Logo
Wydrukuj tę stronę

13 listopada 2002

Stanowisko KK nr 64/02 ws. prowokacji wobec manifestujących związkowców

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wyraża głębokie oburzenie i sprzeciw wobec prowokacyjnych działań policji i prokuratury po zakończeniu 22 października 2002 r. w Warszawie manifestacji związkowej zorganizowanej w obronie polskiego przemysłu okrętowego. Służby prewencji zaatakowały rozchodzących się uczestników protestu, aresztując i brutalnie bijąc kilkanaście osób. Takie działanie, a następnie długotrwałe przetrzymywanie związkowców w areszcie nie miało uzasadnienia wobec rzeczywistego przebiegu demonstracji.
Pracownicy broniący swoich miejsc pracy i prawa do godnego życia traktowani są przez rząd i podległe mu służby jak pospolici przestępcy. W obecnej sytuacji, kiedy zaostrzają się konflikty społeczne wywołujące coraz więcej protestów, należy wszystkie kwestie sporne rozwiązywać w oparciu o faktyczny dialog społeczny, a rząd nie może prowadzić polityki zastraszania ludzi w tych protestach uczestniczących.
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” ostrzega, że tego rodzaju prowokacyjne postępowanie władz będące zaprzeczeniem zasad dialogu społecznego doprowadzić może do jego zerwania.
Z całą mocą oświadczamy, że nie odstąpimy od obrony praw pracowniczych i godności ludzi pracy.

Stanowisko KK nr 65/02 ws. sytuacji w sektorze naftowym

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” popiera stanowisko Sekcji Krajowej Przemysłu Naftowego NSZZ „Solidarność” oraz zakładowych organizacji NSZZ „Solidarność” z PKN Orlen S.A. i Rafinerii Gdańskiej S.A. w sprawie połączenia tych dwóch podmiotów w jeden narodowy koncern naftowy, który ma szanse sprostać konkurencji światowych gigantów obecnych na polskim rynku i utrzymać miejsca pracy w branży.
Jednocześnie popieramy starania Sekcji o utrzymanie w rafineriach południowych ulgi akcyzowej i transportowej w latach 2003 - 2005. Umożliwi to tym zakładom zakończenie procesów restrukturyzacyjnych oraz pozwoli na wdrożenie nowych technologii, które  zastąpią przerób ropy naftowej, co w konsekwencji zapewni wiele miejsc pracy.

Stanowisko KK nr 66/02 ws. strategii rządowej dla przemysłu chemicznego 

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” popiera działania Krajowej Sekcji i Sekretariatu Przemysłu Chemicznego w sprawie sytuacji zakładów chemicznych oraz podziela wyrażoną w ich stanowiskach negatywną ocenę programu konsolidacji poduktowej zakładów wielkiej syntezy chemicznej zawartego w rządowej strategii dla chemii.
 Komisja Krajowa uważa, że określone w strategii źródła finansowania programu konsolidacji są nierealne. Brak również osłon socjalnych, które przy przewidywanej restrukturyzacji są niezbędne. KK podziela uzasadnione obawy pracowników o przyszłość ich zakładów pracy, którym grozi upadłość, a tym samym o utratę przez nich miejsc pracy – o ile rząd nie określi realnych źródeł finansowania przyjętego programu.

Stanowisko KK nr 67/02 ws. znieważenia symboli kultu religijnego

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wyraża stanowczy protest przeciwko kolejnemu znieważeniu symboli kultu religijnego przez państwową instytucję kultury, jaką jest Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Ujazdowskiego. Sprowadzenie do Polski i sprzedaż kart pocztowych z reprodukcjami sprofanowanych wizerunków Matki Boskiej Jasnogórskiej i innych symboli wiary chrześcijańskiej, które były eksponowane na skandalizującej brukselskiej wystawie „Irreligia” Komisja Krajowa traktuje jako przestępstwo przeciwko uczuciom religijnym. Ponadto w ocenie KK działania te godzą w wartości i symbole nierozerwalnie związane z polską historią, tradycją i kulturą narodową.
 Biorąc pod uwagę fakt, iż przestępstwa tego dopuszcza się państwowa instytucja kultury w pełni dotowana z naszych podatków żądamy od Ministra Kultury pilnego wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec odpowiedzialnego za złamanie prawa dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Ujazdowskiego.
 Jednocześnie Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” występuje do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego z wnioskiem o zlecenie wszczęcia postępowania przygotowawczego w tej sprawie.

