Menu

22 stycznia 2002 (12-21/2002)

Stanowisko Prezydium KK nr 12/02 ws. łamania praw związkowych w Korei Płd.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wyraża głębokie zaniepokojenie postępowaniem rządu Korei Południowej, który systematycznie łamie podstawowe prawa pracownicze.

Przetrzymywanie i więzienie za działania przeciwko neoliberalnym ograniczeniom 50 działaczy związkowych, w tym Dan Byung-ho, przewodniczącego Koreańskiej Konfederacji Związków Zawodowych (KCTU) i Mun Sung-hyuna, przewodniczącego Koreańskiej Federacji Metalowców (KMWF), jest częścią nieustającej polityki przeciwko tym wszystkim, którzy usiłują polepszyć standardy pracy i promować prawa pracownicze.
Więzienie działaczy jest jawnym naruszeniem swobód obywatelskich, w tym prawa do organizowania się i wypowiedzi, zagwarantowanych nie tylko w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, którego sygnatariuszem jest Korea Płd., ale również zapisanych w konstytucji Korei.
Jest oburzające, że w czasie prezydentury Kim Dae-junga aresztowano ok. 650 działaczy, w tym ponad 200 tylko w 2001 roku. Dane te podważają reputację Prezydenta Korei jako obrońcy praw człowieka, który został uhonorowany Pokojową Nagrodą Nobla i zobowiązał się do przestrzegania praw człowieka i zrewidowania prawa dotyczącego bezpieczeństwa narodowego. W trudnej sytuacji ekonomicznej kraju rząd powinien dążyć do dialogu i współpracy
ze związkami zawodowymi, a nie uciekać się do policyjnych represji i zastraszania.

NSZZ „Solidarność” dołącza się do głosu tych wszystkich w Korei i na świecie, którzy żądają respektowania międzynarodowych standardów pracy zawartych w Konwencjach MOP, które rząd Korei zobowiązał się przestrzegać. 
Domagamy się ponownie od rządu Korei natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia działaczy związkowych i zaprzestania wszelkich represji, mając nadzieję, że rząd Korei stanie się sygnatariuszem Konwencji MOP, szczególnie zaś tych które chronią prawa pracownicze do organizowania się.
Stanowisko NSZZ „Solidarność” jest wyrazem solidarności z koreańskimi związkami zawodowymi, które dzień 22 stycznia 2002 r. ogłosiły Międzynarodowym Dniem Akcji wzywającej do uwolnienia więzionych przywódców związkowych w Korei Płd.

Decyzja Prezydium KK nr 13/02 ws. reprezentanta Związku w Komisji Programowo – Metodologicznej GUS

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” upoważnia prof. dr hab. Jana Paradysza do reprezentowania NSZZ „Solidarność” podczas obrad Komisji Programowo-Metodologicznej, a także w dalszych pracach dotyczących zamierzeń programowych statystyki publicznej na rok 2003.

Decyzja Prezydium KK nr 14/02 ws. opinii o projekcie rozporządzenia RM ws. kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wnosi następujące uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej (wersja przesłana 20 stycznia br.) w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia:
1) § 1 pkt 2 – proponujemy brzmienie :
„2) stopnia niepełnosprawności do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych powodujących konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w sposób przewyższający zakres opieki potrzebnej dziecku w danym wieku.”
2) § 2 ust. 1 – proponujemy brzmienie:
„1. Orzekanie o niepełnosprawności dziecka wynikającej z upośledzenia stanu zdrowia dotyczy:”
3) § 2 ust. 1 pkt. 11 – proponujemy skreślić wyraz „ciężką”
4) § 2 ust. 1 – proponujemy dodać pkt 12 w brzmieniu :
„12) inne zaburzenia genetyczne mogące być przyczyną niepełnosprawności,”
5) § 2 ust. 2 pkt 2 – proponujemy brzmienie:
„2) stopień jego przystosowania do skutków choroby i uszkodzeń organizmu oraz aktualną sprawność fizyczną i psychiczną.”
6) § 3 – wyrazy ”wsparcie potrzebne dziecku” proponujemy zastąpić wyrazami „zakres opieki potrzebny dziecku.”

Pozytywną opinię warunkujemy uwzględnieniem powyższych uwag.

Decyzja Prezydium KK nr 15/02 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 16/02 (do użytku służbowego)

Stanowisko Prezydium KK nr 17/02 ws. zakłamywania historii przez prezydenta RP

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” protestuje przeciwko zakłamywaniu historii przez prezydenta RP. Sugestia Aleksandra Kwaśniewskiego, że nie należy porównywać zbrodni niemieckich z sowieckimi, uwłacza milionom ofiar ludobójstwa wprowadzanego przez NKWD i Armię Sowiecką w podbitych krajach. Zakłamuje również zbrodnie sowieckie dokonane na narodach świata, w tym na narodzie polskim i rosyjskim.

Decyzja Prezydium KK nr 18/02 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 19/02 ws. obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” upoważnia Zarząd Regionu Dolny Śląsk do organizacji konferencji w ramach ogólnopolskich obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych przypadającego na dzień 28 kwietnia 2002 roku.

Decyzja Prezydium KK nr 20/02 ws. druku ulotek

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” postanawia pokryć koszty druku ulotek informacyjnych dla Niezależnego Zrzeszenia Studentów, w wysokości 6.000,- (sześć tysięcy) zł z Funduszu Solidarnościowo-Charytatywnego.

Decyzja Prezydium KK nr 21/02 ws. zmiany nazwy Sekcji Krajowej ABB i Adtranz

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” na wniosek Rady Sekcji Krajowej ABB i Adtranz NSZZ „Solidarność”, zgodnie z uchwałą jej walnego zebrania delegatów, postanawia o zmianie nazwy sekcji na: Sekcja Krajowa Przemysłu Elektromaszynowego NSZZ „Solidarność”.

 

 


 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.