Menu

Uchwała KK nr 13/2010 ws. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał i decyzji podjętych z naruszeniem Statutu NSZZ „Solidarność” oraz innych aktów prawa wewnątrzzwiązkowego

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie § 61 ust. 1 Statutu NSZZ „Solidarność” oraz uchwały nr 6 XXIII Krajowego Zjazdu Delegatów postanawia, co następuje:

§ 1

Ilekroć w uchwale jest mowa o Statucie, należy przez to rozumieć obowiązujący Statut NSZZ „Solidarność”.

§ 2

  1. Uchwały i decyzje wydawane przez władze danej jednostki organizacyjnej Związku nie mogą być sprzeczne z postanowieniami Statutu oraz aktami prawnymi, o których mowa w § 60 ust. 1 pkt. 1 Statutu, wydanymi przez władze stanowiące i wykonawcze nadrzędnych jednostek organizacyjnych Związku.
  2. Uchwały i decyzje podjęte z naruszeniem postanowień Statutu oraz innych aktów prawa wewnątrzzwiązkowego są nieważne.

§ 3

  1. Fakt nieważności uchwał lub decyzji wymienionych w § 2 stwierdza, odpowiednio:

1)  właściwy zarząd regionu -  wobec uchwał i decyzji podjętych przez władze organizacji zakładowych, międzyzakładowych i niższych jednostek organizacyjnych tych organizacji, o których mowa w § 19 ust. 7 oraz innych jednostek organizacyjnych Związku zarejestrowanych w tym regionie; 2)      Komisja Krajowa -  wobec uchwał i decyzji podjętych przez władze regionu, krajowej sekcji i sekretariatu branżowego oraz innych jednostek organizacyjnych Związku zarejestrowanych przez Komisję Krajową. 2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 nie mogą być scedowane na prezydium władzy wykonawczej wymienionej w ust.1 pkt. 1 i 2.

§ 4

  1. Zarząd regionu podejmuje uchwałę stwierdzającą nieważność uchwał lub decyzji, o których mowa w § 3 ust.1 pkt.1 :

1)      z inicjatywy własnej; 2)      na wniosek regionalnej komisji rewizyjnej lub władzy jednostki organizacyjnej Związku zarejestrowanej w regionie; 3)      na wniosek członków Związku składających wniosek za pośrednictwem regionalnej komisji rewizyjnej, która wydaje w tej sprawie opinię. 2. Komisja Krajowa podejmuje uchwałę stwierdzającą nieważność uchwał lub decyzji, o których mowa w § 3 ust.1 pkt.2 : 1)     z inicjatywy własnej; 2)     na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej lub władzy jednostki organizacyjnej Związku zarejestrowanej przez Komisję Krajową; 3)     na wniosek władzy jednostki organizacyjnej Związku, o której mowa w § 3 ust.1 pkt.1 lub członków Związku składających wniosek za pośrednictwem Krajowej Komisji Rewizyjnej, która wydaje w tej sprawie opinię. 3. Uchwała stwierdzająca nieważność uchwał lub decyzji, o której mowa w ust. 1 i 2, musi zawierać uzasadnienie, w tym wskazywać postanowienie Statutu lub aktu prawnego, który kwestionowana uchwała lub decyzja narusza. 4. Zarząd regionu lub odpowiednio Komisja Krajowa ma obowiązek powiadomić władzę jednostki organizacyjnej Związku, której uchwała lub decyzja została zakwestionowana, o terminie posiedzenia na którym będzie podejmowana decyzja w tej sprawie.

§ 5

  1. Od uchwały zarządu regionu, o której mowa w § 4 ust. 1, przysługuje prawo odwołania do Komisji Krajowej, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od momentu doręczenia wymienionej wyżej uchwały. Komisja Krajowa ma obowiązek rozpatrzyć to odwołanie na najbliższym swoim posiedzeniu.
  2.  Od uchwały Komisji Krajowej, o której mowa w § 4 ust. 2, przysługuje prawo odwołania do Komisji Krajowej, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od momentu doręczenia wymienionej wyżej uchwały. Komisja Krajowa rozpatrując odwołanie na najbliższym swoim posiedzeniu może podtrzymać lub anulować wymienioną wyżej uchwałę. Uchwała w tej sprawie zapada przy poparciu co najmniej 2/3 głosujących.

§ 6

  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Anulowana Uchwałą KK nr 22/2013

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.