zostałby ustawowej ochrony trwałości zatrudnienia, co podważa istotę Kodeksu pracy.

Decyzja Prezydium KK nr 29/2001 ws. opinii o projekcie nowelizacji rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny (...)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie opiniuje projekt rozporządzenia Rady Ministrów z 30 stycznia 2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny, sposobu i terminu jego udostępniania przez otwarty fundusz emerytalny, treści informacji przekazywanych członkom funduszy emerytalnych dotyczących środków gromadzonych na ich rachunkach, sposobu i terminów przekazywania do Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi sprawozdań i bieżących informacji przez towarzystwo emerytalne i fundusz emerytalny.
Propozycja rezygnacji z wymogu wysyłania listem poleconym informacji członkom funduszy emerytalnych jest, naszym zdaniem, sprzeczne z zapisem art. 36 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 97 nr 133, poz. 883), który brzmi: „Administrator danych jest obowiązany do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem.” Wśród danych, które miałyby być przesłane listem zwykłym są numery elektronicznego systemu ewidencji ludności PESEL i numer identyfikacji podatkowej NIP lub numer dowodu osobistego bądź paszportu.
Proponowane w projekcie rozwiązanie koliduje również z zapisem art. 49 o organizacji  i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. 97 nr 139 poz. 934) dotyczącym zachowania tajemnicy zawodowej w działalności funduszy. Obejmuje ona informacje związane z lokatami funduszu oraz rejestrem członków funduszu. Ujawnienie tych danych mogłoby naruszyć interes członków funduszu lub interes uczestników publicznego obrotu papierami wartościowymi.
Prezydium KK zwraca uwagę, że w uzasadnionym projekcie rozporządzenia RM powinno być podane stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ponieważ  do jego kompetencji należy opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych (art. 12 ustawy o ochronie danych osobowych).
 
Decyzja Prezydium KK nr 30/2001 ws. opinii o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" pozytywnie opiniuje poselski projekt ustawy (druk nr 2592) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i wnosi o pilne rozpoczęcie prac legislacyjnych.

Decyzja Prezydium KK nr 31/2001 ws. rejestracji Sekcji Krajowej Pogotowia Ratunkowego

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” rejestruje Sekcję Krajową Pogotowia Ratunkowego NSZZ „Solidarność” .


 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.