Menu

13 września 2010 (211-214/2010)

Decyzja Prezydium KK nr 211/ 10 ws. opinii o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozytywnie opiniuje komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.
Przepis w obecnym brzmieniu stanowi, że badaniom wstępnym nie podlegają osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą. Zaproponowana przez projektodawcę zmiana polega na zastąpieniu sformułowania „bezpośrednio” innym „w ciągu 30 dni”.
Nowe brzmienie art. 229 § 1 pkt 2 nie pozostawia wątpliwości, że obowiązek poddania się wstępnym badaniom lekarskim dotyczy wyłącznie okres przerwy w zatrudnieniu jest dłuższy niż 30 dni.

Decyzja Prezydium KK nr 212/ 10 ws. opinii o poselskim projekcie (KP Lewica) ustawy o kasach mieszkaniowych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozytywnie opiniuje poselski projekt (KP Lewica) ustawy o kasach mieszkaniowych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe. Jest to zaktualizowana wersja ustawy z 1997 roku (Dz.U. 1997 Nr 85, poz. 538). Z powodu niewydania niezbędnych przepisów wykonawczych nie została uruchomiona żadna kasa budowlana. Prezydium KK w swoich prezentowanych opiniach domagało się wdrożenia tej ustawy. Opiera się ona na sprawdzonych rozwiązaniach stosowanych od lat wielu krajach europejskich.

Decyzja Prezydium KK nr 213/10 ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS w sprawie trybu powoływania członków Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, jego organizacji i trybu działania, a także zasad uczestnictwa w jego pracach

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wnosi następującą uwagę do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu powoływania członków Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, jego organizacji i trybu działania, a także zasad uczestnictwa w jego pracach:
• Mimo stwierdzenia zawartego w uzasadnieniu, że projekt rozporządzenia „przewiduje tryb zastępstw w przypadku niemożności uczestniczenia w Posiedzeniu Zespołu wyznaczonego członka” - regulacja taka nie została ujęta w treści projektu rozporządzenia.

Decyzja Prezydium KK nr 214/10 ws. zgody na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ „Solidarność”

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wyraża zgodę na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ „Solidarność” na koszulkach wyprodukowanych przez firmę Printing Service do końca 2010 r. Koszulki te będą rozprowadzane na terenie Krakowa promując w ten sposób idee Solidarności.

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.