Menu

UCHWAŁA KK nr 15/2012 ws. zasad rozdysponowania dotacji Komisji Krajowej na wsparcie działań statutowych Regionów i Sekretariatów Branżowych

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” ustala następujące zasady przyznawania sposobu rozdysponowania oraz rozliczania środków z dotacji ujętej w budżecie KK na 2012 r.
na wsparcie statutowych zadań struktur NSZZ „Solidarność”.

 

§ 1

Zasady ubiegania się o przyznanie środków z dotacji:

1.      O przyznanie środków z dotacji mogą ubiegać się Zarządy Regionów oraz Rady Krajowych Sekretariatów Branżowych.

2.      Środki przekazywane będą w następujący sposób:

a)      cała dotacja dzielona jest po połowie dla regionów i krajowych sekretariatów branżowych;

b)      podział części dotacji dla regionów jest proporcjonalny do wielkości składki przekazanej z danego regionu do Komisji Krajowej w 2011 roku;

c)      podział części dotacji dla krajowych sekretariatów branżowych jest proporcjonalny do liczby członków zrzeszonych w danym sekretariacie.

 

§ 2

1.      Warunki dla regionów:

a)      warunek wstępny – brak zaległości w płaceniu składek na rzecz Komisji Krajowej oraz krajowego funduszu strajkowego. Średnie wielkości składek na rzecz Komisji Krajowej i krajowego funduszu strajkowego nie mogą być niższe od wielkości tychże składek obliczonych na podstawie najniższej płacy krajowej;

b)      wniosek musi być potwierdzony uchwałą zarządu regionu;

c)      we wniosku należy:

-        podać konkretny cel, w ramach danego obszaru, na który będą wykorzystane środki,

-        podać imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację tego celu,

oraz osobę odpowiedzialną za rozliczenie otrzymanych środków,

d)     do wniosku musi być załączony planowany kosztorys przedsięwzięcia,
z uwzględnieniem przewidywanego udziału własnego.

 

§ 3

1.      Warunki dla krajowych sekretariatów branżowych:

a)      wniosek musi być potwierdzony uchwałą rady sekretariatu;

b)      we wniosku należy podać:

-        liczbę członków zrzeszonych w strukturze branżowej potwierdzoną przez Dział Branżowo-Konsultacyjny KK,

-        określenie konkretnego celu, w ramach danego obszaru, na który będą wykorzystane środki,

-        imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację tego celu, oraz osobę odpowiedzialną za rozliczenie otrzymanych środków,

c)      do wniosku musi być załączony kosztorys przedsięwzięcia, z uwzględnieniem przewidywanego udziału własnego,

 

§ 4

Zasady rozliczania środków z dotacji:               

1.      Sprawozdanie z rozliczenia środków otrzymanych w danym roku z dotacji powinno zostać przekazane przez Zarządy Regionów oraz Krajowe Sekretariaty Branżowe do Działu Branżowo-Konsultacyjnego Komisji Krajowej na adres:

80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, do dnia 30 kwietnia roku następnego.

2.      Sprawozdanie powinno zawierać:

a)      część merytoryczną, z której będzie wynikać, w jakim stopniu zostały zrealizowane zakładane cele;

b)      zestawienie dokumentów księgowych dotyczących wydatkowania środków dotacji, opatrzone podpisem przewodniczącego odpowiednio zarządu regionu  lub krajowego sekretariatu branżowego;

c)       zespół ds. dotacji może w celach kontrolnych zwrócić się o udostępnienie kopii dokumentów księgowych.

3.      Przekazanie rozliczenia z otrzymanych środków stanowi warunek niezbędny do ubiegania się o środki z dotacji w kolejnym roku.

 

 

§ 5

1.   Decyzję o przyznaniu środków podejmuje zespół w składzie:

      1. Andrzej Buczek

      2. Danuta Czernielewska

      3. Roman Jakim

      4. Andrzej Kropiwnicki

      5. Adam Lach

      6. Jarosław Najmoła

      7. Mirosław Nowicki

      8. Jerzy Wielgus

   Zespół wybierze spośród siebie przewodniczącego.

 

 2. Środki pozyskane z dotacji przez Zarząd Regionu lub Krajowy Sekretariat Branżowy powinny być wydatkowane w następujących proporcjach dla niżej wymienionych obszarów:

a)      40% - na pozyskiwanie nowych członków związku,

b)      30% - na finansowanie szkoleń,

c)      20% - na pomoc ekspercką,

d)     10% - na informację wewnątrzzwiązkową i informatyzację

z zastrzeżeniem postanowień § 6

 

§ 6

Sekretariaty Branżowe mogą przyznane środki w całości przeznaczyć na afiliację do międzynarodowych struktur branżowych.

 

§ 7

Środki niewykorzystane w 2012 roku, nie przechodzą na rok następny.

                                                                

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Anulowana Uchwałą KK nr 13/2004 z dnia 15 maja 2014 r. 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.