Menu

7 stycznia 2002 (1-4/2002)

Decyzja Prezydium KK nr 1/02 ws. opinii o projekcie rozporządzenia RM ws. szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy
w dożywaniu uczniów w 2002 roku

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów ws. szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywaniu uczniów w 2002 roku. Wyrażamy zaniepokojenie realnością programu wymagającego znacznego dofinansowania (ok. 115 mln) przez samorządy gmin.

Decyzja Prezydium KK nr 2/02 ws. zatwierdzenia regulaminu wewnętrznego SK Kolejarzy NSZZ „Solidarność”

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w oparciu o § 31 ust. 4 Statutu NSZZ „Solidarność”  zatwierdza regulamin wewnętrzny Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”  przyjęty uchwałą nr 1/2001 Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w dniu 30  października 2001 r.

Przyjęty Uchwałą Nr 1/2001 WZD SKK w dniu 30 października 2001 r.

Regulamin wewnętrzny Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Z inicjatywy zakładowych i międzyzakładowych organizacji związkowych NSZZ „Solidarność”, na podstawie rozdziału V Statutu NSZZ „Solidarność”  – tworzy się Sekcję Krajową Kolejarzy NSZZ „Solidarność” , zwaną dalej Sekcją Krajową

§ 2
Sekcja Krajowa jest sekcją branżową Sekretariatu Transportowców NSZZ „Solidarność”, działającą w jego imieniu i z jego upoważnienia.

§ 3
Celem działalności Sekcji Krajowej jest reprezentowanie interesów członków NSZZ „Solidarność” wobec władz związku, związku pracodawców, władz ustawodawczych, państwowych oraz władz administracyjnych i resortowych.

§ 4
Trenem działania Sekcji Krajowej jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5
Siedzibą Sekcji Krajowej jest Warszawa.

Rozdział II
Struktura Sekcji Krajowej

§ 6
1. Sekcja Krajowa zrzesza organizacje zakładowe i międzyzakładowe NSZZ „Solidarność”, które złożyły akces do Sekcji Krajowej Kolejarzy zgodnie ze Statutem i przepisami prawa wewnątrzzwiązkowego.
2. W strukturze Sekcji Krajowej działają Sekcje Zawodowe.
3. Sekcja Krajowa tworzy swoje terenowe przedstawicielstwa zwane Okręgowymi Sekcjami Kolejarzy.

§ 7
Władzami Sekcji Krajowej są:
1. Walne Zebranie Delegatów,
2. Rada Sekcji Krajowej,
3. Komisja Rewizyjna Sekcji Krajowej.


Rozdział III
Kompetencje i zakres działania

§ 8
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej należy w szczególności:
• uchwalanie regulaminu wewnętrznego Sekcji Krajowej i jego zmian,
• uchwalanie programu działania Sekcji Krajowej,
• wybór Przewodniczącego Rady Sekcji Krajowej, członków Rady Sekcji Krajowej, członków Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Kongres Sekretariatu Transportowców, a także ich odwołanie,
• podejmowanie decyzji w sprawie powołania Prezydium Rady Sekcji Krajowej Kolejarzy,
• ustalenie ilości członków Rady Sekcji Krajowej Kolejarzy,
• rozpatrywanie sprawozdań Rady Sekcji Krajowej i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium Radzie Sekcji Krajowej,
• podejmowanie uchwał finansowych.
2. Sesje zwyczajne Walnego Zebrania Delegatów odbywają się raz w roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje Rada Sekcji Krajowej na wniosek jednej piątej delegatów na Walne Zebranie Delegatów lub na wniosek Komisji Rewizyjnej SKK NSZZ „Solidarność” w terminie 30 dni kalendarzowych. W przypadku niezwołania Walnego Zebrania Delegatów przez Radę SKK NSZZ „Solidarność” w tym terminie, zwołuje je Komisja Rewizyjna SKK NSZZ „Solidarność”.
4. Kadencja władz Sekcji Krajowej jest zgodna z kadencją władz Związku.

§ 9
Rada Sekcji Krajowej składa się z Przewodniczącego Rady Sekcji Krajowej i pozostałych członków Rady w liczbie ustalonej przez Walne Zebranie Delegatów.