Stanowisko KK nr 68/02 ws. niewypłacania pracownikom należnego wynagrodzenia

Niewypłacanie pracownikom wynagrodzeń za wykonaną pracę obejmuje w Polsce coraz większy zasięg. Mimo obowiązku zapisanego w Kodeksie pracy, iż „wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu” „nie później jednak niż
w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego” zastraszająco rośnie liczba zakładów pracy, w których zdesperowani pracownicy oczekują miesiącami na należne wynagrodzenia. Złe zarządzanie i bezkarność pracodawców powoduje, że setki tysięcy pracowników i ich rodzin przez wiele miesięcy mimo świadczonej pracy pozbawione są środków do życia.
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” nie godzi się - w imię godności człowieka pracującego - by ktokolwiek wstrzymywał pracownikom zapłatę.
Komisja Krajowa zobowiązuje Prezydium KK do przygotowania propozycji działań prowadzących do ograniczenia tego patologicznego zjawiska.

Stanowisko KK nr 69/02 ws. trybu procedowania nad projektem ustawy o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wyraża stanowczy sprzeciw wobec skierowania do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych innych ustaw i ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (druk sejmowy nr 1014) negatywnie ocenionego przez związki zawodowe.
 Rząd nie podjął żadnej próby uzgodnienia stanowiska w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych mimo kontrowersyjnego charakteru tej regulacji prawnej. Skutkiem ewentualnego wprowadzenia jej w życie będzie przerzucenie na barki pracowników kosztów złego zarządzania przedsiębiorstwami. Działanie to zbiega się w czasie z lansowaniem przez rząd konieczności zmiany ustawy o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tzw. ustawy kominowej), zmierzającej do podniesienia wynagrodzeń osób zarządzających.
 Żądamy wyjaśnienia przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej przyczyn łamania zasad dialogu społecznego. Domagamy się wycofania projektu z Parlamentu i poddania go procedurze uzgodnień w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

UCHWAŁA KK nr 131/02 ws. skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku  o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 Konstytucji RP, postanawia skierować do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności art. 1 pkt 2) i art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2002 r. nr 4, poz. 33) z art. 2 i art. 7 Konstytucji RP, upoważniając Janusza Śniadka – Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz Stefana Kubowicza – Skarbnika Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” do podpisania w imieniu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wniosku stanowiącego załącznik do niniejszej decyzji.
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” postanawia upoważnić Marcina Zielenieckiego do reprezentowania Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wszczętej na podstawie niniejszego wniosku.

UCHWAŁA KK nr 132/02 ws. skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności ustaw z Konstytucją

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 4      i ust. 2 Konstytucji RP, postanawia skierować do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności art. 1 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 17 grudnia 2001 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 154, poz. 1794) i art. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2001 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy –  Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 154, poz. 1795) z art. 2 i art. 7 Konstytucji RP, upoważniając Janusza Śniadka – Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz Stefana Kubowicza – Skarbnika Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” do podpisania w imieniu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wniosku stanowiącego załącznik do niniejszej decyzji.
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” postanawia upoważnić Marcina Zielenieckiego do reprezentowania Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wszczętej na podstawie niniejszego wniosku.

UCHWAŁA KK nr 133/02 ws. powołania zespołów KK

 Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” postanawia powołać następujące zespoły robocze KK:
1. zespół ds. prawa pracy, warunków pracy i układów zbiorowych
2. zespół ds. polityki społecznej
3. zespół ds. polityki gospodarczej
4. zespół ds. przeciwdziałaniu bezrobociu (decyzja nr
5. zespół ds. rozwoju dialogu społecznego
6. zespół ds. polityki zagranicznej, integracji europejskiej i MOP
7. zespół ds. edukacji związkowej
8. zespół ds. rozwoju Związku
9. zespół ds. informacji, komunikacji wewnętrznej i promocji
10. zespół ds. polityki Związku
oraz zespoły zadaniowe KK:
1. Rada Krajowego Funduszu Strajkowego
2. zespół ds. funduszu wspierania statutowych zadań Związku
3. zespół ds. negocjacji emerytur pomostowych
4. zespół ds. organizacyjnych.

Załącznik do uchwały nr 133/02 (aktualizowane w 2004 r.)

Zespół Roboczy KK ds. przeciwdziałania bezrobociu

1. Kazimierz Kimso
2. Franiszek Kopeć
3. Mirosław Kozłowski
4. Władysław Krypel
5. Tadeusz Majchrowicz
6. Zdzisław Maszkiewicz
7. Józef Mozolewski
8. Bogdan Osiński
9. Jacek Smagowicz
10. Ewa Tomaszewska
11. Marcin Tyrna
12. Krzysztof Urban
13. Zbigniew Kruszyński   

Załącznik do uchwały nr 133/02 (aktualizowany w 2004 r.)

