Menu

6 grudnia (265-273/2010)

Stanowisko Prezydium KK nr 265/10 ws.  wprowadzanych przez Komisję Europejską zasad przydziału darmowych pozwoleń na emisję dwutlenku węgla w okresie od 2013 r. do 2020 r.

W związku z planowanym wprowadzeniem przez Komisję Europejską wyjątkowo niekorzystnych dla polskiego przemysłu (skutkujących m.in. drastycznymi podwyżkami cen ciepła dla odbiorców indywidualnych) zasad przydziału darmowych pozwoleń na emisję dwutlenku węgla w okresie od 2013 r. do 2020 r. oraz zaplanowanym na dzień 15 grudnia 2010 r. posiedzeniem Komisji Ochrony Klimatu zwracamy się z wnioskiem do Pana Premiera o podjęcie wszelkich działań w celu zablokowania wprowadzenia proponowanych rozwiązań.

Zgodnie z zapisami dyrektywy 29/2009/WE do dnia 30 września 2010 r. KE miała obowiązek opublikowania liczby darmowych uprawnień dla instalacji funkcjonujących
w Europejskim Systemie Handlu Uprawnieniami do Emisji CO2 w latach 2008-2012 i dla instalacji, które znajdą się w systemie w 2013 r., oraz wszelkich bezpłatnych uprawnień przydzielonych na jego terytorium.

Dyrektywa ta w Art. 10a pkt. 6 daje państwom członkowskim „możliwość przyjęcia środków finansowych na rzecz sektorów lub podsektorów, które uznaje się za narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji z powodu przenoszenia kosztów związanych z emisją gazów cieplarnianych w ceny energii, w celu kompensacji tych kosztów i w przypadku gdy takie środki finansowe są zgodne z zasadami pomocy państwa oraz z tymi, które będą przyjęte w tej dziedzinie”.

Środki te opierają się na określanych wskaźnikach ex ante pośrednich emisji CO2 przypadających na jednostkę produkcji.

Wskaźniki ex ante są obliczane dla danego sektora lub podsektora jako iloczyn zużycia energii przypadającej na jednostkę produkcji odpowiadającej najbardziej wydajnym dostępnym technologiom i emisji CO2 europejskiej struktury produkcji energii elektrycznej.

Współczynnik nawęglenia EU-27 wynosi 0,41, Polski 0,94. 

Specyfika polskich branż energochłonnych (metale nieżelazne, przemysły: stalowy, chemiczny, cementowy, papierniczy, szklarski) powoduje, iż są one zagrożone „wyciekiem emisji” zarówno:
– w wyniku wzrostu kosztów energii elektrycznej (cena uprawnienia do emisji 1 tony CO2 na poziomie 39€ spowoduje wzrost udziału kosztów energii w wartości produkcji o około 10%);
– jak i w efekcie utraty rynku z uwagi na przekraczający 30% współczynnik charakteryzujący to zagrożenie dla europejskich producentów cynku (stosunek całkowitej wartości sumy eksportu oraz importu podzielonej przez całkowitą wartość obrotów i importu). Z analiz przeprowadzonych przez zagrożone likwidacją zakłady przemysłowe wynika,
iż bez rozwiązań rekompensujących wzrost kosztów energii elektrycznej wywołanych obowiązkowym zakupem uprawnień do emisji CO2 przez polskie elektrownie, zakłady te nie mają szans na ekonomicznie uzasadnione funkcjonowanie po 2013 r.

Możliwe formy takiej rekompensaty to:
– przydział darmowych uprawnień do emisji CO2 niezbędnych do wyprodukowania energii elektrycznej pokrywającej wolumen zapotrzebowania zakładu energochłonnego;
– środki pieniężne pokrywające wzrost kosztów energii elektrycznej z tytułu wprowadzenia obowiązku zakupu uprawnień do emisji CO2 przez polskie elektrownie.

Niestety, jak na razie polskie Ministerstwo Gospodarki nie prowadzi w tym kierunku żadnych prac. Polska nie zgłosiła również propozycji własnych rozwiązań dla Komisji Europejskiej. Rodzi się więc pytanie czy w tej sytuacji polskie zakłady przemysłowe i polscy obywatele mają wystarczająco skuteczne wsparcie ze strony polskiego rządu. Informujemy Pana Premiera, że w przedsiębiorstwach tych branż zatrudnionych jest około 500 tysięcy pracowników, z których to ok. 50% jest zagrożonych utratą swojego miejsca pracy. Tymczasem rząd niemiecki poinformował już o wprowadzeniu systemu rekompensat w wysokości 140 mln € dla niemieckiego przemysłu energochłonnego. 

