Menu

Decyzja Prezydium KK nr 79/18 ws. propozycji wysokości kwot kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej od 1 października 2018 roku

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” po przeanalizowaniu propozycji Rady Ministrów przyjętej w dniu 15 maja 2018 r. dotyczącej weryfikacji wysokości kwot kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej od
1 października 2018 r. stwierdza, że zaproponowane kwoty nie zabezpieczają odpowiedniego poziomu interwencji socjalnej dla beneficjentów pomocy społecznej do 2021roku.

Kwoty kryteriów powinny być ustalone na takim poziomie, aby jeszcze w 2021 roku stanowiły realny minimalny poziom dochodów  beneficjentów uprawniający do wsparcia, tj. przekraczały wartość minimum egzystencji dla wszystkich typów gospodarstw domowych w równomiernej relacji.

W związku z powyższym Prezydium KK proponuje, aby kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do wsparcia z pomocy społecznej od 1 października 2018 r. kształtowały się następująco:

- kryterium dla jednoosobowego gosp. domowego– 720 zł

- kryterium na osobę w rodzinie– 620 zł

Zaproponowane kryteria mają wpływ na poziom wymienionych poniżej świadczeń, które wzrosłyby o 96 zł (50% sumy kwot, o które wzrastają kryteria dochodowe), kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wzrosłaby o 48 zł (25% sumy kwot, o które wzrastają kryteria dochodowe):

 1. kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wzrosłaby z 1722 zł na 1818 zł 
 2. minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali
  w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą z 606 zł na 702 zł
 3. maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali
  w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą z 1335 zł
  na 1431
 4. maksymalna kwota zasiłku stałego z 604 zł na 700 zł;
 5. wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrosłaby z 288 zł na 336 zł.
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.