Menu

23 sierpnia 2010 (191-202/2010)

Decyzja Prezydium KK nr 191/10 ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ „Solidarność”

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” na wniosek Zarządu Regionu Wielkopolska wyraża zgodę na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ „Solidarność”
na okładce Dodatku Specjalnego „Tygodnika Katolickiego” nr 35/2010 przygotowanego przez Oddział Biura Edukacji Publicznej i Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu.

Decyzja Prezydium KK nr 192/10 ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ „Solidarność”

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” na wniosek Prezesa Stowarzyszenia Maj’77 Europosła  Bogusława Sonika wyraża zgodę na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ „Solidarność” na materiałach promocyjnych piknik rodziny pt. „Spotkajmy się po 30. latach…”, w Krakowie z okazji 30 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”.

Decyzja Prezydium KK nr 193/10 ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ „Solidarność”

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” na wniosek Zarządu Regionu Śląska Opolskiego wyraża zgodę na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ „Solidarność” w nazwie ronda przy zbiegu ulic: Szlaku Chrobrego i  Józefa Bema w Nysie.

Decyzja Prezydium KK nr 194/10 ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ „Solidarność”

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” na wniosek Burmistrza Miasta Łuków przy akceptacji Zarządu Regionu Mazowsze wyraża zgodę na użycie nazwy
i znaku graficznego NSZZ „Solidarność” w nazwie ronda przy zbiegu ulic: Siedleckiej, ks. J.  Popiełuszki  i Wojska Polskiego w Łukowie.

Decyzja Prezydium KK nr 195/10 ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ „Solidarność”

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” na wniosek Sekcji Terenowej NSZZ „Solidarność” i władz miasta  Jaworzna przy akceptacji Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego wyraża zgodę na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ „Solidarność”
w nazwie ronda przy ulicy Grunwaldzkiej w Jaworznie.

Decyzja Prezydium KK nr 196/10 ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ „Solidarność”


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” na wniosek Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i Pszczyńskiego Komitetu Obywatelskiego wyraża zgodę na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ „Solidarność na tablicy upamiętniającej postać śp. Józefa Larysza, pierwszego przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność”, umieszczonej na rondzie im. Józefa Larysza w Pszczynie.

Decyzja Prezydium KK nr 197/10 ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ „Solidarność”

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” na wniosek Komitetu Organizacyjnego XXI Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego przy akceptacji  Zarządu Regionu Gdańskiego wyraża zgodę na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ „Solidarność w zakładce „Program Turystyczny” na  stronie internetowej Zjazdu  odbywającego się w Gdańsku.

Decyzja Prezydium KK nr 198/10 ws. zgody na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ „Solidarność” oraz logo XXX rocznicy powstania Związku

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wyraża zgodę na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ „Solidarność” oraz logo XXX rocznicy powstania Związku na blistrach wykonanych przez Karkonoski Dom Numizmatyczny do okolicznościowych monet emitowanych przez NBP. W zamian za udzielenie zgody KDN zobowiązuje się do przekazania NSZZ „Solidarność” kilku egzemplarzy blistrów na cele dokumentacyjno-archiwalne.

Decyzja Prezydium KK nr 199/10 ws. zgody na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ „Solidarność”

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” na wniosek Zarządu Regionu Wielkopolska wyraża zgodę na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ „Solidarność”
w książce-albumie poświęconej życiu i pracy prof. dr hab. Władysława Balickiego przygotowanej przez Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. 

Decyzja Prezydium KK nr 200/10 ws. zgody na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ „Solidarność”

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” na wniosek Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i MOZ NSZZ ArcelorMittal Poland S.A. wyraża zgodę na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ „Solidarność” na pomniku poświęconym 30 rocznicy podpisania porozumienia katowickiego, wznoszonym obok bramy głównej ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej.

