Logo
Wydrukuj tę stronę

Stanowisko Prezydium KK nr 2/15 ws. naruszenia prawa w projekcie rozporządzenia ws. ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z oburzeniem przyjmuje treść, przesłanego do konsultacji społecznych, projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia ws.   ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W projekcie znalazł się zapis, który zdaniem Prezydium Komisji Krajowej dyskwalifikuje ów projekt bez wnikania w jego treść merytoryczną. Zapis, o którym mowa (§ 2 ust. 4 pkt. 1 projektu) stanowi:

„Świadczeniodawca, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zmian umowy, o których mowa w ust. 3, przekazuje podpisane zmienione umowy wraz z:

1)     uzgodnionym, z przedstawicielami związków zawodowych pielęgniarek i położnych zrzeszających wyłącznie pielęgniarki i położne, działających u świadczeniodawcy, porozumieniem dotyczącym sposobu podziału miesięcznie środków określonych
w ust. 3 na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, z uwzględnieniem zapewnienia średniego wzrostu wynagrodzenia wraz z innymi składnikami o 300 zł. w przeliczeniu na etat;”.

Jedną z fundamentalnych zasad dotyczących funkcjonowania ruchu związkowego jest wymóg równego traktowania organizacji związkowych. Jest to zasada wynikająca w pierwszym rzędzie z postanowień ustawy zasadniczej. W świetle art. 32 ust. 1 Konstytucji: „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.”. W przypadku związków zawodowych reguła ta została doprecyzowana w art. 1 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych, który narzuca obowiązek jednakowego traktowania wszystkich związków zawodowych przez organy państwowe, samorządu terytorialnego i pracodawców.

Brzmienie § 2 ust. 4 pkt 1 projektu rozporządzenia narusza zasadę równości związków zawodowych. Nie znajduje żadnego uzasadnienia ograniczenie prawa do zawierania porozumienia, dotyczącego sposobu podziału miesięcznie środków na wynagrodzenie pielęgniarek i położnych, tylko do związków zawodowych pielęgniarek i położnych zrzeszających wyłącznie pielęgniarki i położne. Przepis taki powoduje wyłączenie
z procedury zawierania wskazanego porozumienia wszelkich innych związków zawodowych działających u danego pracodawcy. W szczególności rażące jest wyłączenie związków, które działając u tego samego pracodawcy zrzeszają zatrudnione pielęgniarki i położne, lecz obok tych dwóch grup pracowniczych zrzeszają także osoby z pozostałych kategorii personelu placówek zdrowia. Taki zapis rozporządzenia narusza ustawę o związkach zawodowych, a także rodzi podejrzenia naruszenia Konstytucji RP.

Wobec powyższego Prezydium Komisji Krajowej żąda natychmiastowego wycofania z procesu legislacyjnego projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i wyciągnięcia konsekwencji wobec osób winnych tak rażącego naruszenia prawa. W szczególności dotyczy to Departamentu Prawnego, który zgodność projektu z prawem potwierdził.

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.