Menu

12 października 2005 (16/05)

Komunikat

W dniu 12 października 2005 r. w Wasilkowie k/Białegostoku odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", poprzedzające dwudniowe obrady XIX Krajowego Zjazdu Delegatów.

W trakcie posiedzenia przegłosowano nowelizację uchwały KK nr 58 z 2001 roku ws. przyjęcia standardów funkcjonowania regionów i krajowych sekretariatów branżowych.

Omówiono szczegółowo projekty dokumentów, nad którymi będą pracowali delegaci Krajowego Zjazdu.

Uzgodniono projekt porządku obrad KZD.

 • Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK

Uchwała KK nr 16/05
ws. zmian w uchwale KK nr 58/2001 ws. przyjęcia standardów funkcjonowania regionów i krajowych sekretariatów branżowych

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" postanawia dokonać zmiany treści w uchwale KK nr 58/2001 ws. przyjęcia standardów funkcjonowania regionów i krajowych sekretariatów branżowych. Zmiany stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

Zmiana nr 1: w § 6 ust 3 pkt b po słowach "ewidencję członków" dodać "Związku oraz". Dalej bez zmian.

§ 6
Baza techniczna regionów

Do zadań regionu należy:

 1. Komputeryzacja struktury regionalnej (zarząd regionu, oddziały),
 2. Zapewnienie łączności internetowej - połączenia internetowe pomiędzy oddziałami i siedzibą zarządu regionu,
 3. Prowadzenie komputerowej bazy danych, opracowanej i ujednoliconej na poziomie Komisji Krajowej, zawierającej:

a) ewidencję organizacji zakładowych (międzyzakładowych, oddziałowych) zarejestrowanych w regionie,

b) ewidencję członków statutowych władz organizacji w regionie - członków komisji zakładowych (międzyzakładowych, oddziałowych) i rewizyjnych, delegatów na zakładowe i regionalne zebrania, członków zarządu regionu i regionalnej komisji rewizyjnej,

c) liczbę członków NSZZ "Solidarność" w regionie, weryfikowaną raz na pół roku.

 1. Wydawanie regionalnego miesięcznika (biuletynu) związkowego.

Zmiana nr 2: w § 7 w ust. 1 określenie "struktury" zamienić na "jednostki organizacyjne" oraz wykreślić dopisek po ust. 2 zaczynający się od słów "Inne regulacje ..".

§ 7
Krajowe sekretariaty branżowe, ich struktura wewnętrzna i zasięg działania

 1. Krajowe sekretariaty branżowe są tworzone przez jednostki organizacyjne struktury Związku zaliczane do jednej lub kilku pokrewnych branż.
 2. Liczba krajowych sekretariatów branżowych winna odpowiadać liczbie międzynarodowych sekretariatów organizacji, w których afiliowany jest NSZZ "Solidarność".

Inne regulacje dotyczące branż, np. sposobu tworzenia krajowych sekretariatów i ich struktur wewnętrznych są uzależnione od decyzji Krajowego Zjazdu Delegatów i mają związek z propozycjami zmian w Statucie Związku.

Zmiana nr 3: § 9 wykreślić w całości.

§ 9
Struktura zatrudnienia - wielkości minimalne

1. Pracownicy wybieralni - zarządzanie:

 1. przewodniczący rady sekretariatu,
 2. zastępca przewodniczącego rady sekretariatu,
 3. sekretarz rady sekretariatu,
 4. skarbnik rady sekretariatu.

Dopuszcza się możliwość łączenia funkcji wymienionych w punktach: b), c), d), przy uwzględnieniu co najmniej 1,5 etatu pracowników z wyboru.

2. Pracownicy działów:

2.1. Dział rozwoju, informacji i komunikacji, sekcje branżowe.

 1. rozwój (pozyskiwanie) - 0,5 etatu,
 2. obsługa współpracy z zagranicą - 0,5 etatu,
 3. informacja (ewidencja, rejestracja baz danych), komunikacja i administrowanie strukturą - 0,5 etatu,
 4. obsługa organizacji i związkowców w sekcjach reprezentujących min. 3 tys. członków - 0,5 etatu/sekcję

2.2. Dział szkoleń:

 1. szkolenia - 0,5 etatu.

2.3. Dział finansowy i administracyjny.

 1. sekretariat, kasa - 1 etat
 2. księgowość - 0,5 etat,

Łącznie minimalne zatrudnienie: 5 etatów + 0,5 etatu na sekcję.

Dopuszcza się możliwość korzystania z usług ekspertów przy wykorzystaniu innych form zatrudnienia - umowy cywilno-prawne. Dotyczy to w szczególności księgowego - 0,5 etatu.

Zmiana nr 4: § 10 wykreślić w całości

§ 10
Minimalne koszty funkcjonowania krajowego sekretariatu branżowego związane z realizacją Standardów

1. Koszty działalności krajowego sekretariatu branżowego sprowadzają się do:

a) wynagrodzeń działaczy, pracowników i ekspertów realizujących zadania określone w § 8 - wraz z narzutami oraz dodatkowymi kosztami pracy (odprawy, fundusz socjalny, świadczenia BHP, ubezpieczenia, itp.),

b) pozostałych kosztów działalności związkowej w krajowym sekretariacie branżowym (koszów stałych),

c) środków przeznaczanych na zasilanie funduszów celowych.

