Logo
Wydrukuj tę stronę

14 grudnia 2005 (20-21/05)

Komunikat

Podczas posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" 14 grudnia 2005 roku w Gdańsku Lech Wałęsa, pierwszy przewodniczący Związku otrzymał tytuł i medal Zasłużony dla NSZZ "Solidarność". Przyjęto także stanowisko ws. 35. rocznicy wydarzeń Grudnia 1970 roku na Wybrzeżu. W godzinach wieczornych Komisja Krajowa spotkała się z ministrem skarbu państwa, Andrzejem Mikoszem.

Lech Wałęsa dziękując za wyróżnienie przypomniał, jak wiele "Solidarność" i Europa zawdzięcza Janowi Pawłowi II i niezwykłym zbiegom okoliczności. - Nikt nie dawał nam szans, że komunizm zostanie zniszczony. W tym stanie niemocy Polak został papieżem. Wielu wydarzeń nie planowaliśmy i mieliśmy wielkie szczęście - mówił Lech Wałęsa. Były przewodniczący Związku przypomniał również, jak ważne jest kierowanie się w działalności odpowiednimi wartościami. - Im większe niebezpieczeństwa, tym bardziej potrzebne są wartości. W świecie wartości będzie miejsce i dla was i dla mnie. Dlatego proszę was o większą aktywność - powiedział Lech Wałęsa. Za te słowa byłemu przewodniczącemu podziękował abp Tadeusz Gocłowski, który tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia uczestniczył w posiedzeniu Komisji Krajowej. - Jeśli świat nie pochyli się na systemem wartości, ludzkość się zagubi. Metropolita gdański wyraził również nadzieję, że Lech Wałęsa powtórzy swoje słowa podczas uroczystości związanych z 35. rocznicą tragedii Grudnia 1970 roku, które odbędą się przed pomnikiem Poległych Stoczniowców.

Komisja Krajowa przyjęła również stanowisko z okazji 35. rocznicy Grudnia 1970 roku na Wybrzeżu, w którym "Solidarność" oddaje hołd wszystkim ofiarom tamtych wydarzeń. NSZZ "S" oczekuje również szybkiego i skutecznego osądzenia winnych oraz zadośćuczynienia dla pokrzywdzonych i ich rodzin. Zbrodnia dokonana przez komunistyczny reżim na mieszkańcach Szczecina, Gdyni, Elbląga i Szczecina to jedna z najtragiczniejszych kart powojennej historii. Oficjalnie zginęły wówczas 44 osoby. "Za prawo do godnego życia - tak wielu zapłaciło cenę najwyższą, skrzywdzono tysiące polskich rodzin. Winnych tej zbrodni nie osądzono do dziś" - czytamy w stanowisku.

Wieczorem Komisja Krajowa spotkała się z Andrzejem Mikoszem, ministrem skarbu państwa. Minister zapowiedział, że dokończy rozpoczęte już prywatyzacje i będzie prywatyzował pozostałe przedsiębiorstwa państwowe. Członkowie Komisji Krajowej prosili o sprawdzenie zgodności z prawem prywatyzacji i restrukturyzacji niektórych przedsiębiorstw, np. Polskich Hut Stali, Stoczni Szczecińskiej. Wielu związkowców domagało się spotkań w sprawie zapowiadanych przez ministra prywatyzacji. Krzysztof Dośla, szef gdańskiej "Solidarność" oraz Mieczysław Jurek, przewodniczący ZR Pomorze Zachodnie domagali się spotkań dotyczących gospodarki morskiej. Szef zachodniopomorskiej "S" tłumaczył dlaczego związkowcy z Dolnej Odry protestują przeciwko prywatyzacji: - Obraz z naszej strony wygląda tak, że to SLD rozpoczął prywatyzację i skorzystają z niej ci, którzy stracili stanowiska. Andrzej Mikosz zapowiedział, że Zakład Energetyczny Dolna Odra zostanie sprzedany. Transakcja jednak musi być przeprowadzona w taki sposób, aby pozostawić pracowników w możliwie najlepszej sytuacji. Minister skarbu zapewnił, że w sprywatyzowanej Dolnej Odrze nie będzie miejsca dla byłych działaczy SLD.

