Logo
Wydrukuj tę stronę

5 lutego 2001 (19-23/2001)

Decyzja Prezydium KK nr 19/2001 ws. opinii o projekcie rozporządzenia MKiDN ws. wykonywania niektórych zawodów filmowych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozytywnie opiniuje projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonywania niektórych zawodów filmowych. W załączeniu przesyłamy szczegółowe uwagi Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Polskich Kaskaderów Filmowych z prośbą o ich pozytywne rozpatrzenie.

Załącznik do decyzji Prezydium KK nr 19/2001: Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonywania niektórych zawodów filmowych

W § 6 ust. 1 punkt 5 proponujemy dodać ppkt k) o treści „lub inne dyscypliny”.
W § 6 ust. 2 proponujemy dodać punkt 6 o następującym brzmieniu: „6. Z egzaminu z dziedzin wymienionych w punkcie 5 ppkty a) do k) zwalnia udokumentowane posiadanie odpowiednich patentów.”

Proponujemy dodać  § 61 w następującym brzmieniu:
1. „Do odbycia praktyki zawodowej może być dopuszczona osoba, która zdała egzamin praktyczny zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia.
2. Osoba dopuszczona do odbycia praktyki zawodowej musi po wymaganym 4-letnim okresie nauki zawodu przystąpić do egzaminu na kaskadera filmowego.
3. Do odbycia praktyki zawodowej może być dopuszczona osoba, która:
1) jest pełnoletnia,
2) posiada co najmniej średnie wykształcenie,
3) przedstawiła orzeczenie lekarskie dla osób wykonujących zawody wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej,
4) przedstawiła zaświadczenie o przynależności klubowej i trenowanej dyscyplinie sportowej (klasa sportowa, tytuł, stopień, patent) oraz prawo jazdy samochodowe i motocyklowe,
5) zdała przed komisją kwalifikacyjną wymienioną w § 9 egzamin dla kandydatów do odbycia praktyki zawodowej, polegający na zdaniu testu sprawności ogólnofizycznej oraz egzamin obejmujący następujące dyscypliny:
a) gimnastyka akrobatyczna
b) pływanie
c) sporty i sztuki walki
d) szermierka
e) jazda konna
4. Zakres egzaminu, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
5. Osoba dopuszczona do odbycia praktyki zawodowej, o której mowa w ust.1 jest uczniem w zawodzie kaskadera filmowego i może wykonywać prace pomocnicze dla kaskaderów oraz czynności na planie filmowym, na które posiada stosowne patenty, licencje lub inne dokumenty.
6. Czteroletni okres nauki w zawodzie kaskadera filmowego połączony z odbyciem praktyki zawodowej podzielony jest na dwa etapy: I etap obejmujący naukę zawodu poprzez trening, zdobywanie przydatnych w zawodzie kwalifikacji i  specjalności, patentów, licencji, poznawanie specyfiki pracy na planie filmowym.
II etap obejmujący praktykę zawodową.
7. Do odbycia praktyki zawodowej, o której mowa w ust. 1 może być dopuszczona osoba, która:
1) odbyła obowiązkowy dwuletni okres nauki zawodu, w trakcie którego brała udział w realizacji co najmniej 10 filmów fabularnych np. w charakterze epizodysty, statysty, specjalisty oraz w scenach masowych z udziałem kaskaderów.
2) zdała egzamin praktyczny dla kandydatów do odbycia praktyki zawodowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia.
8. Wykaz czynności, których wykonanie może zostać powierzone osobie dopuszczonej do odbycia praktyki zawodowej, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

W § 7 ustęp 1 zapis „.... sześcioletni staż pracy ...” proponujemy zastąpić zapisem „... co najmniej sześcioletni staż pracy...”
Proponujemy skreślić się ust. 2.
Do § 9 ust. 2 proponujemy dopisać ust. 2c „Komisja kwalifikacyjna rozpatruje wnioski
w składach siedmioosobowych, z czego pięć osób to kaskaderzy filmowi - koordynatorzy.
Do § 10 ust. 4 proponujemy dodać ust.4a o brzmieniu: „Osoby ubiegające się o kwalifikacje kaskadera filmowego koordynatora załączają do wniosku świadectwo lekarskie, dokumenty potwierdzające staż pracy, dyplom ukończenia wyższych studiów w AWF lub Szkoły Cyrkowej lub I klasę sportową.”