§ 10
Zadania Rady Sekcji Krajowej:
1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej,
2. bieżąca kontrola realizacji porozumień zawartych przez Związek na szczeblu rządowym i resortowym,
3. występowanie do zarządów spółek utworzonych przez PKP i PKP S.A. o poprawę warunków pracy, płacy oraz socjalno-bytowych członków Związku,
4. opiniowanie aktów normatywnych dotyczących spraw zawodowych, branżowych i pracowniczych,
5. zbieranie i przekazywanie informacji, organizowanie zebrań,
6. utrzymywanie kontaktów z władzami związku,
7. reprezentowanie członków związku na forum krajowym i zagranicznym,
8. zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych sekcji zawodowych,
9. ustalanie ilości oraz zasad funkcjonowania Okręgowych Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” ,
10. podejmowanie uchwał o wszczęciu sporów zbiorowych i przeprowadzanie akcji protestacyjnych i strajkowych,
11. powoływanie zespołów roboczych,
12. wybór Prezydium Rady Sekcji Krajowej na wniosek Przewodniczącego Rady Sekcji Krajowej,
13. uchwalanie preliminarza budżetowego Rady.

§ 11
Do kompetencji Prezydium Rady Sekcji Krajowej należy w szczególności:
1. kierowanie bieżącą działalnością Sekcji Krajowej zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Delegatów SKK i wytycznymi Rady Sekcji Krajowej,
2. podejmowanie decyzji finansowych zgodnie z przyjętym przez Radę Sekcji Krajowej preliminarzem budżetowym.

§ 12
Do kompetencji sekcji zawodowych należy w szczególności:
1. reprezentowanie organizacji związkowych należących do Sekcji zawodowych wobec zarządów spółek i ich oddziałów,
2. koordynowanie działania organizacji związkowych należących do sekcji zawodowych,
3. realizacja innych zadań zleconych przez Radę SKK.

§ 13
Do kompetencji Okręgowych Sekcji Kolejarzy należy w szczególności:
1. reprezentowanie należących do terenowych przedstawicielstw organizacji związkowych wobec: pracodawców (na wniosek KM/MKZ), organów samorządu terytorialnego
i administracji państwowej szczebla wojewódzkiego i regionalnego, władz regionalnych NSZZ „Solidarność”,
2. koordynowanie działania organizacji związkowych reprezentowanych przez terenowe przedstawicielstwa Sekcji Krajowej,
3. organizowanie przepływu informacji pomiędzy SKK i KZ/MKZ,
4. realizacja innych zadań zleconych przez Radę SKK.

§ 14
Komisja Rewizyjna Sekcji Krajowej składa się z 7 członków, spośród których wybiera Przewodniczącego.

§ 15
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Sekcji Krajowej należy w szczególności:
1. kontrola Rady Sekcji Krajowej i jej Prezydium w zakresie działalności finansowej, zgodności działania z postanowieniami regulaminu i uchwał WZD SKK oraz KZD,
2. kontrola sekcji zawodowych i przedstawicielstw terenowych Sekcji Krajowej.

§ 16
Uchwały władz Sekcji Krajowej zapadają zwykłą większością głosów, pod warunkiem,  że w głosowaniu uczestniczy co najmniej połowa uprawnionych do głosowania.

Rozdział IV
Fundusze i majątek

§ 17
1. Majątek i fundusze sekcji Krajowej powstają z:
• dotacji Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” ,
• składek Komisji Zakładowych i Międzyzakładowych zgodnie z uchwałą finansową WZD,
• dobrowolnych darowizn i zapisów,
• działalności gospodarczej prowadzonej za zgodą władz Związku,
• wpłat na fundusze celowe.
2. Fundusze Sekcji Krajowej są wykorzystywane na:
• zabezpieczenie funduszu organizacyjnego,
• zabezpieczenie funduszu płac,
• finansowanie działalności sekcji zawodowych i terenowych przedstawicielstw Sekcji Krajowej,
• inne cele ustalone przez Radę Sekcji Krajowej.

§ 18
Wszystkie sprawy nieujęte regulaminem należy rozpatrywać w oparciu o:
• Statut NSZZ „Solidarność” ,
• uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” ,
• uchwały Komisji Krajowej,
• uchwały Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej.

§ 19
Niniejszy regulamin obowiązuje po uchwaleniu przez Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Kolejarzy i po zatwierdzeniu przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”.
 
 
Decyzja Prezydium KK nr 3/02 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 4/02 (do użytku służbowego)

 


 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.