Jacek Nocko, przedstawiciel ZR Śląsko-Dąbrowskiego pytał o plany Ministerstwa Skarbu Państwa dotyczące górnictwa. - Jeśli zostaną sprywatyzowane zakłady energetyczne, to jest zagrożenie, że węgiel będzie sprowadzany z zagranicy - powiedział Nocko. - Chcę, aby Jastrzębska Spółka Węglowa była spółką publiczną i jestem gotów rozmawiać o tym z górnikami. Zdaję sobie sprawę, że węgiel może być importowany, ale to już zależy od jego ceny, którą reguluje rynek - stwierdził Mikosz. Minister skarbu zapowiedział również prywatyzację zakładów chemicznych.

Komisja Krajowa przyjęła także uchwały dotyczące łączenia organizacji związkowych oraz rejestracji zakładowych organizacji koordynacyjnych.

 • Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK

Uchwała KK nr 20/05
ws. zasad łączenia lub podziału jednostek organizacyjnych Związku

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność", działając na podstawie § 21 Statutu NSZZ "Solidarność", zwanego dalej Statutem, uchwala zasady obowiązujące przy łączeniu lub podziale podstawowych jednostek organizacyjnych Związku.

Rozdział I
Postanowienia wstępne

§ 1

 1. Wszystkie postanowienia niniejszej uchwały dotyczące organizacji zakładowych, odnoszą się odpowiednio do organizacji międzyzakładowych, o których mowa w § 19 Statutu.
 2. Połączenie organizacji zakładowych lub międzyzakładowych może być dokonane, przez:

1) przeniesienie majątku i członków organizacji przejmowanej na inną organizację związkowa (przejmującą) z jednoczesnym wyrejestrowaniem przejmowanych jednostek organizacyjnych z odpowiedniego rejestru (połączenie przez przejęcie), albo
2) przeniesienie części majątku i członków określonej organizacji zakładowej na inną organizację zakładową (częściowe połączenie przez przejęcie), albo
3) zawiązanie nowej organizacji związkowej na którą przechodzą majątek oraz członkowie wszystkich łączących się organizacji zakładowych z jednoczesnym wyrejestrowaniem dotychczasowych jednostek organizacyjnych z odpowiedniego rejestru (połączenie przez zawiązanie nowej organizacji).

 1. Organizację zakładową (międzyzakładową) można podzielić na dwie lub więcej organizacji zakładowych. Podział organizacji związkowych może być dokonany, przez:

1) przeniesienie członków i majątku organizacji dzielonej na inne organizacje (podział przez przejęcie),
2) zawiązanie nowych organizacji związkowych, na które przechodzą członkowie i majątek organizacji dzielonej (podział przez zawiązanie nowych organizacji)
3) przeniesienie członków i majątku organizacji dzielonej na istniejącą i na nowo zawiązana organizację lub organizacje (podział przez przejęcie i zawiązanie nowej organizacji),
4) przeniesienie części członków i majątku organizacji dzielonej na istniejącą organizację lub na nowo zawiązana organizację (podział przez wydzielenie).

Rozdział II
Łączenie organizacji zakładowych

§ 2

 1. Połączenie organizacji zakładowych następuje:

1) w wyniku podjęcia uchwały przez władze zainteresowanych organizacji zakładowych, zgodnie z postanowieniami § 3, albo
2) w przypadku przekształcenia dotychczasowej wielozakładowej struktury pracodawcy w jednego pracodawcę (zakład pracy), tj. sytuacji w której dotychczasowy pracodawca doprowadził do przeniesienia zdolności do zatrudniania na wyższy szczebel organizacyjny, powodując w ten sposób, że dotychczasowy pracodawca stał się tylko jednostką organizacyjną większego pracodawcy.

 1. Z chwilą powstania nowego pracodawcy na skutek połączenia się kilku pracodawców objętych działalnością odrębnych jednostek organizacyjnych Związku, organizacje te tworzą zakładową organizację koordynacyjną, o której mowa w § 19 ust.6 Statutu. Za nowego pracodawcę, o którym mowa wyżej, uważa się odrębny podmiot prawny wpisany do stosownego rejestru, a powstały na skutek połączenia się kilku dotychczasowych podmiotów zarejestrowanych odrębnie w stosownym rejestrze. Zasady funkcjonowania zakładowych organizacji koordynacyjnych reguluje odrębna uchwała Komisji Krajowej.
 2. Organizacja zakładowa przejmująca członków innych wyrejestrowanych organizacji zakładowych lub utworzona w ich miejsce jest następcą prawnym tych organizacji.

