Menu

26 marca 2003 (151-153/03)

Komunikat

W dniu 26 marca 2003 r. w Gdańsku odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", podczas którego ustalono kalendarz związkowych działań w obronie godności ludzi pracy projektowanych do maja br. Wiodącymi hasłami są: przywrócenie zasiłków i świadczeń przedemerytalnych do wysokości obowiązującej przed 31 grudnia 2001 roku, obrona miejsc pracy, obrona prawa do wynagrodzenia. W przyjętym kalendarzu zaplanowano między innymi:

7 - 13 kwietnia: tydzień zbierania podpisów w miejscach publicznych w całej Polsce - dotyczący przywrócenia zasiłków i świadczeń przedemerytalnych;

25 kwietnia: manifestacja ogólnopolska w Warszawie pod hasłem "O godność ludzi pracy" - m.in. rozpoczęcie kampanii w obronie prawa do wynagrodzenia;

maj - manifestacje lub pikiety w powiatach i regionach o największym bezrobociu.

Komisja Krajowa zapoznała się także z informacjami o przebiegu prac w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych oraz sytuacją w regionach i branżach.

Omówiono również projekt budżetu KK na rok 2003.

 • Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK.

Uchwała KK nr 151/03
ws. zbierania podpisów popierających inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zasiłków i świadczeń przedemerytalnych

 1. Komicja Krajowa NSZZ "Solidarność" zobowiązuje wszystkie struktury Związku do przeprowadzenia w dniach od 7 do 13 kwietnia 2003 roku tygodnia zbierania w miejscach publicznych podpisów popierających obywatelską inicjatywę ustawodawczą zmierzającą do przywrócenia zasiłków przedemerytalnych oraz podniesienia wysokości świadczeń przedemerytalnych do wysokości obowiązującej przed 31 grudnia 2001 roku
 2. Komisja Krajowa ustala, że akcja zbierania podpisów zostanie zakończona w dniu 24 kwietnia br. Wszystkie struktury Związku będące w posiadaniu list z poparciem ww. inicjatywy zobowiązane są przekazać je do siedziby Komisji Krajowej w terminie do 26 kwietnia 2003 roku.

Uchwała KK nr 152/03
ws. kalendarza akcji w obronie godności ludzi pracy marzec - maj

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" przyjmuje następujący kalendarz akcji w obronie godności ludzi pracy:

 1. 1. 28 marca - manifestacja w Warszawie Sekcji Krajowych Przemysłu Zbrojeniowego i Lotniczego.
 2. 2. 7 kwietnia - manifestacja w Przemyślu w obronie miejsc pracy.
 3. 3. 7 - 13 kwietnia: tydzień zbierania podpisów w miejscach publicznych w całej Polsce -w sprawie przywrócenia zasiłków i świadczeń przedemerytalnych.
 4. 4. 25 kwietnia: ogólnopolska manifestacja w Warszawie pod hasłem "O godność ludzi pracy" z głównymi żądaniami:
 • polityki tworzenia a nie likwidacji miejsc pracy,
 • przestrzegania prawa do zapłaty ze wykonaną pracę,
 • przywrócenia zasiłków i świadczeń przedemerytalnych.
 1. 28 kwietnia: wizyty w lokalnych biurach poselskich i senatorskich.
 2. 29 kwietnia: złożenie na ręce Marszałka Sejmu zebranych podpisów w sprawie przywrócenia zasiłków i świadczeń przedemerytalnych.
 3. manifestacje lub pikiety w powiatach o największym bezrobociu.
  Regiony odpowiedzialne za przygotowanie:
 • Warmińsko-Mazurski przy współpracy z regionami: Elbląskim, Podlaskim, Toruńskim, Mazowsze;
 • Słupski - z regionami: Gdańskim, Pilskim, Bydgoskim;
 • Koszaliński "Pobrzeże" - z regionem Pomorze Zachodnie;
 • Zielonogórski - z regionami: Gorzów Wielkopolski, Leszczyński, Wielkopolska;
 • Jeleniogórski - z regionami: Dolny Śląsk, Zagłębie Miedziowe, Wielkopolska Południowa;
 • Ziemia Radomska - z regionami: Świętokrzyskim, Ziemia Sandomierska, Ziemia Łódzka, Piotrkowskim,
 • Środkowo-Wschodni - z regionem Chełmskim.


UCHWAŁA KK nr 153/03
ws. prowadzenia działalności gospodarczej przez struktury Związku zmieniona Uchwałą KK nr 13/12

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” postanawia, co następuje:

§ 1
1. Struktury Związku lub podmioty działające w ich imieniu mogą prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych.
2. Nazwy spółek, o których mowa w ust. 1, będących - w momencie zakładania lub nabycia udziałów lub akcji - całkowitą lub częściową własnością Związku nie mogą nosić nazwy „Solidarność”, jak również nie można w nazwach spółek wymieniać statutowych nazw struktur Związku.
3. Postanowienia ust. 1 nie oznaczają ograniczenia możliwości tworzenia lub współtworzenia przez Związek lub jego struktury fundacji czy stowarzyszeń prowadzących działalność zbieżną ze statutowymi celami Związku.

§ 2
 Działalność gospodarcza, o której mowa w § 1, może być prowadzona wyłącznie przez struktury Związku posiadające osobowość prawną na podstawie § 17 Statutu NSZZ „Solidarność”:
1. NSZZ „Solidarność” – reprezentowany przez Komisję Krajową,
2. region – reprezentowany przez zarząd regionu,
3. krajowy sekretariat branżowy – reprezentowany przez radę sekretariatu,
4. podstawowa jednostka organizacyjna Związku w rozumieniu § 19 ust. 1 Statutu – reprezentowana przez komisję zakładową (międzyzakładową),
5. Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków – reprezentowana przez Radę Sekcji.

§ 3
1. Traci moc uchwała KK nr 164/91.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.