Decyzja Prezydium KK nr 201/10 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 202/10 (do użytku służbowego)

Opinia o projekcie ustawy MPiPS o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw

Z upoważnienia Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Biuro Polityki Społecznej negatywnie opiniuje projekt ustawy MPiPS z dnia 28 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, dotyczący propozycji wprowadzenia nowego sposobu ustalania wysokości renty z tytułu niezdolności do pracy.
System rentowy jest systemem repartycyjnym finansowanym z bieżącej składki. Przyjęcie za podstawę obliczenia wysokości świadczenia rentowego kwoty stanowiącej równowartość składek na ubezpieczenie emerytalne zaewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego narusza dotychczasowy konsekwentny podział ubezpieczeń społecznych na cztery odrębne gałęzie. Zakłada bowiem, że zakres ochrony ubezpieczonego przed ryzykiem niezdolności do pracy (to samo dotyczyć będzie ochrony przed ryzykiem utraty żywiciela rodziny) wyznaczać będzie kwota składek opłaconych przez ubezpieczonego w celu zabezpieczenia się przed innym ryzykiem - osiągnięcia wieku emerytalnego. Proponowany mechanizm ustalania wysokości rent z tytułu niezdolności do pracy nie uwzględnia tym samym w żadnym stopniu związku pomiędzy wysokością składek opłaconych przez ubezpieczonego na ubezpieczenie rentowe a wysokością otrzymanego świadczenia.
Likwidacja rachunku w otwartym funduszu emerytalnym (OFE) dla osoby, która otrzymuje rentę z tytułu niezdolności do pracy jest nie do zaakceptowania. W projekcie nie wyjaśniono sytuacji rencisty, który po okresie pobierania renty powróci do pracy. Czy będzie ponownie odprowadzał składki do OFE i czy będzie miał on prawo do emerytury kapitałowej?

Powstaje podejrzenie, że jedynym powodem wprowadzenia proponowanego mechanizmu obliczania wysokości rent z tytułu niezdolności do pracy jest uniknięcia sytuacji, w której renta mogłaby być wyższa od przyszłej emerytury finansowanej z Funduszu Ubezpieczenia Społecznego oraz ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym. Wprowadzenie nowego mechanizmu ustalania wysokości rent z tytułu niezdolności do pracy spowoduje znaczne obniżenie ich, i tak do tej pory niskiego wymiaru, co w konsekwencji skutkować będzie tym, że ich wysokość będzie zdeterminowana głównie poprzez kwotę najniższych świadczeń rentowych. To z kolei stawiać będzie pod znakiem zapytania ich ubezpieczeniową kwalifikację.
Wprowadzenie proponowanego mechanizmu ustalania wysokości rent z tytułu niezdolności do pracy spowoduje podział rencistów na dwie grupy: pierwszą, która obejmować będzie osoby, które nabyły prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy na obecnie obowiązujących, korzystniejszych zasadach oraz drugą, do której stosowany będzie proponowany mniej korzystny mechanizm. Podział ten występować będzie również po osiągnięciu wieku emerytalnego. Emerytury osób, które nabyłyby prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy na obecnie obowiązujących zasadach byłyby wyższe od emerytur, do których byłyby uprawnione osoby, które nabyłyby prawo do renty na proponowanych w projekcie zasadach. W ocenie NSZZ „Solidarność” podział ten dyskryminowałby osoby, które zostałyby objęte proponowanym w projekcie mechanizmem ustalania wysokości rent z tytułu niezdolności do pracy i prowadziłby do naruszenia sformułowanej w art. 32 Konstytucji zasady równości wobec prawa.
Z uwagi na to, że wymiar rent z tytułu niezdolności do pracy wypłacanych obecnie jest bardzo niski i nie zapewnia ubezpieczonym możliwości utrzymania się NSZZ „Solidarność” pozytywnie opiniuje propozycję wyłączenia rent z tytułu niezdolności do
pracy z mechanizmów zawieszania prawa do świadczenia i zmniejszania jego wysokości z powodu osiągania przez rencistę przychodu z działalności objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. Dotychczasowe zasady ustalania wysokości świadczeń rentowych zmuszają bowiem rencistów do podejmowania pracy zarobkowej, co nie powinno wywoływać negatywnych konsekwencji w zakresie prawa do świadczenia.                

    


 
 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.