§ 3

 1. Uchwałę o połączeniu organizacji zakładowych w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, podejmuje zakładowe zebranie członków lub delegatów zainteresowanych organizacji zakładowych z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W przypadku nie podjęcia uchwały na zebraniu, o którym mowa w ust. 1, podjęcie powyższej uchwały - za zgodą właściwego zarządu regionu - przysługuje zainteresowanej komisji zakładowej.
 3. Uchwałę o połączeniu organizacji zakładowych w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, podejmuje komisja zakładowa.

§ 4

 1. W przypadku przejęcia przez pracodawcę (zakład pracy), objętego działalnością określonej podstawowej jednostki organizacyjnej Związku, innych pracodawców (zakładów pracy) lub ich części, objętych działalnością innej jednostki organizacyjnej Związku, przejęcie przez istniejącą jednostki organizacyjną Związku innej jednostki organizacyjnej lub jej części, nie wymaga decyzji władz tych organizacji.
 2. W przypadku, o którym mówi ust.1, osoby zatrudnione w przyłączonym zakładzie stają się członkami organizacji przejmującej z mocy prawa.
 3. W przypadku przejęcia całej jednostki organizacyjnej Związku przez organizację zakładową obejmującej swym działaniem pracodawcę przejmującego dotychczasowego pracodawcę objętego działalnością tej jednostki organizacyjnej Związku, jednostka przejęta zostaje wyrejestrowana przez właściwy zarząd regionu z regionalnego rejestru podstawowych jednostek organizacyjnych Związku.
 4. Organizacja zakładowa z chwilą przejęcia członków Związku zatrudnionych przez pracodawcę nie objętego działaniem tej organizacji przekształca się w organizację międzyzakładową, która rozszerza swoje działanie na tego pracodawcę.

§ 5

 1. W przypadku połączenia się organizacji zakładowych niezależnie od sposobu połączenia, członkowie dotychczasowych organizacji zakładowych zachowują członkostwo Związku oraz funkcje pełnione we władzach struktur ponadzakładowych, o ile zachowane są postanowienia § 47 ust. 1 Statutu.
 2. W przypadku połączenia się części organizacji zakładowych, członkowie dotychczasowych organizacji zakładowych zachowują członkostwo Związku. Jeżeli, organizacja, od której odłączyła się jej część, zachowuje nadal status organizacji zakładowej, władza stanowiąca tej organizacji ma prawo odwołać, z funkcji delegata władzy stanowiącej struktur ponadzakładowych, delegatów niebędących już członkami tej organizacji. W przypadku, gdy dotychczasowa organizacja nie skorzystała z tego uprawnienia, członkowie Związku, których to dotyczy zachowują funkcje pełnione we władzach struktur ponadzakładowych, o ile zachowane są postanowienia § 47 ust. 1 Statutu.

Połączenie przez przejęcie

§ 6

 1. W celu połączenia się organizacji zakładowych w przypadku, o którym mowa w § 1 ust.2 pkt 1:

1) władze wykonawcze wszystkich zainteresowanych organizacji zakładowych zawierają porozumienie, które powinno zawierać następujące rozstrzygnięcia:

 1. wskazanie, która z dotychczasowych organizacji zakładowych utrzymuje status organizacji zakładowej;
 2. określenie liczebności statutowych władz organizacji zakładowej - wskazanej w niniejszym punkcie lit. a; w przypadku podjęcia decyzji o ich zwiększeniu określa termin przeprowadzenia wyborów uzupełniających;
 3. dyspozycje majątkowe uwzględniając postanowienia § 21 ust.1 Statutu, o których mowa w pkt.2

2) Majątek organizacji zakładowej, która straciła status organizacji zakładowej, następnie stała się częścią innej podstawowej jednostki organizacyjnej Związku i została zarejestrowana jako organizacja podzakładowa, pozostaje przy niej w całości, zgodnie z postanowieniem § 21 ust. 1 Statutu.
3) Władze statutowe, określone w § 3, zainteresowanych organizacji zakładowych, z wyjątkiem organizacji wskazanej w punkcie 1, lit. a, podejmują uchwały zawierające postanowienia dotyczące:

 1. zakończenia istnienia organizacji zakładowej wraz z wnioskiem o wyrejestrowanie organizacji zakładowej z regionalnego rejestru;
 2. wyrażenia woli przyłączenia się do organizacji zakładowej wskazanej w zawartym porozumieniu;
 3. rozporządzenia dotychczasowym majątkiem, zgodnie z zawartym porozumieniem.

