Menu

13 listopada 2002

Stanowisko KK nr 64/02 ws. prowokacji wobec manifestuj膮cych zwi膮zkowców

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarno艣膰” wyra偶a g艂臋bokie oburzenie i sprzeciw wobec prowokacyjnych dzia艂a艅 policji i prokuratury po zako艅czeniu 22 pa藕dziernika 2002 r. w Warszawie manifestacji zwi膮zkowej zorganizowanej w obronie polskiego przemys艂u okr臋towego. S艂u偶by prewencji zaatakowa艂y rozchodz膮cych si臋 uczestników protestu, aresztuj膮c i brutalnie bij膮c kilkana艣cie osób. Takie dzia艂anie, a nast臋pnie d艂ugotrwa艂e przetrzymywanie zwi膮zkowców w areszcie nie mia艂o uzasadnienia wobec rzeczywistego przebiegu demonstracji.
Pracownicy broni膮cy swoich miejsc pracy i prawa do godnego 偶ycia traktowani s膮 przez rz膮d i podleg艂e mu s艂u偶by jak pospolici przest臋pcy. W obecnej sytuacji, kiedy zaostrzaj膮 si臋 konflikty spo艂eczne wywo艂uj膮ce coraz wi臋cej protestów, nale偶y wszystkie kwestie sporne rozwi膮zywa膰 w oparciu o faktyczny dialog spo艂eczny, a rz膮d nie mo偶e prowadzi膰 polityki zastraszania ludzi w tych protestach uczestnicz膮cych.
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarno艣膰” ostrzega, 偶e tego rodzaju prowokacyjne post臋powanie w艂adz b臋d膮ce zaprzeczeniem zasad dialogu spo艂ecznego doprowadzi膰 mo偶e do jego zerwania.
Z ca艂膮 moc膮 o艣wiadczamy, 偶e nie odst膮pimy od obrony praw pracowniczych i godno艣ci ludzi pracy.

Stanowisko KK nr 65/02 ws. sytuacji w sektorze naftowym

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarno艣膰” popiera stanowisko Sekcji Krajowej Przemys艂u Naftowego NSZZ „Solidarno艣膰” oraz zak艂adowych organizacji NSZZ „Solidarno艣膰” z PKN Orlen S.A. i Rafinerii Gda艅skiej S.A. w sprawie po艂膮czenia tych dwóch podmiotów w jeden narodowy koncern naftowy, który ma szanse sprosta膰 konkurencji 艣wiatowych gigantów obecnych na polskim rynku i utrzyma膰 miejsca pracy w bran偶y.
Jednocze艣nie popieramy starania Sekcji o utrzymanie w rafineriach po艂udniowych ulgi akcyzowej i transportowej w latach 2003 - 2005. Umo偶liwi to tym zak艂adom zako艅czenie procesów restrukturyzacyjnych oraz pozwoli na wdro偶enie nowych technologii, które  zast膮pi膮 przerób ropy naftowej, co w konsekwencji zapewni wiele miejsc pracy.

Stanowisko KK nr 66/02 ws. strategii rz膮dowej dla przemys艂u chemicznego 

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarno艣膰” popiera dzia艂ania Krajowej Sekcji i Sekretariatu Przemys艂u Chemicznego w sprawie sytuacji zak艂adów chemicznych oraz podziela wyra偶on膮 w ich stanowiskach negatywn膮 ocen臋 programu konsolidacji poduktowej zak艂adów wielkiej syntezy chemicznej zawartego w rz膮dowej strategii dla chemii.
 Komisja Krajowa uwa偶a, 偶e okre艣lone w strategii 藕ród艂a finansowania programu konsolidacji s膮 nierealne. Brak równie偶 os艂on socjalnych, które przy przewidywanej restrukturyzacji s膮 niezb臋dne. KK podziela uzasadnione obawy pracowników o przysz艂o艣膰 ich zak艂adów pracy, którym grozi upad艂o艣膰, a tym samym o utrat臋 przez nich miejsc pracy – o ile rz膮d nie okre艣li realnych 藕róde艂 finansowania przyj臋tego programu.

