Logo
Wydrukuj tę stronę

27 października 2009 (196-205/2009)

Stanowisko Prezydium KK nr 196/09
ws. określenia zasad reprezentatywności organizacji zakładowych


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" podtrzymuje stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 05 maja 2008r. do Przewodniczących Zespołów Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, ds. Prawa Pracy i Układów Zbiorowych oraz ds. Rozwoju Dialogu Społecznego w następujących punktach:

Wprowadzenie rozwiązania polegającego na ustanowieniu dwukrotnie wyższego progu procentowego liczby pracowników zrzeszonych w zakładowej organizacji związkowej niezrzeszonej w ogólnokrajowej organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o TK ds. SG w stosunku do stopnia uzwiązkowienia wymaganego w przypadku jednostek należących do centrali związkowych reprezentowanych w TK ds. SG. Np. w przypadku utrzymania dotychczasowego 7 % progu dla tych jednostek stopień uzwiązkowienia dla pozostałych organizacji powinien zostać podniesiony do 15 %. Należy zachować warunek, że w przypadku gdy żadna z zakładowych organizacji związkowych nie osiągnęła progu procentowego wymaganego dla uzyskania statusu reprezentatywnej organizacji związkowej status ten przysługuje najliczniejszej organizacji związkowej.

Wprowadzenie zasady, że tylko jedna zakładowa organizacja związkowa funkcjonująca u danego pracodawcy może korzystać z obniżonego progu procentowego z tytułu przynależności do danej ogólnokrajowej organizacji związkowej reprezentowanej w TK ds. SG. W przypadku nieuwzględnienia tego postulatu nowelizacja zasad reprezentatywności zakładowej nie spełni zakładanego celu jakim jest konsolidacja ruchu związkowego na poziomie zakładu pracy. Mniej liczne zakładowe organizacje związkowe funkcjonujące u danego pracodawcy przystępując do jednej z konfederacji reprezentowanych w TK ds. SG będą mogły skorzystać z obniżonego progu procentowego uzwiązkowienia. Struktura reprezentacji pracowników na poziomie zakładu pracy nie ulegnie w konsekwencji zmianie.

Zmianę przepisów określających kompetencje zakładowych organizacji związkowych w sprawach zbiorowych praw i interesów pracowników takich jak zawieranie układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych, uzgadnianie regulaminów pracy i wynagradzania oraz wszczęcie sporu zbiorowego. Takie kompetencje powinny przysługiwać wyłącznie reprezentatywnym zakładowym organizacjom związkowym. Powyższe rozwiązanie zostało zastosowane w ustawie o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji i sprawdziło się.

Uprawnienia do wszczynania sporu zbiorowego powinny posiadać tylko reprezentatywne organizacje związkowe.

Wprowadzenie w ustawie o związkach zawodowych ograniczenia możliwości przynależności pracownika tylko do jednej organizacji związkowej obejmującej swoim działaniem danego pracodawcę.

Wprowadzenie zmiany w ustawie o związkach zawodowych, która umożliwi zrzeszanie się w związkach zawodowych osobom czerpiącym środki utrzymania z pracy wykonywanej na innej podstawie niż stosunek pracy.

Wprowadzenie zmian określających reprezentatywność organizacji pracodawców. Status reprezentatywnej organizacji pracodawców powinny posiadać tylko organizacje posiadające zdolność układową. Powinno się też zastąpić zasadę uzależniającą reprezentatywność organizacji pracodawców od liczby pracowników zatrudnionych u poszczególnych pracodawców zrzeszonych w danej organizacji, zasadą określającą minimalną liczbę pracodawców zrzeszonych w tej organizacji.

Wprowadzenie zmian w prawie, poprzez zaostrzenie sankcji karnych stosowanych wobec pracodawców łamiących konstytucyjne prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych.

Stanowisko Prezydium KK nr 197/09
ws. pakietów socjalnych


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" pozytywnie ocenia propozycję Rządowego Centrum Legislacji dotyczącą zmiany ustawy o związkach zawodowych, której celem ma być uregulowanie prawne istniejącej praktyki zawierania porozumień przez związki zawodowe z podmiotem nie będącym pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy.