Zespół Roboczy KK ds. polityki gospodarczej

1. Andrzej Chrząstowski
2. Władysław Kielian
3. Marian Krzaklewski
4. Krzysztof Leśniowski
5. Henryk Nakonieczny
6. Bogdan Narożny
7. Jacek Nocko
8. Ewaryst Nowiński
9. Tadeusz Ryśnik
10. Andrzej Sikora
11. Jacek Smagowicz
12. Andrzej Szall
13. Stanisław Szukała
14. Andrzej Konecki
15. Bogdan Szozda

Załącznik do uchwały nr 133/02 (aktualizowany w 2004 r.)

Zespół KK ds. informacji, komunikacji wewnętrznej i promocji

1. Buczak Wojciech
2. Dębczyński Janusz
3. Drabek Ryszard
4. Formejster Eugeniusz
5. Kowalik Mirosław
6. Langer Jerzy
7. Leśniowski Krzysztof
8. Najmoła Jarosław
9. Narożny Bogdan
10. Osiński Bogdan
11. Rutkowski Roman
12. Szwed Stanisław
13. Zgoda Krzysztof
14. Franczyk Małgorzata
15. Skrzypek Marek
16. Mozolewski Józef

Załącznik do uchwały nr 133/02 (aktualizowany w 2004 r.)

Zespół KK ds. rozwoju związku

1. Czerwiński Krzysztof
2. Denysiuk Zdzisław
3. Drabek Ryszard
4. Dubiński Waldemar
5. Gawroch Antoni
6. Krauze Jarosław
7. Krenc Waldemar
8. Langer Jerzy
9. Nowicki Mirosław
10. Szozda Bogdan
11. Śniatecki Włodzimierz
12. Więckowski Józef
13. Zgoda Krzysztof
14. Zydorek Ewa
15. Franczyk Małgorzata

Załącznik do uchwały nr 133/02 (aktualizowany w 2004 r.)

Zespół KK ds. edukacji związkowej

1. Bonarski Zbigniew
2. Buczek Andrzej
3. Woźniak Jerzy
4. Kosiorowska Ewa
5. Kowalik Mirosław
6. Laskowski Marian
7. Motowidełko Bogusław
8. Nocko Jacek
9. Rutkowski Roman
10. Saracen Mirosław
11. Sówka Jerzy
12. Suchecki Krzysztof
13. Szozda Bogdan
14. Urban Krzysztof
15. Zgoda Krzysztof
16. Zydorek Ewa
17. Franczyk Małgorzata

Załącznik do uchwały nr 133/02 (aktualizowany w 2004 r.)

Zespół KK ds. polityki zagranicznej, integracji europejskiej i MOP

1. Brudziński Roman
2. Chrząstowski Andrzej
3. Ditmer Adam
4. Dziki Józef
5. Jankowski Maciej
6. Jurek Mieczysław
7. Kielian Władysław
8. Konecki Julian Andrzej
9. Król Marian
10. Krzaklewski Marian
11. Lach Jerzy
12. Mosiński Jan
13. Narożny Bogdan
14. Nowicki Mirosław
15. Olszewski Bogdan
16. Ryśnik Tadeusz
17. Śniadek Janusz
18. Śniatecki Włodzimierz
19. Wójcik Tomasz

Załącznik do uchwały nr 133/02 (aktualizowany w 2004 r.)

Zespół KK ds. prawa pracy, warunków pracy i układów zbiorowych

1. Bogusławki Zbigniew
2. Bonarski Zbigniew
3. Borys – Szopa Bożena
4. Brudziński Roman
5. Calińska Małgorzata
6. Gawroch Antoni
7. Grabarski Andrzej
8. Hejman Marek
9. Kolorz Dominik
10. Kruszyński Zbigniew
11. Langer Jerzy
12. Laskowski Marian
13. Łaznowski Janusz
14. Motowidełko Bogusław
15. Najmoła Jarosław
16. Sówka Jerzy
17. Szozda Bogdan
18. Tomaszewska Ewa
19. Walczak Leszek
20. Więckowski Józef

Załącznik do uchwały nr 133/02 (aktualizowany w 2004 r.)