4) Władze wykonawcze zainteresowanych organizacji zakładowych, oprócz organizacji wskazanej w punkcie 1, lit. a, składają wniosek o wyrejestrowanie tych organizacji z rejestru organizacji zakładowych prowadzonego przez właściwy zarząd regionu.

 1. Władza stanowiąca, wskazanej zgodnie z postanowieniami ust.1 pkt 1 lit. a, organizacji zakładowej określa strukturę wewnętrzną swojej organizacji. Dotychczasowe samodzielne organizacje zakładowe mogą otrzymać status:

1) organizacji wydziałowych lub oddziałowych - zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 7 Statutu,
2) organizacji podzakładowych - zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 7 i 8 Statutu.

Komisja zakładowa może scedować odpowiednie kompetencje na władze organizacji wydziałowej, oddziałowej lub podzakładowej. Zarząd regionu, na podstawie postanowień § 32 ust. 1 pkt 2 Statutu, stwierdza zakończenie istnienia organizacji zakładowych i wykreśla je z odpowiedniego rejestru.

 1. W przypadku organizacji zakładowych zarejestrowanych w różnych regionach, stwierdzenie zakończenia istnienia danej organizacji i wykreślenia jej z regionalnego rejestru dokonuje odpowiedni zarząd regionu.
 2. Komisja zakładowa organizacji zakładowej, jeżeli postanawia tak zawarte porozumienie, organizuje wybory uzupełniające statutowych władz organizacji zakładowej.
 3. W przypadku połączenia przez częściowe przejęcie, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.

Połączenie przez zawiązanie nowej organizacji

§ 7

 1. W celu połączenia się organizacji zakładowych, w przypadku o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3

1) Władza statutowa określona w § 3, każdej z zainteresowanych organizacji zakładowych, podejmuje uchwałę zawierającą następujące postanowienia dotyczące:

 1. zakończenia istnienia organizacji zakładowej wraz z wnioskiem o wyrejestrowanie organizacji zakładowej z regionalnego rejestru;
 2. wyrażenia woli współtworzenia nowej organizacji zakładowej;
 3. rozporządzenia dotychczasowym majątkiem organizacji zakładowej;
 4. wyznaczenia przedstawicieli do tymczasowej komisji zakładowej.

2) Władze wykonawcze organizacji zakładowych, tworzących nową organizację zakładową, składają wniosek o wyrejestrowanie tych organizacji z rejestru organizacji zakładowych prowadzonego przez właściwy zarząd regionu.
3) Przedstawiciele organizacji wnioskujących o wyrejestrowanie, tworzą tymczasową komisję zakładową, która składa w zarządzie regionu wniosek o rejestrację nowej organizacji zakładowej.

 1. Zarząd regionu, na podstawie postanowień § 32 ust. 1 pkt 2 Statutu, stwierdza zakończenie istnienia dotychczasowych organizacji zakładowych i wykreśla je z odpowiedniego rejestru, a następnie dokonuje rejestracji nowej organizacji zakładowej.
 2. W przypadku organizacji zakładowych zarejestrowanych w różnych regionach, stwierdzenie zakończenia istnienia danej organizacji i wykreślenia jej z regionalnego rejestru dokonuje odpowiedni zarząd regionu, a rejestracji nowej organizacji zakładowej dokonuje zarząd regionu, do którego odpowiedni wniosek złożyła tymczasowa komisja zakładowa.
 3. Władza stanowiąca nowej organizacji zakładowej określa strukturę wewnętrzną swojej organizacji. Dotychczasowe samodzielne organizacje zakładowe mogą otrzymać status:

1) organizacji wydziałowych lub oddziałowych - zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 7 Statutu,
2) organizacji podzakładowych - zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 7 i 8 Statutu.
Komisja zakładowa może scedować odpowiednie kompetencje na władze organizacji wydziałowej, oddziałowej lub podzakładowej.

