Menu

28 kwietnia 2010 (83-100/2010)

Decyzja Prezydium KK nr 83/10 ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ ,,Solidarność” pozytywnie opiniuje projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia
w środowisku pracy.

Decyzja Prezydium KK nr 84/10 ws. opinii o projekcie MPiPS o ratyfikacji Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy o pracy na morzu.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” opiniuje pozytywnie wniosek Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o ratyfikację Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy o pracy na morzu (skonsolidowanej) przyjętej w Genewie 26 lutego 2006 r. Jednocześnie Prezydium KK zwraca uwagę, że zastrzeżenia budzi wersja tłumaczenia w/w Konwencji z języka angielskiego na język polski, załączona do wniosku ratyfikacyjnego. Zdaniem SK Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność” niespójność znaczeniowa niektórych fragmentów tekstu oryginalnego oraz tłumaczenia może powodować komplikacje w późniejszej interpretacji Konwencji. Uwagi dotyczące tego problemu były wielokrotnie zgłaszane przez stronę związkową podczas prac nad projektem ustawy o pracy na morskich statkach handlowych.

Decyzja Prezydium KK nr 85/10 ws. opinii o projekcie założeń projektu ustawy MPiPS o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych  w razie niewypłacalności pracodawcy oraz innych ustaw.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nie wnosi uwag do projektu założeń projektu ustawy Ministra Pracy i Polityki Społecznej o zmianie ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych  w razie niewypłacalności pracodawcy oraz innych ustaw.

Decyzja Prezydium KK nr 86/10 ws. zmiany nazwy MKK Zakładu Energetycznego Łódź-Teren S.A.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” na wniosek Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej Zakładu Energetycznego Łódź-Teren S.A. zarejestrowanej pod numerem „25” akceptuje zmianę nazwy z: MKK Zakładu Energetycznego Łódź-Teren S.A. na: Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna w PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A. MKK w PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A. pozostaje w Krajowym Rejestrze MKK pod nr „25”.

Decyzja Prezydium KK nr 87/10 ws. wykreślenia MKK Pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku z rejestru.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” działając na mocy uchwał KK nr 29/04 oraz nr 555/96, w związku z zarejestrowaniem Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” przy RDLP w Gdańsku skreśla z rejestru Międzyzakładową Komisję Koordynacyjną Pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku zarejestrowaną pod nr 40 w Krajowym Rejestrze MKK.

Decyzja Prezydium KK nr 88/10 ws. upoważnienia do podpisania umów na emisję spotów promocyjnych.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wyraża zgodę na podpisanie umów na emisję spotów promocyjnych i upoważnia dwie z trzech  wymienionych niżej osób:
1. Maciej Jankowski – Zastępca Przewodniczącego KK
2. Jacek Rybicki       – Sekretarz KK
3. Krzysztof Zgoda  – Członek Prezydium KK
do podpisania stosownych umów.

Decyzja Prezydium KK nr 89/10 ws. upoważnienia do podpisywania umów związanych z organizacją XXIV KZD.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wyznacza ze swego składu Jerzego Langera – Zastępcę Przewodniczącego KK, Macieja Jankowskiego – Zastępcę Przewodniczącego KK, Stefana Kubowicza – Skarbnika KK oraz Jacka Rybickiego – Sekretarza KK do podpisywania umów związanych z organizacją uroczystego XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”.

Decyzja Prezydium KK nr 90/10 ws. zgody na użycie logo XXX rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wyraża zgodę na użycie logo XXX rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”, która prezentowana  będzie podczas Gali Bokserskiej Wojak Boxing Night w Łodzi Atlas Arena.

Decyzja Prezydium KK nr 91/10 ws. zgody na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ „Solidarność”.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wyraża zgodę na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ „Solidarność” na okładce książki Sławomira Cenckiewicza „Anna Solidarność. Życie i działalność Anny Walentynowicz na tle epoki” (1929-2010), która zostanie wydana nakładem Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Decyzja Prezydium KK nr 92/10 ws. zgody na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ „Solidarność”.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wyraża zgodę na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ „Solidarność” w filmie fabularnym pt. „80 milionów” oraz w filmie dokumentalnym w reżyserii Waldemara Krzystka,  których realizatorem będzie Media Brigade s.c. Sylwester Banaszkiewicz i Marcin Kurek.

