Menu

18 września 2004

Komunikat

W dniu 18 września 2004 r. w Częstochowie, w przeddzień uroczystości głównych XXII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy, odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", podczas którego omawiano m. in. sytuację w poszczególnych branżach, przebieg prac w Komisji Trójstronnej oraz przygotowania do przypadającej w roku przyszłym XXV rocznicy wydarzeń sierpniowych i powstania związku.

W przyjętym w trakcie obrad stanowisku Komisja Krajowa wyraziła głębokie zaniepokojenie katastrofalną sytuacją polskiego przemysłu stoczniowego. Dotychczasowa polityka państwa wobec przemysłu stoczniowego polegająca jedynie na nieudolnej renacjonalizacji jest strategią najdroższą pod względem ekonomicznym i społecznym, i doprowadziła do:

  • rozpadu szczecińskiego holdingu stoczniowego, w następstwie czego w ciężkiej sytuacji znalazł się cały sektor stoczniowy wraz z zapleczem kooperującym;
  • realnego zagrożenia bankructwem grupy Stoczni Gdynia;
  • groźby utraty miejsc pracy przez blisko 150 tys. pracowników.

Sytuacja jest groźna również dlatego, że rząd w ramach negocjacji akcesyjnych nie podjął żadnych rokowań w sprawie warunków funkcjonowania polskiego przemysłu stoczniowego w zjednoczonej Europie. Nie do przyjęcia jest też fakt, że w obecnej, krytycznej sytuacji sektora, strona rządowa izoluje związki zawodowe od informacji o pracach zespołu stoczniowego przy Ministrze Gospodarki. Działania rządu w sektorze stoczniowym powinny zostać zweryfikowane przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" zaapelowałą do rządu i pracodawców o zagwarantowanie równych praw dla funkcjonowania branży stoczniowej w Unii Europejskiej i zaangażowanie się w prace wdrażające w życie programu LeaderShip 2015 (program finansowy i osłonowy dla europejskiego sektora stoczniowego). Komisja Krajowa wezwała jednocześnie rząd, wszystkie instytucje związane z przemysłem stoczniowym oraz pracodawców do przedstawienia kompleksowego programu naprawczego dla polskiego przemysłu stoczniowego i podjęcia uczciwego dialogu z Sekcją Krajową Przemysłu Okrętowego NSZZ "Solidarność" w celu wypracowania modelu rozwiązywania problemów społecznych w restrukturyzowanym sektorze.

Zdecydowany sprzeciw wobec poprawek zaproponowanych przez Senacką Komisję Polityki Społecznej i Zdrowia do tekstu ustawy o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych uchwalonej przez sejm 27 sierpnia br. wyrażono w stanowisku Komisji Krajowej dotyczącym ograniczenia uprawnień związków zawodowych do opiniowania aktów prawnych. Przedłożone sprawozdanie komisji wraz z projektem uchwały Senatu RP zawiera między innymi poprawki do ustawy o związkach zawodowych mające na celu pozbawienie związków zawodowych prawa do konsultowania aktów prawnych przygotowywanych przez organy władzy publicznej, takie jak: Sejm, Senat czy prezydent. Uprawnienie to, określone w art. 19 ustawy o związkach zawodowych, jest tylko uprawnieniem o charakterze konsultacyjnym. Pozbawienie związków zawodowych tego prawa jest kolejnym przykładem unikania przez organy władzy Rzeczypospolitej rozwiązywania spraw społecznych. Bierna postawa rządu wobec prób zmian zapisów projektu ustawy, mimo porozumienia zawartego w Trójstronnej Komisji, dowodzi naruszenia podstawowych zasad dialogu społecznego. Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" zwróciła się do parlamentarzystów o odrzucenie poprawek zaproponowanych przez Senacką Komisję Polityki Społecznej i Zdrowia.

W stanowisku dotyczącym projektowanych zmian w systemie ubezpieczeń społecznych Komisja Krajowa zwróciła się do Parlamentu RP o odrzucenie następujących projektów ustaw: /1/ o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw; /2/ o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych; /3/ o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką. W opinii związku projekty te niszczą efekty reformy systemu ubezpieczeń społecznych w sytuacji, gdy z dotychczasowych danych i prognoz na lata następne wynika, że kondycja finansowa systemu ulega poprawie. Ponadto nie były one konsultowane z partnerami społecznymi w trybie ustawy o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno - Gospodarczych. Partnerzy społeczni wchodzący w skład Komisji Trójstronnej po zapoznaniu się z materiałami w dniu obrad, tj. 17 września br. negatywnie ocenili kierunek proponowanych zmian ustawowych. Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" zwróciła się do parlamentarzystów o nie przyjmowanie proponowanych rozwiązań jako szkodliwych społecznie.

