Menu

Decyzja Prezydium KK nr 155/15 ws. opinii o projekcie rozporządzenia w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wartości wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zgłasza poniższe uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.08.2015 w sprawie warunków obniżenia wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.

Projekt wprowadza procentowe wymierzanie korekt, co stanowi rozwiązanie korzystne dla beneficjentów. Racjonalizuje ono wysokość nakładanych korekt, uzależniając ją od charakteru i wagi stwierdzonej nieprawidłowości.

Uwagi szczegółowe dotyczące projektu rozporządzenia:

1.     W §8 zastosowano zbyt ogólny zapis dotyczący możliwości zastosowania niższej niż maksymalna stawki procentowej na podstawie charakteru i wagi nieprawidłowości. Zgodnie z tabelą stawek procentowych w większości przypadków możliwe do zastosowania stawki procentowe mogą zostać zredukowane z 25% do 5%  ze względu na charakter i wagę nieprawidłowości. O tejże redukcji decydują instytucje zarządzające/kontrolujące w sposób dowolny i często subiektywny. Postulujemy wprowadzenie dodatkowych kryteriów w ramach nieprawidłowości, określające warunki po spełnieniu, których konieczne będzie zastosowanie niższych stawek procentowych.

2.     W §12   brakuje wskazania podmiotu/instytucji, która oceniać będzie transgraniczny charakter zamówienia rzutujący na wagę nieprawidłowości indywidualnej.

Uwagi szczegółowe dotyczące załącznika nr 1 do projektu rozporządzenia:

1.     W wierszu nr 1 proponujemy usunięcie zapisu o konieczności przekazania zapytania ofertowego do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) w odniesieniu do zamówień powyżej progów w przypadku podmiotów, które nie są zobligowane do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 z późn. zmianami)- dalej: PZP. Podmioty te nie posiadają w swoich strukturach organizacyjnych wyspecjalizowanej komórki zajmującej się zamówieniami publicznymi. Z tego względu nałożenie na takich beneficjentów dodatkowego obowiązku publikacji zapytania w UPUE stanowi kolejne utrudnienie i barierę administracyjną dla osób zarządzających projektem.

2.     W wierszu nr 10 konieczne jest uszczegółowienie jakie zapisy zamawiający musi uwzględnić w zapytaniu ofertowym, aby nie narazić się na korekty finansowe związane z brakiem pełnej informacji o warunkach udziału lub kryteriach oceny ofert
w odniesieniu do podmiotów nie stosujących PZP.

3.     W wierszu nr 11 należy uszczegółowić, co oznacza sformułowanie „właściwości wykonawcy”.    Należy wyjaśnić o jakie właściwości wykonawcy chodzi: o wiarygodność ekonomiczną, techniczną, finansową czy może kryją się pod tym zagadnieniem jeszcze inne kwestie?

4.     W wierszach 14-18 postulujemy wpisanie w puste wiersze ostatniej kolumny wyrażenia „nie dotyczy” w odniesieniu do podmiotów zwolnionych ze stosowania PZP. Poprawi to przejrzystość dokumentu i pozwoli uniknąć wątpliwości interpretacyjnych związanych
z pozostawieniem pustego pola.

5.     W tabeli wystąpił błąd redakcyjny w kolumnie po numerze 24 występuję 27 zamiast 25. Ponadto nazwa  naruszeń w obu wierszach jest identyczna, co nie służy przejrzystości dokumentu.

6.     W wierszu 25 projektodawca zastosował zbyt ogólny zapis dotyczący zapewnienia właściwej ścieżki audytu. Należy dodać przykładowe działania wymagane do  zapewnienia pełnej poprawności np.: zdjęcia, dowody wysłania ofert, zrzuty ekranu itp. Uszczegółowienie tego zapisu dałoby możliwość transparentnego obniżania stawek procentowych w przypadku niespełnienia tylko części z nich.

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.