 1. Majątek organizacji, która straciła status organizacji zakładowej, następnie stała się częścią innej podstawowej jednostki organizacyjnej Związku i została zarejestrowana jako organizacja podzakładowa, pozostaje przy niej w całości, zgodnie z postanowieniem § 21 ust. 1 Statutu.
 2. Tymczasowa komisja zakładowa, zgodnie z postanowieniami § 20 ust. 3 Statutu, organizuje wybory statutowych władz nowej organizacji zakładowej, które należy przeprowadzić w terminie 3 miesięcy od momentu zarejestrowania przez zarząd regionu danej organizacji.

Wydzielenie się zakładowych z organizacji międzyzakładowych organizacji

§ 8

 1. W zakładzie pracy objętym działalnością organizacji międzyzakładowej, może powstać samodzielna organizacja zakładowa. Wyodrębnienie się organizacji zakładowej powinno przebiegać zgodnie z poniższymi zasadami:

1) grupa inicjująca utworzenie samodzielnej organizacji w celu podjęcia decyzji w tej sprawie, zbiera podpisy pod odpowiednim wnioskiem lub zwołuje zebranie członków Związku zatrudnionych w danym zakładzie pracy, powiadamiając o nim, z 14 dniowym wyprzedzeniem wszystkich członków Związku i właściwy zarząd regionu;
2) decyzja o wyodrębnieniu się samodzielnej organizacji zakładowej z organizacji międzyzakładowej, która dotychczas obejmowała swoim zasięgiem działania dany zakład pracy jest prawomocna, jeżeli poparła ją ponad połowa członków Związku zatrudnionych w tym zakładzie pracy;
3) grupa inicjująca utworzenie samodzielnej organizacji wyłania tymczasową komisję zakładową, która zgodnie z obowiązującym prawem wewnątrzzwiązkowym, doprowadza do zarejestrowania nowej organizacji zakładowej przez właściwy zarząd regionu;
4) po zarejestrowaniu nowej organizacji zakładowej, wszyscy członkowie Związku zatrudnieni w tym zakładzie pracy, a będący dotychczas członkami organizacji międzyzakładowej, z mocy prawa stają się członkami samodzielnej organizacji zakładowej, a organizacja międzyzakładowa traci prawo do reprezentowania członków Związku zatrudnionych w tym zakładzie pracy;
5) tymczasowa komisja zakładowa, zgodnie z postanowieniami § 20 ust. 3 Statutu NSZZ "Solidarność", organizuje wybory statutowych władz nowej organizacji zakładowej.

 1. Jeżeli, organizacja, od której odłączyła się jej część, zachowuje nadal status organizacji zakładowej, władza stanowiąca tej organizacji ma prawo odwołać, z funkcji delegata władzy stanowiącej struktur ponadzakładowych, delegatów niebędących już członkami tej organizacji. W przypadku, gdy dotychczasowa organizacja nie skorzystała z tego uprawnienia, członkowie Związku, których to dotyczy zachowują funkcje pełnione we władzach struktur ponadzakładowych, o ile zachowane są postanowienia § 47 ust. 1 Statutu.
 2. Kwestie sporne, dotyczące przynależności do różnych organizacji zakladowych członków Związku zatrudnionych w jednym zakładzie pracy, rozstrzyga zarząd regionu wskazując właściwą dla danego zakładu pracy organizację zakładową.

ROZDZIAL III
Postępowanie w przypadku braku porozumienia pomiędzy organizacjami związkowymi, na których spoczywa obowiązek dostosowania struktury Związku do struktury pracodawcy

§ 9

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2 i braku porozumienia, o którym mowa w § 6, pomiędzy organizacjami zakładowymi zarejestrowanymi w jednym regionie, decyzję podejmuje właściwy zarząd regionu wskazując, która z dotychczasowych organizacji zakładowych utrzymuje ten status. Podejmując decyzję, zarząd regionu powinien wziąć pod uwagę liczbę członków Związku w poszczególnych organizacjach, a w przypadku zbliżonej liczebności tych organizacji - miejsce siedziby pracodawcy. Zarząd regionu stwierdza zakończenie istnienia pozostałych organizacji zakładowych i wykreśla je z odpowiedniego rejestru. Zarząd regionu wyrejestrowując organizacje zakładowe zobowiązany jest nadzorować przekazanie ich majątku na rzecz wskazanej przez siebie organizacji, utrzymującej status organizacji zakładowej.
 2. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2 i braku porozumienia, o którym mowa w § 6, pomiędzy organizacjami zakładowymi zarejestrowanymi w więcej niż jednym regionie, decyzję w tej sprawie podejmują zainteresowane zarządy regionów zawierając porozumienie, które powinno między innymi obejmować:

