Menu

UCHWAŁA KK nr 23/2012 ws. zmiany uchwały KK nr 9/05 ws. zasad funkcjonowania zakładowych organizacji koordynacyjnych NSZZ „Solidarność”

§ 1

W uchwale KK nr 9/05 ws. zasad funkcjonowania zakładowych organizacji koordynacyjnych NSZZ „Solidarność” wprowadza się następujące zmiany:

 

1.  § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Dotychczasowe organizacje zakładowei międzyzakładowe objęte działaniem zakładowej organizacji koordynacyjnej pozostają jednostkami organizacyjnymi Związku posiadającymi osobowość prawną zachowując nazwę i pozycje w regionalnym rejestrze organizacji zakładowych i międzyzakładowych”.

 

2.  § 1 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Członkowie Związku zrzeszeni w zakładowej organizacji koordynacyjnej przypisani są jednocześnie do jednej z organizacji będących wewnętrzną jednostką organizacyjną tej zakładowej organizacji koordynacyjnej. Wykreślenie przez zarząd regionu z rejestru organizacji zakładowych i międzyzakładowychorganizacji stanowiącej wewnętrzną jednostkę organizacyjną zakładowej organizacji koordynacyjnej nie powoduje pozbawienia członkostwa zrzeszonych w niej członków Związku. W takim przypadku zakładowa komisja koordynacyjna wskazuje członkom organizację stanowiącą jej wewnętrzna jednostkę organizacyjną właściwą dla kontynuowania członkostwa”.

 

3. § 2 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„W terminie trzech miesięcy od chwili powstania zakładowej organizacji koordynacyjnej zakładowa komisja koordynacyjna spełniająca warunki, o których mowa w § 3, podejmuje uchwałę:

a.       o przeprowadzeniu wyborów do władz zakładowej organizacji koordynacyjnej
i złożeniu do Komisji Krajowej wniosku o zarejestrowanie zakładowej organizacji koordynacyjnej o którym mowa w § 3 albo

b.      o przekształceniu w jedną organizację zakładową lub międzyzakładową
z ewentualnym powołaniem organizacji podzakładowych.”

 

4. § 3 ust. 1 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„zawarte zostało porozumienie pomiędzy wszystkimi dotychczasowymi podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Związku reprezentowanymi przez komisje zakładowe lub międzyzakładowe, tworzącymi wewnętrzną strukturę danej zakładowej organizacji koordynacyjnej, obejmującej całego pracodawcę, którego częścią stali się dotychczasowi pracodawcy, objęci działalnością tych podstawowych jednostek organizacyjnych Związku; porozumienie to musi zawierać regulaminokreślający między innymi:

a)      wewnętrzną strukturę zakładowej organizacji koordynacyjnej;

b)      zakres kompetencji przekazanych, zgodnie z § 41 ust. 3 pkt. 1 Statutu NSZZ „Solidarność”, przez władzę wykonawczą zakładowej organizacji koordynacyjnej, na rzecz dotychczasowych podstawowych jednostek organizacyjnych Związku, uprawniających je do realizacji celów statutowych wobec zrzeszonych w nich członków Związku za wyjątkiem prawa do zawierania układów zbiorowych pracy, porozumień płacowych, regulaminów pracy oraz reprezentowania pracowników w sporach zbiorowych z pracodawcą;

c)      zakres uprawnień dotyczących rozpatrywania wniosków o przyjęcie w poczet członków Związku scedowanych zgodnie z § 9 ust. 2 Statutu NSZZ „Solidarność”;

d)     zakres ewentualnych świadczeń (w tym finansowych) na rzecz zakładowej organizacji koordynacyjnej dla zapewnienia właściwego wypełniania jej zadań wraz ze wskazaniem organizacji zakładowej lub międzyzakładowejadministrującej środkami finansowymi będących w dyspozycji zakładowej komisji koordynacyjnej;

e)      siedzibę zakładowej komisji koordynacyjnej;

f)       określenie liczby przypadających poszczególnym organizacjom zakładowym
i międzyzakładowym miejsc mandatowych w zakładowej komisji koordynacyjnej określonych proporcjonalnie do liczby zrzeszonych w nich członków związku zatrudnionych u pracodawcy objętego działaniem zakładowej organizacji koordynacyjnej.”

 

5. § 5 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Do czasu przeprowadzenia wyborów, o których mowa w § 4 ust. 2, lub do czasu utworzenia organizacji zakładowej lub międzyzakładowej, zgodnie z § 2 ust. 2 pkt b, 
w skład zakładowej komisji koordynacyjnej wchodzą przewodniczący komisji zakładowych
i międzyzakładowych wszystkich dotychczasowych podstawowych jednostek organizacyjnych Związku tworzących ZOK oraz inni członkowie władz wykonawczych tych organizacji, w liczbie ustalonej przez wskazanych wyżej przewodniczących, z zachowaniem zasady proporcjonalności. Oznacza to, że liczba przypadających poszczególnym organizacjom miejsc mandatowych określona jest proporcjonalnie do liczby zrzeszonych
w nich członków Związku zatrudnionych u pracodawcy objętego działaniem zakładowej organizacji koordynacyjnej.”

