Menu

10 sierpnia 2010 (181-190/2010)

Decyzja Prezydium KK nr 181/10 ws. opinii o Założeniach projektu budżetu państwa na rok 2011

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” po przeanalizowaniu Założeń projektu budżetu państwa na rok 2011 stwierdza, że:

1. Przyszłoroczny  budżet będzie konstruowany przy bardzo optymistycznych założeniach:  3,5 – proc. dynamiki PKB, inflacji średniorocznej wynoszącej 2,3 proc. oraz 9,9 – proc stopy bezrobocia w grudniu 2011 r.
2. Założenia do budżetu państwa na rok 2011 nie zawierają podstawowych danych dotyczących zestawienia planowanych dochodów budżetowych oraz wydatków, a także wysokości deficytu co utrudnia ocenę dokumentu. Rząd nie przedstawił również Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, który ma zasadnicze znaczenie przy opiniowaniu założeń.
3. Nie wyrażamy zgody na brak wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.
Pomimo pozytywnych danych mających  świadczyć o ożywieniu gospodarczym rząd proponuje zamrożenie płac w państwowej sferze budżetowej. Konsekwencją tego zamrożenia będzie w kolejnym roku spadek realnych wynagrodzeń co wraz z zapowiadanym zaostrzeniem kryteriów i warunków przyznawania kredytów konsumpcyjnych może ograniczyć wpływ spożycia indywidualnego na wzrost PKB. Również niedoszacowanie inflacji w poprzednich latach spowodował  spadek płac realnych w państwowej sferze budżetowej.
4. Wprowadzenie dyscyplinującej reguły wydatkowej na podstawie której górny limit wydatków elastycznych i nowych wydatków sztywnych obliczany będzie  na podstawie prognozowanego wskaźnika inflacji powiększonego o punkt procentowy przy niedoszacowaniu inflacji  spowoduje niewystarczający wzrost wydatków budżetu państwa ważnych dla polityki społecznej państwa.
5. Przewidywany spadek stopy bezrobocia rejestrowanego na koniec 2011 r. do 9,9% jest naszym zdaniem nierealny. Niepokoi fakt prognozowania obniżenia stopy bezrobocia
w oparciu o zmiany demograficzne, co jest spojrzeniem krótkowzrocznym, które doprowadzi do dalszego powiększania deficytu instytucji zabezpieczenia społecznego. Duży wpływ na spadek zatrudnienia będzie miał proces likwidacji państwowych jednostek budżetowych
i gospodarstw pomocniczych.
6. Zapowiadane w założeniach do budżetu państwa na 2011 rok przyspieszenie tempa prywatyzacji przedsiębiorstw z udziałem Skarbu Państwa może prowadzić do patologii polegającej na sprzedaży spółek poniżej ich wartości rynkowej.
7. Niepokój budzą  informacje o zadłużeniu sektora samorządowego, które w ostatnim roku wzrosło o 40% r/r. oraz brak diagnozy tego zjawiska.
8. Prezydium KK NSZZ „Solidarność” nie akceptuje propozycji rządu w zakresie podwyższenia stawek podatku VAT. Doświadczenia europejskie pokazały, iż nie jest to dobra droga do zwiększania dochodów budżetu państwa. Ponadto podwyżki te spowodują silny impuls inflacyjny powodujący wzrost kosztów utrzymania, a ich skutki będą szczególnie dotkliwe dla osób najmniej zarabiających. W celu zwiększenia dochodów budżetu państwa należy sięgnąć po inne środki na przykład sektora bankowego czy kominów płacowych.
9. Aktualne jest stanowisko Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nr 11/10, które zawiera między innymi propozycje :
a. Wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, który powinien wynosić nie mniej niż 5,3% (prognozowany wzrost cen towarów i usług w 2011 + ½ wzrostu PKB
w 2011r. + 1,3% wynikający z niedoszacowania wskaźnika wzrostu cen towarów i usług
w 2010 r.)
b. minimalne wynagrodzenie za pracę powinno w 2011 r. wynosić ok. 1.500 zł. (stanowiłoby to 44,66% planowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej)
10. NSZZ „Solidarność” domaga się również realizacji części przyjętego pakietu antykryzysowego w zakresie wypracowania mechanizmów wzrostu minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50% przeciętnego wynagrodzenia, które zgodnie
z zapowiedziami strony rządowej ( i osobistej deklaracji Premiera Tuska) w Komisji Trójstronnej ds. Społeczno – Gospodarczych miały być przedstawione do końca 2009 roku.
Szczegółowe uwagi do budżetu państwa na 2011 rok będą przedstawione przez NSZZ „Solidarność” po otrzymaniu projektu ustawy budżetowej.


Decyzja Prezydium KK nr 182/10 ws. projektu międzynarodowego
„BALANCE – Równoważenie życia zawodowego, osobistego i rodzinnego poprzez dialog społeczny. Wymiar ponadnarodowy”

Prezydium KK NSZZ „Solidarność” postanawia, że Związek weźmie udział, jako partner w projekcie zatytułowanym „BALANCE – Równoważenie życia zawodowego, osobistego i rodzinnego poprzez dialog społeczny. Wymiar ponadnarodowy”
Celem projektu jest wypracowanie narzędzi ułatwiających godzenie życia zawodowego i rodzinnego dzięki negocjowaniu właściwych rozwiązań w firmach europejskich. W ramach projektu przeprowadzone zostanie badanie  w jaki sposób problemy godzenia życia zawodowego i rodzinnego są włączane do negocjacji zbiorowych w poszczególnych krajach.
Prezydium KK deklaruje wykonanie zadań zgodnie z programem pracy wymienionych w liście intencyjnym potwierdzającym uczestnictwo NSZZ „Solidarność” w roli partnera w projekcie.
Z ramienia Prezydium odpowiedzialni za realizację ww. projektu będą:
1. Maciej Jankowski – Zastępca Przewodniczącego KK
2. Józef Mozolewski – członek Prezydium KK

Decyzja Prezydium KK nr. 183//10 ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ „Solidarność”

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” na wniosek Rady Gminy Baranów przy akceptacji Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa wyraża zgodę na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ „Solidarność” w nazwie ronda na drodze krajowej nr 11
w miejscowości Mroczeń.

Decyzja Prezydium KK nr 184/10 ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ „Solidarność”

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” na wniosek Oddziału Legionowo przy akceptacji Zarządu Regionu Mazowsze wyraża zgodę na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ „Solidarność” w nazwie skweru znajdującego się na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Decyzja Prezydium KK nr 185/10 ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ „Solidarność”

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wyraża zgodę na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ „Solidarność” na materiałach informacyjnych i reklamowych cyklu spotkań związanych z 30 rocznicą powstania NSZZ „Solidarność” przygotowanych przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Josepha Konrada Korzeniowskiego w Gdańsku.

Decyzja Prezydium KK nr 186/10 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 187/10 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 188/10 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 189/10 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 190/10 (do użytku służbowego)

 

 

 

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.