Menu

UCHWAŁA KK nr 18/2012 ws. wprowadzenia zarządu komisarycznego w Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”

Na posiedzeniu Komisji Krajowej w Kielcach w dniu 21 listopada 2012 r – P.Duda poinformował do protokołu członków Komisji Krajowej, że Uchwała KK  nr 18/2012 o wprowadzeniu zarządu Komisarycznego w Sekcji Krajowej Marynarzy i Rybaków straciła swoją moc, ponieważ Prezydium KK zatwierdziło regulamin KSMiR a wszystkie organizacje zakładowe, które wchodzą w skład tej sekcji podpisały się pod porozumieniem.

 

§ 1

            Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” działając na podstawie § 58 Statutu NSZZ „Solidarność”, w związku z uchwałą KK nr 10/12 ws. dostosowania  działalności Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków do wymogów prawa wewnątrzzwiązkowego, postanawia zawiesić z dniem 1 listopada 2012 r. działalność Rady Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków oraz Komisji Rewizyjnej Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy
i Rybaków oraz wprowadzić zarząd komisaryczny w składzie:

1)      Ewa Zydorek – Przewodnicząca

2)      Jerzy Jaworski

3)      Dorian Sterniński

4)      Krzysztof Woźniewski.

Obowiązki władzy kontrolnej w Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków przejmuje Krajowa Komisja Rewizyjna.

§ 2

Niniejsza uchwała straci moc z chwilą wypełnienia przez KSMMiR w terminie do 31 października br. następujących warunków:

1) WZD Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków wprowadzi następujące zmiany do Regulaminu Sekcji:

I. W § 3 ust 1. otrzymuje nową treść o brzmieniu:

„1. Zawieranie i wypowiadanie układów zbiorowych pracy dla marynarzy i rybaków morskich oraz innych porozumień zbiorowych, a w szczególności z pracodawcami zagranicznymi, na mocy odpowiednio, upoważnień właściwego sekretariatu branżowego lub scedowania uprawnień przez Komisję Krajową, o których mowa w pkt. 4) i 6) ust. 2 § 41 Statut NSZZ „Solidarność” ”.

 

II. W § 8 ust. 1. po pkt. „g)” dodaje się pkt. „h)” o treści:

 „h) uchwalanie wysokości składek należnych sekcji od jednostek organizacyjnych związku zrzeszonych w sekcji.”

III. W § 11 ust. 1:

Punkty 1) i 2) otrzymują brzmienie:

„1) z dobrowolnych składek członków załóg statków objętych działalnością Sekcji

  2) z dobrowolnych wpłat członków związku przeznaczonych na określone cele.”

2) W okresie przejściowym do czasu uregulowania poboru i przekazywania składki członków związku NSZZ „Solidarność” zgodnie z Uchwałą Nr 5 XIX KZD ws. działalności finansowej Związku, w oparciu o układy zbiorowe dla marynarzy i rybaków morskich, a także innych porozumień wymaganych i zatwierdzanych przez International Transport Federation (ITF) wynikających z afiliacji w ITF, Rada Sekcji zawrze porozumienie, o którym mowa w § 2 uchwały KK nr 24/06 z właściwymi podstawowymi jednostkami organizacyjnymi zrzeszającymi marynarzy i rybaków o przekazywaniu składki członków NSZZ „Solidarność” za jej pośrednictwem w myśl, którego:

-        tzw. „opłata układowa za ochronę i na pomoc socjalną” (Union and protection fees) zostaje uznana za równoważną składce członka NSZZ „Solidarność”,

-        będzie ona przekazywana w wysokości należnej za członka związku danej podstawowej jednostce organizacyjnej zrzeszającej marynarza na podstawie przekazywanych do Rady Sekcji imiennych list marynarzy członków NSZZ „Solidarność”,

-        zaokrętowanych na statkach objętych układami zawartymi przez KSMMiR bez względu na to, który z afiliantów ITF podpisał tzw. „Special Agreement”.

 

§ 3

            Potwierdzeniem wypełnienia warunków, o których mowa w § 2 będzie złożenie do Komisji Krajowej tekstów przyjętych przez WZD uchwał zmieniających Regulamin oraz porozumień zawartych przez Radę Sekcji z właściwymi organizacjami zrzeszającymi marynarzy. 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.