1) wskazanie organizacji, która utrzymuje status organizacji zakładowej; przy podejmowaniu decyzji, powinna być wzięta pod uwagę liczba członków Związku w poszczególnych organizacjach, a w przypadku zbliżonej liczebności tych organizacji - miejsce siedziby pracodawcy. Pozostałe organizacje zakładowe zostają wykreślone z rejestrów organizacji zakładowych prowadzonych przez zarządy regionów;
2) warunki i zasady współpracy między regionami przy obsłudze członków Związku tej organizacji zakładowej, zatrudnionych na terenie poszczególnych regionów oraz koordynacji działań organizacji zakładowej i jej wewnętrznej struktury.
3) zobowiązanie zarządów regionów do nadzoru przekazania majątku organizacji zakładowych, wyrejestrowywanych na skutek zawartego porozumienia, na rzecz wskazanej w porozumieniu organizacji, utrzymującej status organizacji zakładowej.

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2 i braku porozumienia, o którym mowa w § 6, pomiędzy organizacjami zakładowymi zarejestrowanymi w więcej niż jednym regionie oraz braku porozumienia pomiędzy zarządami regionów, decyzję w tej sprawie podejmuje Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wskazując, która z dotychczasowych organizacji zakładowych utrzymuje ten status. Podejmując decyzję, Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" powinno wziąć pod uwagę liczbę członków Związku w poszczególnych organizacjach, a w przypadku zbliżonej liczebności tych organizacji - miejsce siedziby pracodawcy. Ponadto Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" powinno zobowiązać zarządy regionów do wykreślenia pozostałych organizacji zakładowych, o których była mowa powyżej, z rejestrów organizacji zakładowych prowadzonych przez zarządy regionów, a także zobowiązać zarządy regionów do nadzoru przekazania majątku wyrejestrowanych organizacji zakładowych na rzecz wskazanej przez Prezydium KK NSZZ "Solidarność" organizacji, utrzymującej status organizacji zakładowej.

Rozdział IV
Zasady obowiązujące przy podziale majątku organizacji zakładowej.

§ 10

W przypadku podziału istniejącej organizacji zakładowej na dwie lub więcej organizacje zakładowe lub wyodrębniania się organizacji zakładowej z organizacji międzyzakładowej, wszystkie kwestie związane z podziałem majątku pozostającego w dyspozycji ulegającej podzieleniu organizacji, powinny być rozstrzygane w drodze uchwały lub porozumienia.

§ 11

 1. Zakładowe zebranie członków lub delegatów organizacji zakładowej, która ulega podzieleniu, winno podjąć uchwałę w sprawie podziału majątku ujmującą sposób podziału majątku, w tym zaspokojenia zobowiązań oraz podziału przysługujących należności.
 2. W przypadku niepodjęcia takiej uchwały przez zakładowe zebranie członków lub delegatów, podejmuje ją komisja zakładowa.
 3. W przypadku braku uchwały, o której mowa w ust. 1 lub 2, powstałe w wyniku podziału organizacje zakładowe powinny zawrzeć porozumienie regulujące kwestię podziału majątku.

§ 12

 1. Uchwała lub porozumienie w sprawie podziału majątku powinna uwzględniać poniższe zasady:

1) majątek, pozostały po zaspokojeniu wierzycieli, dzielony jest pomiędzy organizacje zakładowe proporcjonalnie do liczby członków;
2) wskutek podziału organizacji zakładowej, na nowopowstające organizacje przechodzą, wynikające z planu podziału, składniki majątkowe oraz prawa i zobowiązania. Za zobowiązania powstałe przed podziałem organizacji zakładowej, dotychczasowa organizacja i nowopowstałe organizacje odpowiadają zgodnie z postanowieniami zawartymi w uchwale lub porozumieniu;
3) w przypadku niemożności dokonania podziału składnika majątku, z uwagi na jego właściwości, wskazana zostaje organizacja zakładowa, której ma być on przyznany z obowiązkiem spłaty pozostałych organizacji - uwzględniającej zasady proporcjonalnego podziału majątku.