Jednocześnie Prezydium KK stwierdza, że propozycja redakcji art. 262 ustawy o związkach zawodowych dokonana przez Rządowe Centrum Legislacji (aby zgodna była z uzasadnieniem celu nowelizacji) wymaga modyfikacji art. 261 ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych tak, aby jednoznacznie z nich wynikała możliwość zawierania przez związki zawodowe porozumień dotyczących bądź przejścia zakładu pracy bądź uprawnień pracowniczych w związku z prywatyzacją z np. inwestorem (podmiotem nie będącym pracodawcą).

Alternatywnie można skreślić z proponowanego art. 262 ustawy o związkach zawodowych sformułowania "na podstawie odrębnych przepisów".

W obecnej propozycji Rządowego Centrum Legislacji sformułowanie "na podstawie odrębnych przepisów" nie wyjaśnia podstawowego zagadnienia - uregulowania faktycznie istniejącej praktyki zawierania porozumień z podmiotem nie będącym pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy.

Decyzja Prezydium KK nr 198/09
ws. opinii o projekcie rozporządzenia PRM w sprawie określenia stanowisk urzędniczych wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" popiera i rekomenduje opinię Rady Sekcji Krajowej Pracowników Skarbowych NSZZ "Solidarność" o projekcie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia stanowisk urzędniczych wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (...)

Opiniowane rozporządzenie powinno być przedmiotem obrad Zespołu Doraźnego Trójstronnej Komisji ds. pracowników samorządowych oraz służby cywilnej. Zadaniem tego Zespołu jest bowiem, wypracowanie i uzgadnianie rozwiązań dotyczących pracowników samorządowych oraz służby cywilnej, a w szczególności: wynagrodzeń, wytycznych ocen kwalifikacyjnych, wartościowania stanowisk pracy, przepisów szczególnych z zakresu prawa pracy oraz środków na funkcjonowanie.

Decyzja Prezydium KK nr 199/09
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS w sprawie określenia szczegółowych informacji przekazywanych do ZUS przez instytucje obsługujące wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne w zleceniu płatniczym oraz formatu zlecenia płatniczego w formie dokumentu elektronicznego


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia szczegółowych informacji przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez instytucje obsługujące wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne w zleceniu płatniczym oraz formatu zlecenia płatniczego w formie dokumentu elektronicznego.

Decyzja Prezydium KK nr 200/09
ws. opinii o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie opiniuje projekt ustawy Komisji Nadzwyczajnej "Przyjazne Państwo" o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zmiana niewątpliwie ułatwi życie płatnikom składek, jak zapisano w uzasadnieniu, jednak może ograniczyć prawa ubezpieczonych pracowników.

W świetle przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Art. 67 ust. 4) rodzi się wątpliwość, czy przekazywanie pracownikom raz na kwartał dokumentów potwierdzających, między innymi, podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu i tym samym prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej, skutecznie nie ograniczy dostępu ubezpieczonych do usług medycznych. Zmiana może także ograniczyć pracownikom bezproblemowe, w ramach obowiązujących przepisów, uzyskanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydawanego przez poszczególne oddziały NFZ.

Decyzja Prezydium KK nr 201/09
ws. opinii o projekcie założeń ustawy MPiPS o zmianie ustawy o działach administracji rządowej


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie opiniuje projekt założeń ustawy Ministra Pracy i Polityki Społecznej o zmianie ustawy o działach administracji rządowej.

Podstawowym mankamentem projektu założeń jest brak uzasadnienia proponowanych zmian, co uniemożliwia merytoryczną ich ocenę. Propozycje zmian w Dziale spraw rodziny pozostają w oderwaniu i sprzeczności z pozostałymi Działami administracji rządowej dotyczącymi zagadnień polityki społecznej. Projektowane zapisy na pewno nie spowodują usprawnienia działań administracji rządowej i mogą wprowadzić trudności interpretacyjne. Obecne brzmienie Art. 28a ustawy wyczerpuje zagadnienia Działu administracji rządowej: Rodzina.

Decyzja Prezydium KK nr 202/09 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 203/09 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 204/09
(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 205/09
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyraża zgodę na użycie nazwyi znaku graficznego NSZZ "Solidarność" w podręczniku do historii w gimnazjum - Historia i społeczeństwo. Świat wokół nas, w tekście o powstaniu NSZZ "Solidarność". Podręcznik wydany będzie przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. w Warszawie.
 

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.