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

UCHWAŁA KK

nr 9/05

ws. zasad funkcjonowania zakładowych organizacji koordynacyjnych NSZZ „Solidarność”

zmieniona uchwałą KK nr 1/12 i uchwałą KK nr 23/12

 

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie § 19 ust. 6 Statutu oraz Uchwały nr 3 XVII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, postanawia co następuje.

 

Postanowienia wstępne

§ 1

 1. Z  chwilą powstania - w wyniku połączenia pracodawców objętych działalnością odrębnych podstawowych jednostek organizacyjnych Związku - nowego samodzielnego pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy, dotychczasowe podstawowe jednostki organizacyjne Związku tworzą zakładową organizację koordynacyjną, o której mowa w § 19 ust. 6 Statutu.
 2. Dotychczasowe organizacje zakładowei międzyzakładowe objęte działaniem zakładowej organizacji koordynacyjnej pozostają jednostkami organizacyjnymi Związku posiadającymi osobowość prawną zachowując nazwę i pozycje
  w regionalnym rejestrze organizacji zakładowych i międzyzakładowych.
 3. Członkowie Związku zrzeszeni w zakładowej organizacji koordynacyjnej przypisani są jednocześnie do jednej z organizacji będących wewnętrzną jednostką organizacyjną tej zakładowej organizacji koordynacyjnej. Wykreślenie przez zarząd regionu
  z rejestru organizacji zakładowych i międzyzakładowychorganizacji stanowiącej wewnętrzną jednostkę organizacyjną zakładowej organizacji koordynacyjnej nie powoduje pozbawienia członkostwa zrzeszonych w niej członków Związku. W takim przypadku zakładowa komisja koordynacyjna wskazuje członkom organizację  stanowiącą jej wewnętrzna jednostkę organizacyjną właściwą dla kontynuowania członkostwa.
 4. Przez połączenie pracodawców, o którym mowa w ust. 1 należy rozumieć zawiązanie się nowego pracodawcy z dwóch lub więcej pracodawców w celu utworzenia jednego nowego pracodawcy.
 5. Zakładowa organizacja koordynacyjna obejmująca swoim działaniem całego nowego pracodawcę funkcjonuje jako podstawowa jednostka organizacyjna Związku
  w rozumieniu przepisów Statutu oraz ustawy o związkach zawodowych.
 6. W przypadku, gdy dotychczasowych pracodawców (przed ich połączeniem), obejmowała swoim działaniem jedna podstawowa jednostka organizacyjna Związku -  organizacja ta nadal utrzymuje uprawnienia podstawowej jednostki organizacyjnej Związku. Organizacja ta powinna jedynie dostosować – w zależności od potrzeb – swoją strukturę, nazwę oraz dokonać zmiany  w regionalnym rejestrze podstawowych jednostek organizacyjnych Związku. W tym przypadku zmiany organizacyjne nie wymagają zmian w składzie władz tej organizacji.

 

§  2

 1. Zakładowa komisja koordynacyjna, będąca władzą wykonawczą zakładowej organizacji koordynacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 1, niezwłocznie informuje
  o powstaniu zakładowej organizacji koordynacyjnej Prezydium Komisji Krajowej. 
 2. W terminie trzech miesięcy od chwili powstania zakładowej organizacji koordynacyjnej zakładowa komisja koordynacyjna spełniająca warunki, o których mowa w § 3, podejmuje uchwałę:

c.       o przeprowadzeniu wyborów do władz zakładowej organizacji koordynacyjnej
i złożeniu do Komisji Krajowej wniosku o zarejestrowanie zakładowej organizacji koordynacyjnej
o którym mowa w § 3 albo

d.      o  przekształceniu w jedną organizację zakładową lub międzyzakładową
z ewentualnym powołaniem organizacji podzakładowych.

 

Tryb rejestracji zakładowych organizacji koordynacyjnych

§ 3

 1. Po podjęciu uchwały i złożeniu wniosku, o których mowa w § 2 ust. 2, pkt a  Komisja Krajowa rejestruje zakładową organizację koordynacyjną, po spełnieniu następujących warunków:

1)      zakładowa organizacja koordynacyjna obejmuje swoim działaniem jednego pracodawcę,

2)      zawarte zostało porozumienie pomiędzy wszystkimi dotychczasowymi podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Związku reprezentowanymi przez komisje zakładowe lub międzyzakładowe, tworzącymi  wewnętrzną strukturę danej zakładowej organizacji koordynacyjnej, obejmującej całego pracodawcę, którego częścią stali się dotychczasowi pracodawcy, objęci działalnością tych podstawowych jednostek organizacyjnych Związku; porozumienie to musi zawierać regulaminokreślający między innymi:

g)      wewnętrzną strukturę zakładowej organizacji koordynacyjnej;