Decyzja Prezydium KK nr 93/10 ws. upoważnienia do reprezentowania na Zgromadzeniu Fundatorów.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” upoważnia Janusza Śniadka – Przewodniczącego KK do reprezentowania NSZZ „Solidarność” na Zgromadzeniu Fundatorów Jasnogórskiej fundacji „Pro-Patria” Bastion Św. Rocha, które odbędzie się w Częstochowie. Janusz Śniadek ma prawo podejmowania decyzji zgodnie z par. 20 pkt 3 Statutu Fundacji w sprawach określonych porządkiem obrad przedstawionych w zawiadomieniu o zwołaniu Zgromadzenia Fundatorów.

Decyzja Prezydium KK nr 94 /10 ws. przedstawiciela NSZZ „Solidarność” w Radzie Pomocy Społecznej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza kandydaturę Henryka Sikory - Zastępcę Przewodniczącego Sekcji Krajowej Pracowników Pomocy Społecznej, jako przedstawiciela NSZZ „Solidarność" w Radzie Pomocy Społecznej działającej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej na kadencję 2010 – 2013.

Dcyzja Prezydium KK nr 5/10 ws. pomocy z Krajowego Funduszu Pomocy dla członków NSZZ „Solidarność” szykanowanych za działalność związkową. (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 96/10 ws. dotacji finansowych. (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 97/10 ws. zakupu broszur biograficznych o ks. Jerzym Popiełuszko. (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 98/10 ws. upoważnienia do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” na podstawie par. 42 ust. 7 Statutu Związku upoważnia Adama Ditmera, Przewodniczącego Rady Sekretariatu Metalowców NSZZ ”Solidarność” oraz Andrzeja Gębarę, Skarbnika Rady Sekretariatu Metalowców
NSZZ „Solidarność” do zawarcia w imieniu NSZZ „Solidarność” umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu nr WND-POKL.01.02-00-033/09 „Kwalifikacje zawodowe dziś i jutro – badanie adaptacyjności przedsiębiorstw i pracowników w sektorze hutnictwa stali”, oraz umowy z BPI Polska sp. z o.o. dotyczącej partnerstwa w tym projekcie, do kwoty zobowiązania nie przekraczającej 350 tys. zł.

Decyzja Prezydium KK nr 99/10 ws. upoważnienia do podpisania weksla.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” upoważnia dwie osoby z czterech niżej wymienionych:
1. Macieja Jankowskiego – Zastępcę Przewodniczącego KK
2. Stefana Kubowicza – Skarbnika KK
3. Józefa Mozolewskiego – Członka KK
4. Krzysztofa Doślę – Członka KK
do podpisania weksla do projektu dofinansowanego w ramach PO KL, Priorytet II, Poddziałanie 2.1.2: „Promowanie zarządzania wiekiem jako narzędzie wzmacniające potencjał adaptacyjny przedsiębiorstw”.

Decyzja Prezydium KK nr 100/10 ws. projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” o tytule roboczym: „Platforma współpracy polskich partnerów społecznych na rzecz skutecznego uczestnictwa w europejskim dialogu społecznym”.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” powierza spółce Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. przygotowanie dla Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” projektu zatytułowanego roboczo: „Platforma współpracy polskich partnerów społecznych na rzecz skutecznego uczestnictwa w europejskim dialogu społecznym” w ramach poddziałania 5.5.2 POKL przedkładanego Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej oraz wyznacza do podpisania wniosku i umowy:
1. Macieja Jankowskiego - Zastępcę Przewodniczącego KK
2. Jerzego Langera           - Zastępcę Przewodniczącego KK
3. Józefa Mozolewskiego - Członka Prezydium KK.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.