Proponujemy, aby  załącznik  nr 1 przyjął następujące brzmienie: Zakres egzaminu praktycznego dla kandydatów do odbycia praktyki zawodowej
1. Walka na białą broń:
1) Pozycja szermiercza i prawidłowe trzymanie szabli
2) Krok szermierczy do przodu i do tyłu
3) Zasłony przed cieciem szablą od 1 do 7
4) Układ zasłon, odbić, pchnięć i uników
5) Układ walki na szable z zastosowaniem odpowiednich technik
6) Walka na bagnety
Ocenie podlega prawidłowość technik.
2. Jazda konna:
1) jazda stepem, kłusem i galopem na oklep,
2) osiodłanie konia i ogłowie,
3) jazda we wszystkich chodach wymienionych w pkt. 1),
4) zatrzymanie konia z każdego z wymienionych w pkt. 1) chodów,
5) dwa sposoby wsiadania na konia (jeden wskok),
6) prowadzenie konia jedną ręką w chodach wymienionych w pkt. 1),
7) stanie w galopie w jednym strzemieniu,
8) chowanie się za konia w galopie – sylwetka schowana z boku konia,
9) upadek z konia w galopie:
a) do przodu
b) do tyłu
10)  skoki przez przeszkody do 60 cm.
3. Upadki i skoki z wysokości:
1) skok do wody na głowę z wysokości:
a) 5 m – mężczyźni
b) 3 m - kobiety
2) skok na nogi z wysokości 2 m na teren twardy (trudny) bez zabezpieczenia,
3) skok na nogi z wysokości do 4 m i teren trudny z zabezpieczeniem,
4) wypadanie z pojazdu będącego w ruchu (15 – 20 km/h),
5) upadek z wysokości do 8 m  na zabezpieczenie.
4. Pływanie:
1) przepłynięcie 300 m, w tym po 100 m kraulem, żabką i stylem grzbietowym,
2) przepłynięcie pod wodą z odbicia od brzegu:
a) 25 m – mężczyźni
b) 15 m – kobiety
3) skok do wody ze słupka startowego –
a) dowolny skok z wysokości 6 – 8 m
4) holowanie partnera:
a) 25 m – mężczyźni
b) 5 m – kobiety.
5. Sporty i sztuki walki:
1) judo:
a) o-soto-gari,
b) tai-oto-chi,
c) ippon-seoinage,
d) tomoe-nage,
e) kata-guruma,
f) marote-gari,
g) ukemi
2) karate:
a) mae-geri,
b) yoko-geri,
c) hiza geri’
d) mawashi-geri
3) boks:
a) ciosy  proste i sierpowe i ciosy z dłoni,
b) reakcja na ciosy
c) upadek po ciosach.
Uwaga:
Należy przygotować i wykonać układ bójki z wykorzystaniem wymienionych technik. Układ należy zaprezentować w parach. Czas trwania układu bójki co najmniej 3 min.
6. Czynności związane z użyciem pojazdów:
1) jazda motocyklem na jednym kole w terenie łatwym,
2) jazda motocyklem z przyczepą,
3) upadek z roweru,
4) jazda autem – podstawowe elementy (precyzja jazdy),
5) jazda zaprzęgiem konnym w terenie.

Test sprawności ogólnofizycznej
1. Biegi:
a) bieg po kopercie,
b) bieg na 300 m,
c) bieg na czas – 12 min (limit 2800 m).
2. Gimnastyka i akrobatyka
a) podciąganie się na drążku gimnastycznym (nachwyt),
b) wymyk gimnastyczny,
c) odmyk gimnastyczny,
d) bieg po równoważni z zeskokiem na linę,
e) wychwyt z karku („sprężyk”),
f) przewrót gimnastyczny w przód i tył,
g) przerzut bokiem (gwiazda),
h) przerzut w przód,
i) salto,
j) wejście i zejście po linie na wysokość 6 m (na samych rękach),
k) podstawowe ćwiczenia na batucie,
l) skok tygrysem przez skrzynię gimnastyczną,
m) upadek „kaskaderski” ze skrzyni gimnastycznej,
n) upadek kaskaderski z drabinek na zabezpieczenie.
3. Pływanie:
a) przepłyniecie 300 m stylem dowolnym,
b) przepłynięcie pod wodą:
- mężczyźni 25 m,
- kobiety 15 m,
c) skok do wody na nogi:
- mężczyźni 5 m,
- kobiety 3 m,
d) skok na głowę do wody z wysokości do 3 m,
e) skok ratowniczy,
f) holowanie partnera.
4. Szermierka – podstawy.
5. Dowolna dyscyplina do wyboru.
6. Sporty i sztuki walki – dowolna prezentacja umiejętności elementów judo, karate i inne.

Osoby, które zdały egzamin praktyczny wypełniają kartę praktykanta – kaskadera, która zawiera podstawowe dane osobowe oraz umiejętności nie objęte egzaminem (licencje, patenty, kategorie zawodowe, prawo jazdy, itp.) oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu bhp przy produkcji filmowej i badania lekarskie.
Egzamin sprawności psychofizycznej i ogólnofizycznej określi poziom cech motorycznych i predyspozycje do nauki zawodu, a w przyszłości wykonywania zawodu kaskadera filmowego.

Decyzja Prezydium KK nr 20/2001 (do użytku służbowego)

Stanowisko Prezydium KK nr 21/2001 ws. zwiększenia nakładów budżetowych na naukę w 2001 r.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”   wyraża sprzeciw wobec przekładania przez rząd kolejnych tur rozmów w sprawach nauki i szkolnictwa wyższego, prowadzonych w ramach sporu między NSZZ „Solidarność” a  rządem.
Oczekujemy natychmiastowego wznowienia rozmów m.in. z powodu niedotrzymania obietnic rządowych w sprawie zwiększenia nakładów  budżetowych na naukę w roku 2001.

Decyzja Prezydium KK nr 22/2001 ws. rejestracji MKK Regionalnych Oddziałów Przesyłu PGNiG. S.A.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” działając na podstawie uchwały Komisji Krajowej nr 502/95, rejestruje Międzyzakładową Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” Regionalnych Oddziałów Przesyłu PGNiG S.A. MKK jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze MKK pod nr „50”.

Decyzja Prezydium KK nr 23/2001 (do użytku służbowego)

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.