W dalszej części posiedzenia omawiano projekty uchwał okołostatutowych oraz kwestie organizacyjne kolejnego posiedzenia Komisji Krajowej zaplanowanego na 04-05 października br. w Suchowoli, rodzinnej miejscowości ks. Jerzego Popiełuszki.

  • Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK

Stanowisko KK Nr 11/04
ws. przemysłu stoczniowego

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wyraża głębokie zaniepokojenie katasytrofalną sytuacją polskiego przemysłu stoczniowego.

Dotychczasowa polityka państwa wobec przemysłu stoczniowego polegająca jedynie na nieudolnej renacjonalizacji jest strategią najdroższą pod względem ekonomicznym i społecznym i doprowadziła do:

  • rozpadu szczecińskiego holdingu stoczniowego, w następstwie czego w ciężkiej sytuacji znalazł się cały sektor stoczniowy w raz z zapleczem kooperującym:
  • realnego zagrożenia bankructwem grupy Stoczni Gdynia;
  • groźby utraty miejsc pracy przez blisko 150 tyś. pracowników.

Sytuacja jest groźna również dlatego, że rząd w ramach negocjacji akcesyjnych nie podjął żadnych rokowań w sprawie warunków funkcjonowania polskiego przemysłu stoczniowego w zjednoczonej Europie.

Nie do przyjęcia jest fakt, że w obecnej, krytycznej sytuacji sektora, strona rządowa izoluje związki zawodowe od informacji o pracach zespołu stoczniowego przy Ministrze Gospodarki. Działania rządu w sektorze stoczniowym powinny zostać zweryfikowane przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Komisja Krajowa apeluje do rządu i pracodawców o zagwarantowanie równych praw dla funkcjonowania branży stoczniowej w Unii Europejskiej i zaangażowanie się w prace wdrażające w życie programu LeaderShip 2015 (program finansowy i osłonowy dla europejskiego sektora stoczniowego).

Komisja Krajowa wzywa rząd, wszystkie instytucje związane z przemysłem stoczniowym oraz pracodawców do przedstawienia kompleksowego programu naprawczego dla polskiego przemysłu stoczniowego i podjęcia uczciwego dialogu z Sekcją Krajową Przemysłu Okrętowego NSZZ "Solidarność" w celu wypracowania modelu rozwiązywania problemów społecznych w restrukturyzowanym sektorze.

Stanowisko KK Nr 12/04
ws. ograniczenia uprawnień związków zawodowych do opiniowania aktów prawnych

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wyraża zdecydowany sprzeciw wobec poprawek zaproponowanych przez Senacką Komisję Polityki Społecznej i Zdrowia do tekstu ustawy o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych uchwalonej przez sejm 27 sierpnia 2004 r.

Przedłożone sprawozdanie komisji wraz z projektem uchwały Senatu RP zawiera między innymi poprawki do ustawy o związkach zawodowych mające na celu pozbawienie związków zawodowych prawa do konsultowania aktów prawnych przygotowywanych przez organy władzy publicznej, takie jak: Sejm, Senat czy prezydent. Uprawnienie to, określone w art. 19 ustawy o związkach zawodowych, jest tylko uprawnieniem o charakterze konsultacyjnym. Pozbawienie związków zawodowych tego prawa jest kolejnym przykładem unikania przez organy władzy Rzeczypospolitej rozwiązywania spraw społecznych.

Bierna postawa rządu wobec prób zmian zapisów projektu ustawy mimo porozumienia zawartego w Trójstronnej Komisji dowodzi naruszenia podstawowych zasad dialogu społecznego.

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" zwraca się do parlamentarzystów o odrzucenie poprawek zaproponowanych przez Senacką Komisję Polityki Społecznej i Zdrowia.

Stanowisko KK Nr 13/04
ws. projektowanych zmian w systemie ubezpieczeń społecznych

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wnosi do Parlamentu RP o odrzucenie projektów ustaw:

  • o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw,
  • o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  • o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką.

Projekty te niszczą efekty reformy systemu ubezpieczeń społecznych w sytuacji, gdy z dotychczasowych danych i prognoz na lata następne wynika, że kondycja finansowa systemu ulega poprawie.

Projekty ustaw nie były konsultowane z reprezentatywnymi partnerami społecznymi w trybie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych. Partnerzy społeczni wchodzący w skład Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych po zapoznaniu się z materiałami w dniu obrad tj. 17 września 2004 r. negatywnie ocenili kierunek proponowanych zmian ustawowych.

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" zwraca się do parlamentarzystów o nie przyjmowanie proponowanych rozwiązań jako szkodliwych społecznie.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.