Menu

Uchwała KK nr 21a/2013 ws. zasad oraz sposobów głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Uchwała zmieniona Uchwałą KK nr 17/17


Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” działając na podstawie § 60 ust. 2 oraz § 61 ust. 2 Statutu NSZZ „Solidarność”, postanawia co następuje.

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Dla władz wykonawczych w rozumieniu § 34 ust. 3 Statutu NSZZ „Solidarność” dopuszcza się możliwość głosowania przy wykorzystaniu  środków  bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zwane dalej e-głosowaniem.
 2. Możliwość głosowania przy wykorzystaniu  środków  bezpośredniego porozumiewania się na odległość przysługuje także prezydiom władz wykonawczych, o których mowa
  w ust. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o władzy wykonawczej, należy przez to rozumieć także ich prezydia.

 

§ 2

 1. Władza wykonawcza w drodze uchwały może określić rodzaj spraw, w których przyjęcie aktów prawnych, w rozumieniu § 60 ust. 1 Statutu następuje w drodze
  e-głosowania. W uchwale takiej wskazuje się osobę odpowiedzialną za zorganizowanie oraz prawidłowe przeprowadzenie e-głosowania (e-sekretarz).
 2. Niedopuszczalne jest podejmowanie aktów prawnych w drodze e-głosowania
  w sprawach, w których Statut przewiduje obligatoryjną formę głosowania tajnego oraz
  w sprawie uchwalenia budżetu.

 

§ 3

E-głosowanie dopuszczalne jest przy użyciu następujących środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość: poczty elektronicznej, wideokonferencji, e-urny - Informatycznego Systemu do Głosowania Tajnego.

 

§ 4

1.    W przypadku przyjęcia przez władzę wykonawczą, uchwały o której mowa w § 2 ust. 1 członkowie wchodzący w skład tej władzy składają w formie pisemnej oświadczenia
e-sekretarzowi zawierające informacje, w zależności od wybranych metod
e-głosowania, niezbędne do jego przeprowadzenia tj.: adres poczty elektronicznej danego członka władzy wykonawczej, oznaczenie w używanym komunikatorze umożliwiającym przeprowadzenie wideokonferencji (np. skype). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2.    Członek władzy wykonawczej jest zobowiązany do aktualizacji wskazanego wyżej oświadczenia w przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 1. Do chwili przekazania aktualizacji e-sekretarzowi wszelkie komunikaty przesłane zgodnie z danymi wskazanymi
w oświadczeniu uważa się za skutecznie złożone.

 

E-głosowanie przy pomocy poczty elektronicznej

 

§ 5

1.      E-sekretarz, w ramach przeprowadzenia e-głosowania:

a)      przygotowuje treść projektu aktu prawnego, który ma zostać przyjęty w drodze
e-głosowania,

b)      rozsyła go na adresy podane w oświadczeniu, o którym mowa w § 4 ust. 1, wskazując
w temacie wiadomości przedmiot e-głosowania oraz termin na oddanie głosu (w drodze wiadomości zwrotnej o treści ZA, PRZECIW lub WSTRZYMUJĘ SIĘ),

c)      po upływie terminu na oddanie głosu, lub po wcześniejszym oddaniu wszystkich głosów, sporządza w formie pisemnej protokół z przeprowadzonego e-głosowania zawierający co najmniej treść przesłanego do głosowania aktu prawnego, wykaz uczestników głosowania, wynik e-głosowania z informacją o rodzaju głosu oddanego przez poszczególnych uczestników e-głosowania oraz podpis e-sekretarza; nieoddanie głosu
w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z brakiem udziału w głosowaniu,

d)     rozsyła protokół, o którym mowa w pkt c) członkom władzy wykonawczej.

 

2.      Przesłane wiadomości zawierające głosy e-sekretarz jest obowiązany przechowywać do najbliższego posiedzenia władzy wykonawczej, podczas którego każdy z członków władzy wykonawczej ma prawo zapoznać się z tymi wiadomościami.

