Menu

2 grudnia 2002 (233-236/2002)

Decyzja Prezydium KK nr 233/02 (do użytku służbowego)
 
Decyzja Prezydium KK nr 234/02 ws. opinii o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (...)  – z X 2002 r.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” podtrzymuje uwagi zgłoszone wcześniej do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw w wersji z września 2002 r. (decyzja Prezydium KK nr 209/02 z dnia 21 października 2002 r. w załączeniu) i zgłasza następujące uwagi do zmian zawartych w październikowej wersji projektu:
1. Negatywnie oceniamy propozycję zmiany art. 113 k.p., która ma na celu wyłączenie przekonań politycznych oraz przynależności związkowej z katalogu kryteriów niedopuszczalnej dyskryminacji w stosunkach pracy. Proponowana zmiana ograniczać będzie możliwość stosowania do przypadków dyskryminacji ze względu na przekonania polityczne lub przynależność związkową przepisów rozdziału IIa działu pierwszego Kodeksu pracy dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu, a w szczególności przepisów określających konsekwencje prawne naruszenia przez pracodawcę w tym zakresie zasady równego traktowania pracowników.
2. Propozycja zmiany art. 251 k.p. zmierza do ograniczenia zjawiska tzw. aneksowania umów o pracę na czas określony. Ponowne wprowadzenia mechanizmu ograniczającego dowolność zawierania z pracownikami umów o pracę na czas określony jest pozytywne, ale jednocześnie rodzi obawy o skuteczność proponowanego rozwiązania prawnego. Zdaniem Prezydium KK NSZZ „Solidarność”, w celu skutecznego ograniczenia praktyki zawierania umów terminowych niezbędne jest wprowadzenie do Kodeksu pracy przepisu ograniczającego  łączny czas trwania stosunku pracy na czas określony (niezależnie od liczby zawartych umów o pracę pomiędzy pracownikiem i pracodawcą). Poważne zastrzeżenia  budzi treść proponowanego art. 251 § 3 k.p. przewidującego wyłączenie z mechanizmu ograniczającego możliwość zawierania kolejnych umów o pracę na czas określony umów zawartych na okres co najmniej 12 miesięcy albo w celu realizowania zadań powtarzających się cyklicznie. Wprowadzenie art. 251 § 3 k.p. w proponowanym brzmieniu spowoduje otwarcie pracodawcom pełnej możliwości stałego zatrudniania pracowników na czas określony na podstawie umów zawieranych na okresy roczne
i dłuższe.
3. Propozycja wyłączenia w art. 129 § 2 k.p. pracowników zatrudnionych w budownictwie oraz przy wykonywaniu prac społecznie użytecznych oraz służących zaspokajaniu codziennych potrzeb ludności z zakresu stosowania przedłużonych do 6 i 12 miesięcy okresów rozliczeniowych czasu pracy uwzględnia częściowo wcześniejsze zastrzeżenia NSZZ „Solidarność”. Prezydium Komisji Krajowej podtrzymuje jednak wyrażane już wcześniej negatywne stanowisko wobec rozwiązań prawnych przewidujących dopuszczalność wprowadzania dla pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy przewidzianym w art. 129 k.p. przedłużonych okresów rozliczeniowych czasu pracy.
4. Negatywnie oceniamy propozycję wprowadzenia art. 1721 § 1 i 2 k.p. formułującego zasadę, że pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie urlopowe, jeżeli jest on uprawniony do świadczenia pieniężnego za czas urlopu z innego tytułu. Propozycję tę należy ocenić jako ograniczenie prawa pracowników do wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego.
5. Propozycję zmiany w art. 23711 k.p. dotychczasowych zasad powoływania służby pracy
w zakładach pracy oceniamy jako niewystarczającą. Zdaniem Prezydium Komisji Krajowej najbardziej pożądanym, z punktu widzenia skuteczności ochrony życia i zdrowia pracowników, rozwiązaniem byłby powrót do zasad powoływania służby bhp obowiązujących przed wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 135, poz. 1146).
6. Oceniając pozytywnie propozycję rozszerzenia w art. 23711a k.p. zakresu spraw podlegających konsultacji z przedstawicielami pracowników na sprawy dotyczące przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego oraz szkoleń pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Prezydium KK domaga się przywrócenia obowiązku konsultacji spraw z zakresu bhp z zakładową organizacją związkową, jeżeli pracodawca objęty jest zakresem działania takiej organizacji.

Decyzja Prezydium KK nr 235/2002 ws. opinii o projekcie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy (...)  z X.2002 r.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”  negatywnie ocenia nowe propozycje zmian zawarte w projekcie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących indywidualnie pracowników (w wersji z października 2002 r.). Szczególnie krytycznie ocenić należy zawarte w projekcie ograniczenie zastosowania art. 10 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących indywidualnie pracowników do pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników. Przyjęcie tego rozwiązania spowoduje, że pracownicy zatrudnieni u mniejszych pracodawców, zwalniani indywidualnie z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, będą wyłączeni z prawa do odprawy pieniężnej przewidzianej w art. 8 ustawy.
Prezydium Komisji Krajowej podtrzymuje uwagi do wersji wrześniowej projektu ustawy o grupowych zwolnieniach pracowników wyrażone w decyzji Prezydium KK nr  210/02 z dnia 21 października 2002 r. (w załączeniu). 
  
Decyzja Prezydium KK nr 236/02 (do użytku służbowego)

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.