2. Podstawą do określenia minimalnych kosztów funkcjonowania krajowego sekretariatu branżowego, które muszą być pokrywane przez środki przekazywane przez Komisję Krajową w celu pełnej realizacji Standardów jest załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Zmiana nr 5: w § 11 wykreślić w ust.1 pkt. c) oraz tekst ust. 3 wraz z dopiskiem po ust. 4 zaczynającym się od słów "Propozycje wymagają .."

§ 11
Finansowanie działalności związkowej w krajowym sekretariacie branżowym

 1. Wysokość środków przekazywanych krajowemu sekretariatowi branżowemu z funduszów Komisji Krajowej wynikać musi z proporcjonalnego podziału środków przeznaczonych na działalność struktur branżowych, przy uwzględnieniu:

a) liczby organizacji należących do sekretariatu,

b) liczby członków Związku zrzeszonych w sekretariacie,

c) minimalnych kosztów funkcjonowania krajowego sekretariatu branżowego (zał. nr 3 do uchwały).

 1. Krajowy sekretariat branżowy może finansować realizację zadań określonych w Standardach oraz pokrywać koszty stałe ze środków pochodzących ze składek organizacji zrzeszonych w sekretariacie.
 2. Całkowite roczne koszty wynagrodzeń (fundusz wynagrodzeń, narzuty, dodatkowe koszty pracy, umowy cywilno-prawne) nie powinny przekraczać 70% całkowitych rocznych kosztów działalności.
 3. Krajowy sekretariat branżowy posiada następujące fundusze celowe, na które przeznacza dotacje pochodzące z Funduszu Wspierania Statutowych Zadań Związku.:

a) fundusz szkoleniowy,

b) fundusz rozwoju Związku,

c) fundusz ekspercki.

Propozycje wymagają zmiany Uchwały Finansowej KZD i są uzależnione od określenia zasad tworzenia struktur branżowych.

Zmiana nr 6: w § 13 ust. 1 zamienić zapis "2002-2006" na "2006-2010" oraz w § 13 ust. 3 zamienić zapis "w 2002 roku" na "w 2006 roku" oraz zamienić zapis "w kadencji 2002- 2006" na "2006-2010".

§ 13
Regiony

 1. Okres całkowitego dostosowania działalności regionów do standardów określonych w niniejszej uchwale (dział: I, rozdział: regiony), upływa z końcem kadencji władz Związku 2002 - 2006.
 2. Wszystkie organizacje zakładowe i międzyzakładowe działające na terenie jednego powiatu muszą do końca bieżącej kadencji być zarejestrowane przez jeden region (uch. KK nr 642/98 ze zm. uch. KK nr 683/99).
 3. W trakcie sprawozdawczo-wyborczych walnych zebrań delegatów w 2002 roku ustępujące zarządy regionów muszą przedstawić delegatom aktualny stan realizacji Standardów w regionie oraz możliwości ich spełnienia w kadencji 2002 - 2006.
 4. W sytuacji niemożności realizacji Standardów przez dany region, wynikającej z braku środków finansowych niezbędnych do pokrycia minimalnych kosztów działalności regionu, walne zebrania delegatów danego regionu powinny podjąć, zgodnie z uchwałą nr 1 XIII KZD, decyzję o połączeniu się z innym regionem, w celu realizacji Standardów zapisanych w niniejszej uchwale.

Zmiana nr 7: wykreślić § 14 w całości.

§ 14
Krajowe sekretariaty branżowe

 1. Okres całkowitego dostosowania działalności sekretariatów do standardów określonych w niniejszej uchwale (dział I, rozdział: krajowe sekretariaty branżowe) upływa z końcem kadencji władz Związku 2002 - 2006.
 2. Do końca bieżącej kadencji należy określić docelową liczbę sekretariatów oraz dokonać zmian w Uchwale Finansowej Związku zwiększającą wielkości składki przekazywanej na działalność struktur branżowych.

Zmiana nr 8: wykreślić w całości załącznik nr 3 .

Załącznik nr 3.
Minimalne miesięczne koszty funkcjonowania krajowego sekretariatu branżowego, związane z realizacją Standardów

1. Koszty pracy :

Typ zatrudnienia Liczba etatów Koszty pracy
Bez narzutów Z narzutami

Pracownicy wybieralni

1,5 2,9p 3,625p
Pracownicy działów 3,5 4,0p 5,0p
Razem 5,0 6,9p 0,75p

 

Pracownicy sekcji 0,5 0,6p 0,75p

2. Całkowite koszty działalności krajowego sekretariatu branżowego:

Ks = ( 8,625 p + 0,75 p o liczba sekcji ) : 0,7

p - przeciętne wynagrodzenie z zyskiem w sferze przedsiębiorstw,

0.7 = 70% - szacunkowej wielkości kosztów pracy z narzutami w stosunku do całkowitych kosztów działalności.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.