Menu

Decyzja Prezydium KK nr 63/16 ws. Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego dotyczącego planu działania w sprawie VAT w kierunku jednolitego unijnego obszaru VAT – czas na decyzje

Prezydium KK NSZZ „Solidarność” jest zaniepokojone bardzo wysoką luką w podatku VAT pomiędzy oczekiwanymi wpływami, a kwotami faktycznie pobranymi, oraz utratą wpływów z tytułu oszustw transgranicznych. Podatek VAT jest bowiem jednym z głównych źródeł dochodów podatkowych. W tej sytuacji reformy systemu wydają się niezbędne.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wskazuje, że stanowisko Rządu do „Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego dotyczącego planu działania w sprawie VAT w kierunku jednolitego unijnego obszaru VAT – czas na decyzje” powinno uwzględniać następujące komentarze, uwagi i wnioski. 

NSZZ „Solidarność” uważa za słuszne szybkie wdrożenie kompleksowych programów reform opartych na starannej analizie luki w podatku VAT i systemów oszustw w państwach członkowskich oraz wykorzystanie najlepszych praktyk przy wsparciu finansowym Komisji. Całościową ocenę utrudnia brak szczegółów dotyczących idei wspólnych kontroli, do których krajowe administracje podatkowe zgłaszałyby się dobrowolnie.

Plan przdstawiony przez Komisję, dotyczący przedłożenia wniosku ustawodawczego w celu wdrożenia docelowego systemu VAT, który będzie się opierać na zasadzie opodatkowania w kraju przeznaczenia towarów oraz wymienione w komunikacie trzy obszary pilnych działań w celu zniwelowania luki w podatku VAT(zwiększenie skuteczności współpracy administracyjnej, poprawa w zakresie dobrowolnego przestrzegania przepisów, wspólne usprawnienie funkcjonowania europejskich administracji podatkowych)– zasługują na pozytywną ocenę.

Wątpliwości budzi zaproponowany w Komunikacie „bezpośredni dostęp upoważnionych urzędników pracujących w Eurofisc do odpowiednich informacji przechowywanych w różnych państwach członkowskich”, gdyż brak jest precyzyjnych określeń związanych z zakresem pojęć użytych w jego treści. W związku z powyższym Prezydium KK NSZZ „Solidarność” wnioskuje o uszczegółowienie zaproponowanych działań, gdyż od tego powinna być uzależniona ich ocena przez Rząd.

Prezydium KK NSZZ „Solidarność” zgodnie z przedstawioną do Sprawozdania krajowego – Polska 2016 (Country Report – Poland 2016 SWD(2016)89 final) opinią wypowiedziało się na temat stosowania stawek VAT (opinia w załączeniu). Wskazane przez Komisję w treści zaleceń dla Polski „ograniczenie stosowania rozbudowanego systemu obniżonych stawek VAT” uderzyłoby przede wszystkim w najmniej zamożne gospodarstwa domowe, ponieważ niższe stawki VAT w wysokości 8% i 5% obejmują m.in. żywność, która stanowi znaczną część ich wydatków.

Zdaniem Prezydium KK uzasadnione jest utrzymanie istniejących obniżonych stawek obowiązujących w państwach członkowskich oraz pozostawienie swobody w ich ustalaniu.

Ocena poszczególnych rozwiązań zaproponowanych w dwóch wariantach dotyczących stawek podstawowych oraz obniżonych może być przeprowadzona po przedstawieniu szczegółów. Zbyt ogólne przedstawienie propozycji rodzi wątpliwości dotyczące:

-        możliwości ustalania obniżonych stawek na inne towary niż znajdujące się w wykazie w wariancie pierwszym,

-        pewnej niekonsekwencji w postaci zniesienia wykazu i większej swobody ustalania stawek obniżonych z jednej strony, oraz ograniczanie możliwości niskich stawek w wariancie drugim z drugiej strony.

Z treści komunikatu wynika negatywna ocena sytemu VAT, natomiast przedstawione warianty dotyczą tylko i wyłącznie zastosowania rozwiązań w zakresie stawek podatkowych. Prezydium KK wskazuje, iż strategia powinna być przede wszystkim nakierowana na przeciwdziałanie ubytkom w VAT w związku z oszustwami podatkowymi. 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.