Stanowisko KK nr 67/02 ws. zniewa偶enia symboli kultu religijnego

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarno艣膰” wyra偶a stanowczy protest przeciwko kolejnemu zniewa偶eniu symboli kultu religijnego przez pa艅stwow膮 instytucj臋 kultury, jak膮 jest Centrum Sztuki Wspó艂czesnej Zamku Ujazdowskiego. Sprowadzenie do Polski i sprzeda偶 kart pocztowych z reprodukcjami sprofanowanych wizerunków Matki Boskiej Jasnogórskiej i innych symboli wiary chrze艣cija艅skiej, które by艂y eksponowane na skandalizuj膮cej brukselskiej wystawie „Irreligia” Komisja Krajowa traktuje jako przest臋pstwo przeciwko uczuciom religijnym. Ponadto w ocenie KK dzia艂ania te godz膮 w warto艣ci i symbole nierozerwalnie zwi膮zane z polsk膮 histori膮, tradycj膮 i kultur膮 narodow膮.
 Bior膮c pod uwag臋 fakt, i偶 przest臋pstwa tego dopuszcza si臋 pa艅stwowa instytucja kultury w pe艂ni dotowana z naszych podatków 偶膮damy od Ministra Kultury pilnego wyci膮gni臋cia konsekwencji s艂u偶bowych wobec odpowiedzialnego za z艂amanie prawa dyrektora Centrum Sztuki Wspó艂czesnej Zamku Ujazdowskiego.
 Jednocze艣nie Komisja Krajowa NSZZ „Solidarno艣膰” wyst臋puje do Ministra Sprawiedliwo艣ci – Prokuratora Generalnego z wnioskiem o zlecenie wszcz臋cia post臋powania przygotowawczego w tej sprawie.

Stanowisko KK nr 68/02 ws. niewyp艂acania pracownikom nale偶nego wynagrodzenia

Niewyp艂acanie pracownikom wynagrodze艅 za wykonan膮 prac臋 obejmuje w Polsce coraz wi臋kszy zasi臋g. Mimo obowi膮zku zapisanego w Kodeksie pracy, i偶 „wyp艂aty wynagrodzenia za prac臋 dokonuje si臋 co najmniej raz w miesi膮cu” „nie pó藕niej jednak ni偶
w ci膮gu pierwszych 10 dni nast臋pnego miesi膮ca kalendarzowego” zastraszaj膮co ro艣nie liczba zak艂adów pracy, w których zdesperowani pracownicy oczekuj膮 miesi膮cami na nale偶ne wynagrodzenia. Z艂e zarz膮dzanie i bezkarno艣膰 pracodawców powoduje, 偶e setki tysi臋cy pracowników i ich rodzin przez wiele miesi臋cy mimo 艣wiadczonej pracy pozbawione s膮 艣rodków do 偶ycia.
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarno艣膰” nie godzi si臋 - w imi臋 godno艣ci cz艂owieka pracuj膮cego - by ktokolwiek wstrzymywa艂 pracownikom zap艂at臋.
Komisja Krajowa zobowi膮zuje Prezydium KK do przygotowania propozycji dzia艂a艅 prowadz膮cych do ograniczenia tego patologicznego zjawiska.

Stanowisko KK nr 69/02 ws. trybu procedowania nad projektem ustawy o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kszta艂towania przeci臋tnych wynagrodze艅 u przedsi臋biorców

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarno艣膰” wyra偶a stanowczy sprzeciw wobec skierowania do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kszta艂towania przeci臋tnych wynagrodze艅 u przedsi臋biorców oraz o zmianie niektórych innych ustaw i ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi臋biorstwa pa艅stwowego „Polskie Koleje Pa艅stwowe” (druk sejmowy nr 1014) negatywnie ocenionego przez zwi膮zki zawodowe.
 Rz膮d nie podj膮艂 偶adnej próby uzgodnienia stanowiska w Trójstronnej Komisji ds. Spo艂eczno-Gospodarczych mimo kontrowersyjnego charakteru tej regulacji prawnej. Skutkiem ewentualnego wprowadzenia jej w 偶ycie b臋dzie przerzucenie na barki pracowników kosztów z艂ego zarz膮dzania przedsi臋biorstwami. Dzia艂anie to zbiega si臋 w czasie z lansowaniem przez rz膮d konieczno艣ci zmiany ustawy o wynagrodzeniu osób kieruj膮cych niektórymi podmiotami prawnymi (tzw. ustawy kominowej), zmierzaj膮cej do podniesienia wynagrodze艅 osób zarz膮dzaj膮cych.
 呕膮damy wyja艣nienia przez Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej przyczyn 艂amania zasad dialogu spo艂ecznego. Domagamy si臋 wycofania projektu z Parlamentu i poddania go procedurze uzgodnie艅 w Trójstronnej Komisji ds. Spo艂eczno-Gospodarczych.

