Menu

Decyzja Prezydium KK nr 55/16 ws. opinii o projekcie ustawy Ministra Rozwoju o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi (projekt z dn. 31.03.2016)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” negatywnie opiniuje przedstawiony przez Ministerstwo Rozwoju projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Obecnie toczą się wzmożone prace nad implementacją dyrektyw unijnych związanych z zamówieniami publicznymi. Dyrektywy te przypisują zamówieniom publicznym dodatkowe cele do osiągnięcia, a przede wszystkim wspomaganie publicznymi pieniędzmi realizacji celów Strategii Europa 2020. Implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 w sprawie udzielania koncesji (tzw. Dyrektywa koncesyjna) powinny towarzyszyć te same cele, które przyświecają nowelizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z późn. zmianami) - dalej ustawa Pzp, a mianowicie „przekształcenie systemu zamówień publicznych w silny instrument realizacji polityki gospodarczej i społecznej państwa”. Zamówienia publiczne mają również stanowić element realizacji „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” w zakresie nowej, inteligentnej polityki zakupowej.

Niestety w przedstawionym do zaopiniowania projekcie brakuje elementów, które wspierałyby realizację powyższych celów. Brakuje przede wszystkim społecznego elementu zamówień publicznych, który w ustawie Pzp jest obecny między innymi przez umożliwienie zamawiającym stosowania klauzul społecznych, a przede wszystkim poprzez wymaganie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia. Stosowane przez lata kryterium najniższej ceny wraz ze zbyt restrykcyjnym podejściem instytucji kontrolujących podmioty sektora zamówień publicznych spowodowały niemalże całkowite wyeliminowanie klauzul społecznych. Co więcej, doprowadziły do degradacji rynku pracy i rozprzestrzenienia się umów śmieciowych z wynagrodzeniami znacznie poniżej minimalnego, niepozwalającymi na godne życie. Trwająca od kilku lat debata dotycząca umów śmieciowych spowodowała zmianę świadomości pracodawców, którzy nie chcą dłużej konkurować o zamówienia kosztem zatrudnionych pracowników. Obniżenie progu stosowania ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi spowoduje, że większa niż do tej pory liczba zamówień będzie mogła być realizowana na podstawie jej przepisów. Dlatego też konieczne jest uzupełnienie ustawy o wszystkie prospołeczne elementy identyczne z ustawą Pzp, a przede wszystkim o wymóg zatrudniania na podstawie umowy o pracę zawsze wtedy, gdy przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie pracy określonej w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2015 poz. 1066 z pózn. zmianami).

Partnerzy społeczni skupieni w Radzie Dialogu Społecznego ocenili pozytywnie rządowy projekt ustawy Pzp za wyjątkiem przepisów dotyczących zamówień in-house (w załączeniu Stanowisko Partnerów Społecznych z dnia 25.02.2016 r. w sprawie wprowadzenia instytucji zamówień in-house w ramach procedowanej nowelizacji ustawy - Prawo Zamówień Publicznych). Niestety, Ministerstwo Rozwoju pod naciskiem samorządów zdecydowało o wprowadzeniu instytucji in-house do naszego porządku prawnego w rozbudowanej wersji. Również w opiniowanej ustawie o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi znalazły się rozwiązania wzmacniające podmioty zależne od zamawiającego. Rozwiązanie to zagraża pracownikom wielu firm, które stracą możliwość ubiegania się o zamówienia publiczne. NSZZ „Solidarność” widzi konieczność przeprowadzenia szerokiej debaty publicznej na temat kształtu instytucji in-house w zamówieniach publicznych. Aby rzetelnie przygotować rozwiązania ustawowe, które nie będą zakłócać równowagi rynku usług, należy przełożyć termin wprowadzenia in-house do momentu kompleksowej nowelizacji ustawy Pzp.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.