 1. Uchwała lub porozumienie o podziale majątku może wskazywać inne zasady jego podziału, za zgodą wszystkich organizacji zakładowych uczestniczących w podziale.

§ 13

 1. W przypadku braku porozumienia pomiędzy zainteresowanymi stronami, zarząd regionu przeprowadza mediacje pomiędzy nimi, w celu doprowadzenia do zawarcia stosownego porozumienia.
 2. Negatywny wynik mediacji zobowiązuje zarząd regionu do samodzielnego podjęcia uchwały o podziale majątku, uwzględniającej postanowienia § 12.

§ 14

Jeżeli w wyniku podziału organizacje zakładowe są zarejestrowane przez różne zarządy regionów, obowiązki określone w § 13 spoczywają wspólnie na zainteresowanych regionach.

§ 15

 1. Tracą moc uchwały KK nr nr 555/96 i 66/01.
 2. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała KK nr 21/05
ws. rejestracji zakładowych organizacji koordynacyjnych NSZZ "Solidarność"

§ 1

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" działając na podstawie § 42 ust. 6 Statutu NSZZ "Solidarność" przekazuje Prezydium Komisji Krajowej swoje uprawnienie dotyczące rejestracji zakładowych organizacji koordynacyjnych, o którym mowa w § 3 ust.1 uchwały KK nr 9/05. ws. zasad funkcjonowania zakładowych organizacji koordynacyjnych NSZZ "Solidarność".

§ 2

 1. Od negatywnej decyzji Prezydium Komisji Krajowej wnioskodawcy służy prawo wniesienia odwołania do Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", w terminie nie późniejszym niż 14 dni od doręczenia tej decyzji.
 2. Decyzja Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" jest ostateczna.

§ 3

Wyrejestrowania zakładowej organizacji koordynacyjnej, w przypadkach wymienionych w § 6 uchwały KK nr 9/05 dokonuje Prezydium Komisji Krajowej.

§ 4

Wniosek o rejestrację zakładowej organizacji koordynacyjnej należy składać na formularzu rejestracyjnym, którego wzór jest załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stanowisko KK nr 13/05
ws. 35. rocznicy wydarzeń Grudnia 1970 roku na Wybrzeżu

"Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia" - Jan Paweł II, orędzie na XXXV Światowy Dzień Pokoju.

W 35. rocznicę wydarzeń Grudnia 1970 roku w Polsce NSZZ "Solidarność" oddaje hołd wszystkim poległym, wszystkim pokrzywdzonym i ich rodzinom.

Zbrodnia Grudnia 1970 roku dokonana przez komunistyczny reżim na mieszkańcach Szczecina, Gdyni, Gdańska i Elbląga to jedna z najtragiczniejszych kart historii powojennej Polski. Robotniczy protest przeciwko podwyżkom cen żywności został krwawo stłumiony na rozkaz partyjnych władz przez około 5 tysięczne oddziały milicji i około 27 tysięcy żołnierzy. Według oficjalnych komunikatów życie straciło: w Gdańsku - 9 osób, w Szczecinie - 16, w Gdyni - 18, w Elblągu - 1 osoba. Rannych zostało 1164 osoby. Dokładna liczba ofiar, w tym kobiet i dzieci, do dzisiaj nie jest znana.

Za prawo do godnego życia tak wielu zapłaciło cenę najwyższą. Skrzywdzono tysiące polskich rodzin. Winnych tej zbrodni nie osądzono do dziś. Od dziesięciu lat toczy się proces o sprawstwo kierownicze masakry na Wybrzeżu, w którym oskarżeni są m. in. Wojciech Jaruzelski i Stanisław Kociołek.

Oczekujemy szybkiego i skutecznego osądzenia winnych oraz stosownego zadośćuczynienia dla pokrzywdzonych i ich rodzin.

Nie pozwolimy zapomnieć o komunistycznej zbrodni z Grudnia 1970 roku

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.