UCHWA艁A KK nr 131/02 ws. skierowania do Trybuna艂u Konstytucyjnego wniosku  o zbadanie zgodno艣ci ustawy z Konstytucj膮

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarno艣膰”, dzia艂aj膮c na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 Konstytucji RP, postanawia skierowa膰 do Trybuna艂u Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodno艣ci art. 1 pkt 2) i art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wy偶szym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2002 r. nr 4, poz. 33) z art. 2 i art. 7 Konstytucji RP, upowa偶niaj膮c Janusza 艢niadka – Przewodnicz膮cego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarno艣膰” oraz Stefana Kubowicza – Skarbnika Komisji Krajowej NSZZ „Solidarno艣膰” do podpisania w imieniu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarno艣膰” wniosku stanowi膮cego za艂膮cznik do niniejszej decyzji.
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarno艣膰” postanawia upowa偶ni膰 Marcina Zielenieckiego do reprezentowania Komisji Krajowej NSZZ „Solidarno艣膰” w post臋powaniu przed Trybuna艂em Konstytucyjnym w sprawie wszcz臋tej na podstawie niniejszego wniosku.

UCHWA艁A KK nr 132/02 ws. skierowania do Trybuna艂u Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodno艣ci ustaw z Konstytucj膮

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarno艣膰”, dzia艂aj膮c na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 4      i ust. 2 Konstytucji RP, postanawia skierowa膰 do Trybuna艂u Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodno艣ci art. 1 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 17 grudnia 2001 r. zmieniaj膮cej ustaw臋 o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 154, poz. 1794) i art. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2001 r. zmieniaj膮cej ustaw臋 o zmianie ustawy –  Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 154, poz. 1795) z art. 2 i art. 7 Konstytucji RP, upowa偶niaj膮c Janusza 艢niadka – Przewodnicz膮cego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarno艣膰” oraz Stefana Kubowicza – Skarbnika Komisji Krajowej NSZZ „Solidarno艣膰” do podpisania w imieniu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarno艣膰” wniosku stanowi膮cego za艂膮cznik do niniejszej decyzji.
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarno艣膰” postanawia upowa偶ni膰 Marcina Zielenieckiego do reprezentowania Komisji Krajowej NSZZ „Solidarno艣膰” w post臋powaniu przed Trybuna艂em Konstytucyjnym w sprawie wszcz臋tej na podstawie niniejszego wniosku.

UCHWA艁A KK nr 133/02 ws. powo艂ania zespo艂ów KK

 Komisja Krajowa NSZZ „Solidarno艣膰” postanawia powo艂a膰 nast臋puj膮ce zespo艂y robocze KK:
1. zespó艂 ds. prawa pracy, warunków pracy i uk艂adów zbiorowych
2. zespó艂 ds. polityki spo艂ecznej
3. zespó艂 ds. polityki gospodarczej
4. zespó艂 ds. przeciwdzia艂aniu bezrobociu (decyzja nr
5. zespó艂 ds. rozwoju dialogu spo艂ecznego
6. zespó艂 ds. polityki zagranicznej, integracji europejskiej i MOP
7. zespó艂 ds. edukacji zwi膮zkowej
8. zespó艂 ds. rozwoju Zwi膮zku
9. zespó艂 ds. informacji, komunikacji wewn臋trznej i promocji
10. zespó艂 ds. polityki Zwi膮zku
oraz zespo艂y zadaniowe KK:
1. Rada Krajowego Funduszu Strajkowego
2. zespó艂 ds. funduszu wspierania statutowych zada艅 Zwi膮zku
3. zespó艂 ds. negocjacji emerytur pomostowych
4. zespó艂 ds. organizacyjnych.

