Menu

Decyzja Prezydium KK nr 123/16 ws. projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozytywnie opiniuje projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

Celem projektowanych zmian jest przeniesienie organizacji prac wojewódzkich rad dialogu społecznego (WRDS) od marszałków województw do wojewodów, które umożliwi właściwe finansowanie WRDS. Zaproponowane rozwiązanie NSZZ „Solidarność” wskazuje jako konieczne, by zapewnić ciągłość prac WRDS.Prezydium Komisji Krajowej rekomenduje, by kwestia dialogu wojewódzkiego była istotnym elementem przeglądu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, który jest zaplanowany w przyszłym roku.

NSZZ „Solidarność” pozytywnie ocenia zmianę dotyczącą ujednolicenia przepisów odnoszących się do kwestii głosowania członków Rady, którzy nie są członkami Rady Ministrów i określenia, że „Stanowisko strony rządowej przyjmowane jest jednomyślnie przez obecnych na posiedzeniu przedstawicieli strony rządowej”.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” proponuje, wprowadzenie do ustawy o Radzie Dialogu Społecznego zmian umożliwiających opłacanie składek członkowskich do organizacji międzynarodowych, organizacjom wchodzącym w skład Rady Dialogu Społecznego z budżetu państwa, celem zagwarantowania równych praw. Aktualne praktyki wskazują na ułatwienia dla organizacji pracodawców, które otrzymują wsparcie finansowe
z Ministerstwa Rozwoju w ramach specjalnie organizowanego konkursu, natomiast organizacje związkowe samodzielnie opłacają składki do organizacji międzynarodowych. 

W związku z powyższym NSZZ „Solidarność” proponuje dodanie art. 26(1) o następującej treści:

art. 261

 1. Składki członkowskie wnoszone do międzynarodowych organizacji, odpowiednio pracowników i pracodawców, przez organizacje, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 24 ust. 1, są dofinansowane z budżetu państwa w formie dotacji celowej.
 2. Dofinansowania udziela się, na wniosek każdej z organizacji, o których mowa
  w ust. 1, na podstawie umowy zawartej pomiędzy tą organizacją a ministrem właściwym do spraw pracy.
 3. Wysokość dofinansowania nie może wynosić więcej niż 300 000 zł na każdą
  z organizacji, o których mowa w ust. 1, przy czym ubieganie się o dofinansowanie przysługuje organizacji, która co najmniej od roku należy do międzynarodowej organizacji, odpowiednio pracowników i pracodawców.
 4. Wysokość dofinansowania każdego roku wzrasta o co najmniej wartość równą wysokości wzrostu przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 5. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia:

1)       Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2,

2)       szczegółowy tryb udzielania oraz sposób rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem organizacji pracowników i organizacji pracodawców w organizacjach międzynarodowych,

3)       konieczne elementy umowy o udzielenie dofinansowania, o której mowa
w ust. 3,

- mając na względzie zapewnienie prawidłowości i przejrzystości wydatkowania środków publicznych.

 

Uzasadnienie

Proponowana zmiana ma na celu stworzenie możliwości przekazania środków budżetowych na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem polskich organizacji reprezentujących interesy pracowników i pracodawców na forum organizacji międzynarodowych, w tym na forum organów Unii Europejskiej. Zgodnie z projektowaną zmianą, wsparcie objęłoby organizacje reprezentatywne w rozumieniu Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. 2015, poz. 1240). Obecnie są to: NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskie, Business Centre Club Związek Pracodawców oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

Aktualnie takie wsparcie udzielane jest przez Ministra Rozwoju organizacjom pracodawców w ramach projektu „Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców współpracujących z międzynarodowymi grupami lub organizacjami branżowymi”. W bieżącym roku takie wsparcie otrzymały 42 organizacje pracodawców na łączną kwotę 1 699 900 zł (całkowity limit wydatków na ten cel to 1 700 000 zł). Na takie dofinansowanie nie mogą jednak liczyć organizacje pracowników, które także biorą udział w pracach na poziomie międzynarodowym. W związku z tym pojawia się konieczność ujednolicenia zasad udzielania wsparcia partnerom społecznym wchodzącym w skład Rady Dialogu Społecznego, tak by zachować zasadę równego traktowania partnerów społecznych.

Prace Rady Dialogu Społecznego dotyczą szerokiego zakresu spraw, są to m.in. rynek pracy, prawo pracy, polityka gospodarcza, szeroko rozumiane usługi publiczne, polityka budżetowa, świadczenia socjalne, i inne. W ramach Rady działa także Zespół ds. międzynarodowych, który obejmuje dwa obszary: współpracę z Międzynarodową Organizacją Pracy oraz Zrewidowaną Europejską Kartę Socjalną. Ponadto, w ramach Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego, działa grupa robocza ds. europejskiego dialogu społecznego, której celem jest monitorowanie i wdrażanie w Polsce porozumień zawartych na poziomie europejskim.