Zespół KK ds. polityki społecznej

1. Bartosz Waldemar
2. Kruszyński Zbigniew
3. Nakonieczny Henryk
4. Ryśnik Tadeusz
5. Szwed Stanisław
6. Tarnawa Jadwiga
7. Tomaszewska Ewa
8. Walczak Leszek
9. Wielgus Jerzy
10. Gałązka Zbigniew

Załącznik do uchwały nr 133/02 (aktualizowany w 2004 r.)

Zespół KK ds. rozwoju dialogu społecznego

1. Buczak Wojciech
2. Czernielewska Danuta
3. Ditmer Adam
4. Grzeszek Wojciech
5. Klepas Bogdan
6. Kolorz Dominik
7. Kopeć Franciszek
8. Krzaklewski Marian
9. Kubowicz Stefan
10. Łaznowski Janusz
11. Mosiński Jan
12. Ślasko Mieczysław

UCHWAŁA KK nr 134/02 ws. wniosku o powołanie przedstawiciela NSZZ „Solidarność” do Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, działając zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 2 oraz art. 33 ust. 1 ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego z dnia 6 lipca 2001 r. oraz uchwałą nr 7 Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych z dnia 15 lipca 2002 r. występuje z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o powołanie do Trójstronnej Komisji Mariana Króla – członka Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

UCHWAŁA KK nr 135/02 ws. uzupełnienia uchwały KK nr 123/02 z dnia 25.09.2002 r.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” w odpowiedzi na zarządzenie sędziego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 listopada 2002 r. (sygn. akt Tw 67/02) dokonuje uzupełnienia braków formalnych wniosku NSZZ „Solidarność” z dnia 25.09.2002 r.:
1) potwierdzając, iż Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Janusz Śniadek oraz członek Prezydium KK NSZZ „Solidarność” Jerzy Langer z mocy § 19 ust. 4 pkt 2 Statutu NSZZ „Solidarność” oraz uchwały KK nr 123/02 z dnia 25.09.2002 r.
są upoważnieni do podpisania wniosku NSZZ „Solidarność” z dnia 25.09.2002 r.
o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 135, poz. 1146) oznaczonej sygn. akt Tw 67/02;
2) upoważniając Panią prof. Teresę Liszcz do reprezentowania (wraz z Marcinem Zielenieckim upoważnionym na mocy uchwały KK nr 123/02 z dnia 25.09.2002 r.) Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie oznaczonej sygnaturą akt Tw 67/02;
3) powołując art. 1 ust. 1 i art. 4 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 854 z późn. zm.) oraz § 1, § 6 pkt 2, 3
i 12 Statutu NSZZ „Solidarność” jako podstawę prawną wskazującą, że ustawa z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 135, poz. 1146) dotyczy spraw objętych zakresem działania Wnioskodawcy.
Bez wątpienia ustawa z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 135, poz. 1146) dotyczy spraw objętych zakresem działania wnioskodawcy. Zmienia ona przepisy określające prawa i obowiązku pracowników i pracodawców (art. 1 k.p.).

UCHWAŁA KK nr 136/02 ws. inicjatywy ustawodawczej na rzecz przywrócenia zasiłków i świadczeń przedemerytalnych

W Polsce trwają procesy restrukturyzacyjne zakładów pracy, sektorów i branż, w wyniku których traci pracę bardzo wielu pracowników, w tym osoby w wieku praktycznie uniemożliwiającym skorzystanie przez nie z aktywnych form zwalczania bezrobocia.
Ponieważ rząd SLD-UP-PSL praktycznie zlikwidował zasiłki i świadczenia przedemerytalne jesienią 2001 r., Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” - realizując stanowiska i uchwały struktur Związku - postanawia wystąpić z obywatelską inicjatywą ustawodawczą w celu przywrócenia zasiłków i świadczeń przedemerytalnych według stanu obowiązującego do 31 grudnia 2001 r. oraz ustawowego stworzenia Radzie Ministrów możliwości adresowania programów osłonowych do szczególnie zagrożonych obszarów.
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zobowiązuje wszystkie struktury i członków Związku do aktywnego włączenia się w akcję zbierania podpisów pod przygotowanym projektem.
W Polsce nie ma ludzi niepotrzebnych!

UCHWAŁA KK nr 137/02 ws. powołania zespołu ds. funduszu wspierania statutowych zadań Związku

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” powołuje zespół ds. funduszu wspierania statutowych zadań Związku w składzie:
1. Bogdan Klepas
2. Waldemar Krenc
3. Tadeusz Majchrowicz
4. Władysław Molęcki
5. Mirosław Nowicki
6. Jerzy Wielgus
7. Krzysztof Zgoda.

 

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.