Menu

18 grudnia 2002 (244-250/2002)

Decyzja Prezydium KK nr 244/02 ws. opinii o projekcie rozporządzenia RM ws. ustanowienia Pełnomocnika Rządu ds. Współpracy Rzeczypospolitej z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”  nie wnosi uwag do rozporządzenia Rady Ministrów ws. ustanowienia Pełnomocnika Rządu ds. Współpracy Rzeczypospolitej z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Jednocześnie Prezydium wyraża nadzieję na dobrą współpracę Pełnomocnika Rządu z NSZZ „Solidarność”, szczególnie w zakresie realizacji i przestrzegania Wytycznych dla Korporacji Ponadnarodowych OECD.

Decyzja Prezydium KK nr 245/02 ws. opinii o projekcie rozporządzenia Rady Ministrów ws. szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2003 r.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zgłasza następującą uwagę do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2003 roku.
Negatywnie oceniamy odejście w § 2 projektu od zasady obligatoryjności przyznawania świadczeń uczniom, przy określonym dochodzie na osobę w rodzinie ucznia (do 200% dochodu uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej). Wprowadzenie zasady fakultatywności przyznawania świadczeń przy dotychczasowym kryterium dochodowym oraz upoważnienie rady gminy do podejmowania decyzji w sprawie wysokości kryterium dochodowego, uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków w zależności od możliwości finansowych gminy, odbije się negatywnie na dostępie do pomocy w dożywianiu uczniów w gminach najuboższych.
Nasze obawy uzasadnia fakt, że środki finansowe, przeznaczone w budżecie państwa na realizację programu wspierania gmin w dożywianiu, są na tym samym poziomie (160 mln zł)  co w roku 2002, mimo iż w 2003 r. rozszerza się krąg beneficjentów o uczniów klas zerowych.
Proponowane w projekcie rozwiązanie jest sprzeczne ze strategicznym celem „Rządowego programu wspierania gmin w dożywianiu uczniów w 2003 r.”, którym jest „ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich”.
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozytywną ocenę projektu warunkuje uwzględnieniem zgłoszonej uwagi, tj. przywróceniem w 2003 r. zasady obligatoryjności w przyznawaniu świadczeń uczniom przy określonym dochodzie na osobę w rodzinie ucznia, nie przekraczającym 200% dochodu uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Decyzja Prezydium KK nr 246/02 ws. wszczęcia sporu z Rządem

Prezydium Komisji Krajowej  NSZZ „Solidarność”  postanawia upoważnić Sekretariat Transportowców NSZZ „Solidarność”  do wszczęcia i prowadzenia w imieniu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” sporu z Radą Ministrów na podstawie porozumienia Rady Ministrów i Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w sprawie reguł postępowania przy rozwiązywaniu sporów między administracją państwową i NSZZ „Solidarność”  z dnia 29 maja 1992 r.
Przedmiotem sporu jest:
1. prowadzenie polityki transportowej zmierzającej do likwidacji 6000 km kolejowych linii  lokalnych o znaczeniu regionalnym,
2. brak osłon socjalnych dla zwalnianych pracowników PKP w roku 2003 i latach następnych,
3. brak pełnej dotacji do prowadzenia ruchu regionalnego zgodnie z ustawą o restrukturyzacji,    komercjalizacji i prywatyzacji PKP z dnia 8.09.2000 r.,
4. brak wystarczających środków na inwestycje w infrastrukturze kolejowej w roku 2003
i latach następnych.
Do merytorycznego przygotowania i prowadzenia sporu Prezydium KK upoważnia zespół w składzie:
 
1. Bogdan Kubiak
2. Stanisław Kogut
3. Wojciech Lipiński
4. Ryszard Filipowicz
5. Henryk Grymel
6. Zenon Kozendra
7. Andrzej Niezgoda
8. Henryk Sikora
9. Wiesław Pełka
10. Tadeusz Zawadzki
 
Decyzja Prezydium KK nr 247/02 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 248/02 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 249/02 ws. upoważnienia do zgłoszenia Tomasza Matery

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” upoważnia Józefa Niemca – sekretarza KK i Bogdana Kubiaka – członka Prezydium KK do zgłoszenia, zgodnie z wnioskiem Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”  Tomasza Matery do Rady Inwestorów Funduszu Własności Pracowniczej PKP.

Gdańsk, 19.12.2002 r.

Działając na podstawie upoważnienia udzielonego decyzją Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nr 249/02 i w oparciu o § 19 ust. 4 pkt 2 Statutu NSZZ „Solidarność” wyznaczamy Tomasza Materę do reprezentowania NSZZ „Solidarność” w Radzie Inwestorów Funduszu Własności Pracowniczej PKP.

Decyzja Prezydium KK nr 250/02 ws. wszczęcia sporu z rządem

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” postanawia upoważnić Sekretariat Służb Publicznych NSZZ „Solidarność” do wszczęcia i prowadzenia w  imieniu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” sporu z Radą Ministrów na podstawie porozumienia Rady Ministrów i Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w sprawie reguł postępowania przy rozwiązywaniu sporów między administracją państwową i NSZZ „Solidarność” z dnia 29 maja 1992 r.
Przedmiotem sporu jest:
1. brak realizacji Porozumienia z dnia 9 kwietnia 1997 r. renegocjowanego 12 kwietnia 1999 r. zawartego pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a związkami zawodowymi działającymi w Państwowej Straży Pożarnej w sprawie zrównania uposażeń strażaków PSP z uposażeniami Policji.

Do merytorycznego przygotowania i prowadzenia sporu Prezydium KK upoważnia zespół w składzie:
1. Jerzy Wielgus
2. Robert Osmycki
3. Damian Kochan
4. Jacek Piwiński
5. Józef Szrama
6. Zygmunt Włodarczyk


 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.