Menu

Stanowisko KK nr 17/2011 ws. sytuacji społeczno ekonomicznej młodzieży

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” stwierdza, że pogarszająca się sytuacja młodych ludzi na rynku pracy jest zagrożeniem dla nich samych, ale też dla rozwoju i przyszłości Polski. Brak stabilności  ekonomicznej i perspektyw rozwoju zawodowego, a także  nieprzestrzeganie przez pracodawców podstawowych praw pracowniczych nie tylko utrudnia życiowy start, ale nierzadko zmusza do szukania rozwiązań  na emigracji.

Światowy kryzys gospodarczy w sposób szczególny dotknął właśnie tę grupę społeczną.

W znacznym stopniu utrudnił dostęp do miejsc pracy, naraził – częściej niż inne grupy – na zwolnienia czy zatrudnienie nieformalne, a także obnażył   bezradność rządu w kreowaniu i realizacji pozytywnej polityki zatrudnienia, edukacji  i możliwości rozwoju młodych ludzi.

Poziom bezrobocia wśród młodzieży często dwukrotnie przewyższa ogólny poziom bezrobocia danego kraju.  W Polsce stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu 2011 r. wynosiła  11,8 %. Wśród pozostających bez pracy 29,4% to osoby młode w wieku 25-34 lata, a  21 %  nie przekroczyło 24 roku życia. Jak wynika z danych MOP  na koniec 2011 r.  bez pracy będzie  74 mln młodych osób.

Sytuacji takiej sprzyja pogarszający się stan finansów publicznych negatywnie  wpływający na dostęp do wysokiej jakości szkoleń, ograniczający  skuteczność działań na rzecz  aktywizacji zatrudnienia.

Oczekiwań na poprawę tej sytuacji nie spełniły elastyczne formy zatrudnienia. Deklarowane przez rząd jako korzystne dla pracowników miały prowadzić do ułatwień w znalezieniu pracy, ułatwić łączenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi lub z nauką i podnoszeniem kwalifikacji. Tymczasem najczęściej oznaczają pogorszenie warunków pracy, utratę uprawnień socjalnych oraz wiele innych utrudnień w życiu codziennym.

Młodzi ludzie mają decydujące znacznie nie tylko dla  rozwoju  kraju, ale także rozwoju związków zawodowych, dla zwiększenia skuteczności ich działania. Stawia to przed NSZZ „Solidarność” nowe wyzwania. Działania Związku muszą być w większym niż dotychczas zakresie adresowane do tej grupy społecznej, umożliwić młodym działaczom pełne  uczestnictwo  w  tworzeniu rozwiązań  dotyczących problematyki młodzieży zarówno w kraju, jak i na poziomie UE.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”  wyraża gotowość zwiększenia roli młodych działaczy w kształtowaniu strategicznych decyzji podejmowanych przez Związek oraz kontynuacji działań na rzecz poprawy warunków pracy młodych pracowników, wprowadzenia systemu kształcenia odpowiadającego ich aspiracjom i potrzebom rynku pracy.

Jedynie  praca wysokiej jakości,  w której na równych prawach i z równym zaangażowaniem będzie uczestniczyć dobrze wykształcone pokolenie młodych Polaków może przyczynić się do zwiększenia kapitału społecznego naszego kraju, budowy  prawdziwego społeczeństwa obywatelskiego  oraz zatrzymania  procesu  pogłębiania  się nierówności społecznych.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.