Menu

9 marca 2010 (53-59/2010)

Decyzja Prezydium KK nr 53/10 ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z FGŚP

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, opiniując  projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie wyraża zgody na nałożenie, na pracownika składającego wniosek o wypłatę zaliczek na poczet świadczeń z FGŚP, obowiązku dotyczącego załączenia kopii z KRS lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej pracodawcy oraz druku ZUS ZUA (§ 3 ust, 1 pkt 2 i 4 projektu rozporządzenia).
Zdaniem Prezydium KK obowiązek ten winien dotyczyć wyłącznie pracodawcy, a przy wniosku pracownika Kierownik Biura Terenowego FGŚP powinien żądać wyżej wymienionych dokumentów wyłącznie od pracodawcy.

Decyzja Prezydium KK nr 54/10 ws. opinii o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zgłasza następujące uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2109 z dnia 18 czerwca 2009 r.).    
Przedmiotowy projekt przewiduje zmiany trzech ustaw: ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 854 ze zm.), ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 1991 r., Nr 55, poz. 235 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z 1991 r. Nr. 55, poz. 236 ze zm.). Zgodnie z treścią uzasadnienia, projekt stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2008 r. sygn. akt P 50/07 (Dz. U. Nr 90, poz. 562), jednakże należy zwrócić uwagę, iż zaproponowane w nim zmiany wykraczają poza orzeczenie Trybunału. Nowelizacją objęta została nie tylko ustawa o związkach zawodowych, której dotyczyło orzeczenie TK, ale również przepisy  ustawy o organizacjach pracodawców i ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność z Konstytucją tylko art. 35 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych. Zakwestionowany przepis określał sankcję za naruszenia zakazów i nakazów, ale jednocześnie nie spełniał konstytucyjnego wymogu określoności regulacji prawnych.

Pomimo takiego rozszerzenia zakresu projektowanej nowelizacji, nie wnosimy uwag do zmian zaproponowanych w ustawie o organizacjach pracodawców i ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
Zasadnicze wątpliwości wzbudza natomiast projektowana treść art. 35 ust. 21 pkt 1 ustawy o związkach zawodowych. W propozycji przepisu czytamy, że „Karze, o której mowa w ust. 1, podlega ten, kto w związku z  pełnioną funkcją związkową dyskryminuje pracownika z powodu przynależności do innego związku zawodowego lub pozostawania poza związkiem”. Wydaje się, że przepis nie jest wystarczająco konkretny pod względem treści. W związku z wyrokiem Trybunału, celem ustawodawcy powinno być dookreślenie czynu zabronionego. Tymczasem, projektodawca w sposób jednoznaczny wskazał jedynie sprawcę czynu zabronionego (działacz związkowy pełniący określoną funkcję w organizacji) i rodzaj sankcji grożącej za popełnienie tego czynu (grzywna albo kara ograniczenia wolności zgodnie z obecną treścią art. 35 ust. 1 ustawy o zw. zaw.). Czyn zabroniony sprawcy polegający na dyskryminowaniu pracownika z powodu przynależności do innego związku zawodowego lub pozostawania poza związkiem, nie jest wystarczająco sprecyzowany i w przyszłości może ponownie wzbudzić wątpliwości natury konstytucyjnej. W uzasadnieniu projektu w pkt 3.1. czytamy, że „pozostawanie poza związkiem nie może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami dla pracownika”. Pomimo oczywistości zasady wolności związkowej, takie uzasadnienie projektowanej zmiany (art. 35 ust. 21 pkt 1), może budzić uzasadnione wątpliwości. Nie można wykluczyć sytuacji, że pracownik niezrzeszony, który ma prawo do obrony swoich praw na zasadach dotyczących pracowników będących członkami związku, jeżeli wybrana przez niego zakładowa organizacja związkowa wyrazi zgodę na obronę jego praw pracowniczych (art. 7 ust. 2 i art. 30 ust. 2 ustawy o zw. zaw.), oskarży o dyskryminację działaczy związkowych pełniących funkcje członków zarządu zakładowej organizacji związkowej odmawiających mu tej obrony. Pomimo tego, że wyrażenie zgody na reprezentowanie pracownika niezrzeszonego przez organizację związkową jest dobrowolne, pozostawanie poza związkiem i brak obrony związkowej w pewnych okolicznościach (np. zamiar rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy) może przecież wiązać się z negatywnymi konsekwencjami dla takiego pracownika. Co prawda, jako przykład czynu zabronionego projektodawca podaje sytuację, gdy związki zawodowe dążą do zagwarantowania określonych przywilejów swoim członkom, jednak chęć penalizacji takich właśnie czynów powinna wynikać z treści przepisu w sposób nie budzący wątpliwości.

Wobec powyższego nie kwestionując konieczności tworzenia regulacji prawnokarnych, które będą spełniały standardy konstytucyjne, należy wykreślić projektowaną treść art. 35 ust. 21 pkt 1 ustawy o związkach zawodowych. Wydaje się, że zaproponowana treść przepisu pozostaje w sprzeczności z treścią art. 7 ust. 2 i art. 30 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych, a ponadto przepis nie jest wystarczająco konkretny i z tego powodu może powodować wątpliwości natury konstytucyjnej.      

Decyzja Prezydium KK nr 55/10 ws. opinii o projekcie Założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” popiera i rekomenduje opinię Rady Sekcji Krajowej Pracowników Skarbowych NSZZ „Solidarność” o projekcie Założeń projektu ustawy z dnia 29.01.2010 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej (w załączeniu).
Opinia Rady Sekcji Krajowej Pracowników Skarbowych.pdf


Decyzja Prezydium KK nr 56/10 ws. zgody na użycie  znaku graficznego NSZZ „Solidarność”

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” na wniosek  Oddziału NSZZ „Solidarność” w Kętrzynie przy akceptacji Zarządu Regionu Warmińsko – Mazurskiego wyraża zgodę na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ „Solidarność” na pomniku  w obrębie ratusza w Kętrzynie.

Decyzja Prezydium KK nr 57/10 ws. zgody na użycie  znaku graficznego NSZZ „Solidarność” oraz logo XXX  rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wyraża zgodę na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ „Solidarność” oraz logo XXX rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” na materiałach drukowanych i multimedialnych wydawanych z okazji obchodów  XXX-lecia  powstania NSZZ „Solidarność” przez Miasto Gdańsk.

Decyzja Prezydium KK nr 58/10 ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ „Solidarność”

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wyraża zgodę na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ „Solidarność” na plakatach reklamujących panel dyskusyjny (w czerwcu 2010 r.) z udziałem opozycjonistów z krajów byłego Bloku Wschodniego, na temat roli „Solidarności” w procesie demontażu reżimów komunistycznych w Europie Środkowej i jej znaczenia dla integracji krajów regionu z Unią Europejską oraz  imprezę muzyczną przeznaczoną dla młodzieży, organizowanych przez Europejską Komisję - Przedstawicielstwo w Polsce.

Decyzja Prezydium KK nr 59/10 ws. zgody na użycie  znaku graficznego NSZZ „Solidarność”

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wyraża zgodę na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ „Solidarność” na tablicy pamiątkowej poświęconej XXV rocznicy męczeństwa ks. Jerzego Popiełuszki przygotowanej przez parafię pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Rościsławicach. 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.