Polscy partnerzy społeczni są zaangażowani w prace na szczeblu europejskim poprzez organizacje międzynarodowe. Związki zawodowe są afiliowane w Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, natomiast organizacje pracodawców współpracują bądź należą do trzech organizacji: Konfederacja Lewiatan jest zrzeszona w BusinessEurope, Pracodawcy RP współpracują z Europejską Organizacją Pracodawców Sektora Publicznego, Związek Rzemiosła Polskiego należy do Europejskiej Unii Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw. BCC nie bierze udziału w dialogu europejskim.

Polscy partnerzy społeczni są zrzeszeni również w innych organizacjach. Należą do nich: Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych, Bałtycka Sieć Współpracy Związków Zawodowych Regionu Morza Bałtyckiego, Międzynarodowa Organizacja Pracy, Komitet Doradczy Biznesu i Przemysłu przy OECD, Rada Europejskich Pracowników z Wyższym Wykształceniem i Kadr Kierowniczych, Związkowy Komitet Doradczy przy OECD, Europejskie Centrum do Spraw Pracowniczych, Europejska Konfederacja Budowlana, Coiffure EU (Stowarzyszenie organizacji pracodawców działających w branży fryzjerskiej). Poprzez udział we wszystkich wymienionych wyżej organizacjach, organizacje wchodzące w skład Rady promują dialog społeczny i aktywnie go kształtują.

Koszty związane z uczestnictwem w organizacjach międzynarodowych łącznie wynoszą obecnie około 1 600 000 zł. Dofinansowanie pochodziłoby z budżetu państwa i byłoby przekazywane w formie dotacji celowej. Środki na ten cel mogłyby zostać pozyskane z likwidacji konkursu Ministra Rozwoju „Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców współpracujących z międzynarodowymi grupami lub organizacjami branżowymi”, o którym wspomniano powyżej. Zaproponowany limit w wysokości 300 000 zł, ustala się w celu zapobieżenia niekontrolowanego finansowania składek członkowskich, jednocześnie stanowi on kompromis pomiędzy możliwościami finansowymi budżetu państwa, a aspiracjami poszczególnych organizacji i odzwierciedla stan obecny. By zachować realną wartość dofinansowania wprowadzono mechanizm jego wzrostu o równowartość wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku ubiegłym. Mechanizm ten zakłada wzrost dofinansowania w każdym roku. 

Zgodnie z propozycją, organizacja, która chciałaby otrzymać dofinansowanie, będzie zobowiązana złożyć wniosek, a następnie zawarta byłaby umowa pomiędzy tą organizacją, a ministrem właściwym do spraw pracy. Szczegółowy tryb udzielania oraz sposób rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem organizacji pracowników i organizacji pracodawców w organizacjach międzynarodowych, konieczne elementy umowy o udzielenie dofinansowania oraz wzór wniosku o dofinansowanie, zostaną określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw pracy.

Poza wprowadzeniem do ustawy możliwości finansowania składek afiliacyjnych  NSZZ „Solidarność” postuluje wprowadzenie do ustawy możliwości głosowania korespondencyjnego przez stronę pracowników i stronę pracodawców Rady. Obecnie tylko cała Rada może przyjmować stanowiska w drodze głosowania korespondencyjnego. Biorąc pod uwagę terminy konsultacji i kalendarz spotkań Rady Dialogu Społecznego, nie zawsze jest możliwe przygotowanie stanowisk w odpowiednim czasie, stąd potrzeba zmiany art. 30 ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Propozycja zapisu przedstawia się następująco:

Art. 30.

 1. Rada, a także strona pracowników i strona pracodawców wspólnie, mogą podejmować uchwały w drodze głosowania korespondencyjnego. Przyjęcie uchwały w drodze głosowania korespondencyjnego może odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 2. Przy podejmowaniu uchwały w drodze głosowania korespondencyjnego głos
  w imieniu strony rządowej oraz organizacji, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 24 ust. 1, oddają przewodniczący i każdy wiceprzewodniczący Rady.
 3. Głosowanie korespondencyjne jest ważne, jeżeli wzięły w nim udział wszystkie organizacje, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 24 ust. 1, oraz strona rządowa
  w przypadku uchwały Rady.
 4. Uchwała w drodze głosowania korespondencyjnego jest podejmowana jednomyślnie.
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.