h)      zakres kompetencji przekazanych, zgodnie z § 41 ust. 3 pkt. 1 Statutu NSZZ „Solidarność”, przez władzę wykonawczą zakładowej organizacji koordynacyjnej, na rzecz dotychczasowych podstawowych jednostek organizacyjnych Związku, uprawniających je do realizacji celów statutowych wobec zrzeszonych w nich członków Związku za wyjątkiem prawa do zawierania układów zbiorowych pracy, porozumień płacowych, regulaminów pracy oraz reprezentowania pracowników w sporach zbiorowych
z pracodawcą;

i)           zakres uprawnień dotyczących rozpatrywania wniosków o przyjęcie w poczet członków Związku scedowanych zgodnie z § 9 ust. 2 Statutu NSZZ „Solidarność”;

j)           zakres ewentualnych świadczeń (w tym finansowych) na rzecz zakładowej organizacji koordynacyjnej dla zapewnienia właściwego wypełniania jej zadań wraz ze wskazaniem organizacji zakładowej lub międzyzakładowejadministrującej środkami finansowymi będących w dyspozycji zakładowej komisji koordynacyjnej;

k)      siedzibę zakładowej komisji koordynacyjnej;

l)           określenie liczby przypadających poszczególnym organizacjom zakładowym
 i międzyzakładowym miejsc mandatowych w zakładowej komisji koordynacyjnej określonych proporcjonalnie do liczby zrzeszonych w nich członków związku zatrudnionych u pracodawcy objętego działaniem zakładowej organizacji koordynacyjnej.

3)      zrzeszanie co najmniej 500 członków zatrudnionych u pracodawcy objętego jej działalnością.

4)      opinie regionów (ich prezydiów lub zarządów), w których zarejestrowane są dotychczasowe jednostki organizacyjne Związku.

5)      złożenie wniosku o zarejestrowanie zgodnie ze wzorem formularza rejestracyjnego opracowanego przez Komisję Krajową.

2. W przypadku niespełnienia warunków wskazanych w ust. 1 Komisja Krajowa może - po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia braków, które powinny zostać uzupełnione niezwłocznie - odmówić rejestracji zakładowej organizacji koordynacyjnej.
W takim przypadku władze wykonawcze dotychczasowych podstawowych jednostek organizacyjnych Związku, składających się na daną zakładową organizację koordynacyjną w terminie 3 miesięcy podejmują uchwałę o której mowa w § 2 ust. 2 pkt b niniejszej Uchwały.

 

Władze zakładowej organizacji koordynacyjnej

 

§ 4

1. Władzę zakładowej organizacji koordynacyjnej stanowią:

a)      zakładowe zebranie koordynacyjne członków lub delegatów (władza stanowiąca),

b)       zakładowa komisja koordynacyjna (władza wykonawcza),

c)      zakładowa koordynacyjna komisja rewizyjna (władza kontrolna).

2. Wybory władz wskazanych w ust. 1 przeprowadza się w terminie 3 miesięcy od czasu    zarejestrowania przez Komisję Krajową  zakładowej organizacji koordynacyjnej. 

 

§ 5

1. Do czasu przeprowadzenia wyborów, o których mowa w § 4 ust. 2, lub do czasu utworzenia organizacji zakładowej lub międzyzakładowej, zgodnie z § 2 ust. 2 pkt b, 
w skład zakładowej komisji koordynacyjnej wchodzą przewodniczący komisji zakładowych i międzyzakładowych wszystkich dotychczasowych podstawowych jednostek organizacyjnych Związku tworzących ZOK oraz inni członkowie władz wykonawczych tych organizacji, w liczbie ustalonej przez wskazanych wyżej przewodniczących, z zachowaniem zasady proporcjonalności. Oznacza to, że liczba przypadających poszczególnym organizacjom miejsc mandatowych określona jest proporcjonalnie do liczby zrzeszonych w nich członków Związku zatrudnionych
u pracodawcy objętego działaniem zakładowej organizacji koordynacyjnej.

2. Zakładowa komisja koordynacyjna, o której mowa w ust. 1, wybiera ze swego składu przewodniczącego, który pełni funkcję do czasu wyborów o których mowa w § 4 ust. 2.  

 

Postanowienia końcowe

§ 6

Zakładowe organizacje koordynacyjne podlegają  wyrejestrowaniu w przypadku:

a)      złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru Komisji Krajowej przez zakładową komisję koordynacyjną, której wniosek dotyczy,

b)      zaistnienia sytuacji, w której tylko jedna organizacja zakładowa stanowić będzie wewnętrzna jednostkę organizacyjną zakładowej organizacji koordynacyjnej, co oznacza że zakładowa organizacja koordynacyjna przekształca się w organizację zakładową,

c)      podjęcia uchwały przez zakładową organizację koordynacyjną o przekształceniu
w jedną organizację zakładową lub międzyzakładową z ewentualnym powołaniem organizacji podzakładowych.

§ 7

1.      W przypadku niedostosowania przez zakładową organizację koordynacyjną swojej struktury zgodnie z zapisami niniejszej uchwały stosuje się przepisy zawarte w uchwale Komisji Krajowej dotyczącej zasad łączenia lub podziału jednostek organizacyjnych NSZZ „Solidarność” ..

2.      W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu.

 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.