Podsumowując chcielibyśmy przypomnieć, iż Pan Premier rezygnując z prawa veta podpisał pakiet klimatyczny uzyskując w zamian derogacje, które – wg informacji oficjalnych – miały dać Polsce gwarancje przesunięcia terminu wprowadzenia 100% aukcyjności do roku 2020 r. oraz możliwość uzyskania dodatkowych derogacji podczas tzw. rundy rendez-vous zaplanowanej na rok 2018.

Decyzja Prezydium KK nr 266/10 ws. zgody na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ „Solidarność”

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” na wniosek Przewodniczącej Regionu Berlin – Brandenburg Doro Zinke przy akceptacji Zarządu Regionu w Zielonej Górze wyraża zgodę na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ „Solidarność” na broszurce skierowanej do pracowników oddelegowanych do pracy w Niemczech.

Decyzja nr 267/10 ws. udzielenia zgody na wykorzystywanie wypowiedzi Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z KZD z dnia 7.9.1981 r.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wyraża zgodę na wykorzystanie z Archiwum Polskiego Radia wypowiedzi Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” z dnia 7.9.1981 r. zaczynającej się od słów: „ … Nasz Związek nie ma armii ani policji (1:04) …”
Prezydium KK do podpisania oświadczenia w imieniu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wyznacza:
1. Bogdana Bisia – Zastępcę Przewodniczącego KK
2. Jerzego Jaworskiego – Skarbnika KK

Decyzja Prezydium KK nr 268/10 - do użytku służbowego

Decyzja Prezydium KK nr 269/10 - do użytku służbowego

Decyzja Prezydium KK nr 270/10 - do użytku służbowego

Decyzja Prezydium KK nr 271/10 ws. zarejestrowania Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Lekkiego NSZZ „Solidarność”

1. Prezydium Komisji Krajowej działając na mocy postanowień § 7 ust. 2 uchwały KK
nr 17/08 z późniejszymi zmianami dokonuje, na podstawie wniosku złożonego przez Tymczasową Radę Sekcji, rejestracji Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Lekkiego NSZZ „Solidarność” i wpisuje tę sekcję do Rejestru Krajowych Sekcji Branżowych.

2. Prezydium Komisji Krajowej działając na mocy postanowień § 7 ust. 3 uchwały KK
nr 17/08 z późniejszymi zmianami, na podstawie wniosku złożonego przez Tymczasową Radę Sekcji, dokonało uzgodnienia z Radą Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego o przynależności zarejestrowanej Sekcji do tego Sekretariatu.

3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stanowisko Prezydium KK nr 272/10 ws. generała Wojciecha Jaruzelskiego

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”  stanowczo protestuje przeciwko rehabilitowaniu generała Wojciecha Jaruzelskiego poprzez włączanie go w główny nurt życia politycznego. Jest to  niedopuszczalne.

Tym bardziej, że dzieje się to w przededniu 40. rocznicy pacyfikacji robotniczych protestów na Wybrzeżu w 1970 roku, za którą Wojciech Jaruzelski ponosi polityczną, moralną, a być może i prawną odpowiedzialność. Wciąż trwa proces, w którym generał Jaruzelski jest oskarżony o sprawstwo kierownicze masakry robotników.  Z jego ust do tej pory nie padła prośba o wybaczenie.

Wkrótce kolejna rocznica 13 grudnia 1981 roku. Przypominamy, że to na Wojciechu Jaruzelskim spoczywa główna odpowiedzialność za wprowadzenie w Polsce stanu wojennego i bezwzględne zwalczenie w latach 80. NSZZ Solidarność. To on odpowiada za stłumienie  nadziei na niepodległą Rzeczpospolitą, za dramaty setek tysięcy polskich rodzin i za zastój cywilizacyjny naszej Ojczyzny.

Człowiek z takim życiorysem nie powinien reprezentować Polski w jakiejkolwiek sprawie. Prób jego rehabilitowania nie usprawiedliwiają żadne bieżące interesy państwowe czy partyjne.

Decyzja Prezydium KK nr 273/10 - do użytku służbowego

 

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.