Menu

Decyzja Prezydium KK nr 95/19 ws. opinii o projekcie ustawy MRPiPS o zatrudnieniu wspomaganym

 Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarno艣膰” pozytywnie ocenia inicjatyw臋 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo艂ecznej zawart膮 w projekcie ustawy z dnia 13 maja 2019 r. o zatrudnieniu wspomaganym. W projekcie zaproponowano rozwi膮zania, które dadz膮 szanse wej艣膰 na rynek pracy osobom, które maj膮 najwi臋ksze trudno艣ci w samodzielnym znalezieniu, podj臋ciu i utrzymaniu zatrudnienia.

Jednocze艣nie Prezydium KK NSZZ „Solidarno艣膰” wnosi nast臋puj膮ce uwagi do przedmiotowego projektu ustawy:

 1. Ustawa zosta艂a zaadresowana do w膮skiego grona osób, g艂ównie
  z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮. Je艣li we藕miemy pod uwag臋 fakt, 偶e poza rynkiem pracy pozostaje ponad milion osób z niepe艂nosprawno艣ciami, które s膮
  w wieku produkcyjnym, a które mog艂yby zasili膰 polski rynek pracy przy odpowiednim wsparciu, to nale偶a艂oby szuka膰 rozwi膮zania dla wszystkich potencjalnych niepe艂nosprawnych pracowników, którzy chcieliby skorzysta膰
  z instytucji zatrudnienia wspomaganego. Proponujemy, aby z us艂ug zatrudnienia wspomaganego mog艂y skorzysta膰 osoby z wszystkimi rodzajami niepe艂nosprawno艣ci.
 2.  Podobnie, zaw臋偶enie beneficjentów tylko do osób niepe艂nosprawnych zarejestrowanych w urz臋dzie pracy nie jest korzystne dla dzisiejszego dla rynku pracy.   Wymóg rejestrowania si臋 w urz臋dzie pracy jest utrudnieniem dla cz臋艣ci osób niepe艂nosprawnych, wyd艂u偶a proces oraz  zmusza osoby z niepe艂nosprawno艣ci膮 do podj臋cia dodatkowych dzia艂a艅. Wszystkie osoby z niepe艂nosprawno艣ci膮 powinny móc skorzysta膰 z instytucji zatrudnienia wspomaganego je偶eli tylko b臋d膮 chcia艂y, bez konieczno艣ci rejestrowania si臋 w urz臋dzie pracy.

 

Uwagi szczegó艂owe:

 1. Art. 15 projektu ustawy zak艂ada obligatoryjne rozwi膮zanie umowy z osob膮 wspieran膮 w przypadku jakiegokolwiek naruszenia regulaminu przyj臋tego przez agencj臋. Jednocze艣nie zgodnie z art. 37 projektu ustawy regulamin tworzy sama agencja,
    tre艣膰 przepisu zawiera jedynie przyk艂adowe elementy regulaminu. W ocenie Prezydium KK NSZZ „Solidarno艣膰”, nale偶y podda膰 tre艣膰 regulaminu kontroli wojewody, w zakresie mo偶liwo艣ci nakazania zmiany jego tre艣ci oraz wskaza膰 w przepisie, 偶e podstaw膮 do rozwi膮zania umowy mo偶e by膰 wy艂膮cznie istotne naruszenie regulaminu przez osob臋 korzystaj膮c膮 z zatrudnienia wspomaganego.
 2. W膮tpliwo艣ci formalnoprawne budzi równie偶 art. 48 ust. 1, zgodnie z którym wojewoda skre艣la trenera pracy z listy trenerów je偶eli trener pracy swym dzia艂aniem lub zaniechaniem, dzia艂a艂 na szkod臋 osób uprawnionych albo agencji, chyba 偶e celem jego dzia艂ania lub zaniechania by艂a ochrona prawnie chronionych interesów innych osób albo interesu publicznego. Zdaniem Prezydium KK wystarczy艂by zapis stanowi膮cy
  o nieprawid艂owym wykonywaniu obowi膮zków stwierdzonym w ramach kontroli administracyjnej.
 3. W art. 55 ust. 5  projektu przyj臋to, 偶e podstaw膮 dofinansowania us艂ugi zatrudnienia wspomaganego b臋dzie kwota bazowa w wysoko艣ci 60% minimalnego wynagrodzenia dla osób z lekkim stopniem niepe艂nosprawno艣ci oraz 75% minimalnego wynagrodzenia dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepe艂nosprawno艣ci. Wysoko艣膰 wynagrodzenia minimalnego jest przedmiotem corocznych negocjacji w Radzie Dialogu Spo艂ecznego. Obarczanie tej kategorii wynagrodzenia dodatkowymi „podwi膮zkami” utrudnia proces negocjacji. St膮d, NSZZ „Solidarno艣膰” nie mo偶e zgodzi膰 si臋 na powi膮zanie kwoty bazowej z minimalnym wynagrodzeniem za prac臋. Proponujemy bardziej niezale偶ny wska藕nik np. okre艣lony procent przeci臋tnego wynagrodzeniaw gospodarce narodowej, którego dynamika zale偶y przede wszystkim od stanu gospodarki kraju w danym roku.

 

Zg艂aszaj膮c powy偶sze uwagi NSZZ „Solidarno艣膰” podkre艣la pozytywne znaczenie projektu dla zatrudnienia osób niepe艂nosprawnych.

 

 

Powr贸t na g贸r臋

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.