 

3.      Na najbliższym posiedzeniu władzy wykonawczej, protokół, o którym mowa w § 5 ust.1
pkt d) podpisują pozostali członkowie władzy wykonawczej, którzy brali udział
w e-głosowaniu.

 

E-głosowanie przy pomocy wideokonferencji

 

§ 6

1.      E-sekretarz, w ramach przeprowadzenia e-głosowania:

a)      powiadamia członków władzy wykonawczej o terminie rozpoczęcia wideokonferencji
ze wskazaniem komunikatora umożliwiającego wideokonferencję, w miarę możliwości przesyłając na podane adresy poczty elektronicznej projekt aktu prawnego,

b)      po połączeniu się w ramach wideokonferencji odbywa się dyskusja nad projektem oraz głosowanie, z którego e-sekretarz sporządza protokół zawierający co najmniej treść aktu prawnego, wykaz uczestników głosowania, wynik e-głosowania z informacją orodzaju głosu oddanego przez poszczególnych uczestników e-glosowania oraz podpis
e-sekretarza;

 

2.      Na najbliższym posiedzeniu władzy wykonawczej protokół, o którym mowa
w § 6 ust.1 pkt b) podpisują pozostali członkowie władzy wykonawczej, którzy brali udział
w e-głosowaniu.

 

E-gowanie przy pomocy e-urny

 

§ 7

W celu przeprowadzenia e-głosowania za pomocą e-urny e-sekretarz rejestruje
się w aplikacji dostarczonej na stronie internetowej http://www.solidarnosc.org.pl.

 

 

§ 8

1.    E-sekretarz, w ramach przeprowadzenia e-głosowania:

a)    wprowadza głosowanie do systemu podając numer e-głosowania, jego temat oraz listę adresów poczty elektronicznej uczestników głosowania, którym rozesłane zostaną tzw. tokeny (wirtualne karty do głosowania w formie cyfrowo-literowego identyfikatora),

b)   rozpoczyna głosowanie poprzez rozesłanie do uczestników przy pomocy systemu email
z numerem e-głosowania, jego tematem, tokenem oraz linkiem do strony gdzie można wziąć udział w głosowaniu.

2.    Uczestnicy logują się do strony www za pomocą nr głosowania i tokena (link do strony może być zawarty w mailu od prowadzącego).

3.    Uczestnicy oddają głos:, ZA, PRZECIW, WSTRZYMUJĘ SIĘ, zaznaczając odpowiednie pola na stronie.

4.    Zakończenie głosowania następuje po oddaniu wszystkich głosów, lub po upłynięciu określonego czasu ustalonego przez prowadzącego. Nieoddanie głosu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z brakiem udziału w głosowaniu.

5.    Prowadzący otrzymuje wygenerowany przez system protokół z e-głosowania zawierający jego numer, temat, listę z przyporządkowanym oddanym głosem do tokenu oraz podsumowanie głosowania zawierające liczbę  głosów ZA, PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.

6.    Prowadzący podpisuje protokół.   

 

 

Gdańsk, 27  sierpnia  2013 r.                                                            Komisja Krajowa

                                                                                                          NSZZ „Solidarność”

 

Załącznik nr 1

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O DANYCH NIEZBĘDNYCH DO E-GŁOSOWANIA

 

 

                                                                                              ………….., dnia ……. 201…. r.                 

 

 

Oświadczam, że podane niżej dane są prawdziwe i aktualne.

 

 

Imię i nazwisko ….

 

Numer telefon komórkowego  ……

 

Adres e-mail ………….

 

Oznaczenie w komunikatorze internetowym  ……………………

 

 

 

W razie zmiany danych zobowiązuję się do niezwłocznego ponownego wypełnienia niniejszego oświadczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Podpis

 

                                                                                              …………………………………

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.