Za艂膮cznik do uchwa艂y nr 133/02 (aktualizowane w 2004 r.)

Zespó艂 Roboczy KK ds. przeciwdzia艂ania bezrobociu

1. Kazimierz Kimso
2. Franiszek Kope膰
3. Miros艂aw Koz艂owski
4. W艂adys艂aw Krypel
5. Tadeusz Majchrowicz
6. Zdzis艂aw Maszkiewicz
7. Józef Mozolewski
8. Bogdan Osi艅ski
9. Jacek Smagowicz
10. Ewa Tomaszewska
11. Marcin Tyrna
12. Krzysztof Urban
13. Zbigniew Kruszy艅ski   

Za艂膮cznik do uchwa艂y nr 133/02 (aktualizowany w 2004 r.)

Zespó艂 Roboczy KK ds. polityki gospodarczej

1. Andrzej Chrz膮stowski
2. W艂adys艂aw Kielian
3. Marian Krzaklewski
4. Krzysztof Le艣niowski
5. Henryk Nakonieczny
6. Bogdan Naro偶ny
7. Jacek Nocko
8. Ewaryst Nowi艅ski
9. Tadeusz Ry艣nik
10. Andrzej Sikora
11. Jacek Smagowicz
12. Andrzej Szall
13. Stanis艂aw Szuka艂a
14. Andrzej Konecki
15. Bogdan Szozda

Za艂膮cznik do uchwa艂y nr 133/02 (aktualizowany w 2004 r.)

Zespó艂 KK ds. informacji, komunikacji wewn臋trznej i promocji

1. Buczak Wojciech
2. D臋bczy艅ski Janusz
3. Drabek Ryszard
4. Formejster Eugeniusz
5. Kowalik Miros艂aw
6. Langer Jerzy
7. Le艣niowski Krzysztof
8. Najmo艂a Jaros艂aw
9. Naro偶ny Bogdan
10. Osi艅ski Bogdan
11. Rutkowski Roman
12. Szwed Stanis艂aw
13. Zgoda Krzysztof
14. Franczyk Ma艂gorzata
15. Skrzypek Marek
16. Mozolewski Józef

Za艂膮cznik do uchwa艂y nr 133/02 (aktualizowany w 2004 r.)

Zespó艂 KK ds. rozwoju zwi膮zku

1. Czerwi艅ski Krzysztof
2. Denysiuk Zdzis艂aw
3. Drabek Ryszard
4. Dubi艅ski Waldemar
5. Gawroch Antoni
6. Krauze Jaros艂aw
7. Krenc Waldemar
8. Langer Jerzy
9. Nowicki Miros艂aw
10. Szozda Bogdan
11. 艢niatecki W艂odzimierz
12. Wi臋ckowski Józef
13. Zgoda Krzysztof
14. Zydorek Ewa
15. Franczyk Ma艂gorzata

Za艂膮cznik do uchwa艂y nr 133/02 (aktualizowany w 2004 r.)

Zespó艂 KK ds. edukacji zwi膮zkowej

1. Bonarski Zbigniew
2. Buczek Andrzej
3. Wo藕niak Jerzy
4. Kosiorowska Ewa
5. Kowalik Miros艂aw
6. Laskowski Marian
7. Motowide艂ko Bogus艂aw
8. Nocko Jacek
9. Rutkowski Roman
10. Saracen Miros艂aw
11. Sówka Jerzy
12. Suchecki Krzysztof
13. Szozda Bogdan
14. Urban Krzysztof
15. Zgoda Krzysztof
16. Zydorek Ewa
17. Franczyk Ma艂gorzata

Za艂膮cznik do uchwa艂y nr 133/02 (aktualizowany w 2004 r.)

Zespó艂 KK ds. polityki zagranicznej, integracji europejskiej i MOP

1. Brudzi艅ski Roman
2. Chrz膮stowski Andrzej
3. Ditmer Adam
4. Dziki Józef
5. Jankowski Maciej
6. Jurek Mieczys艂aw
7. Kielian W艂adys艂aw
8. Konecki Julian Andrzej
9. Król Marian
10. Krzaklewski Marian
11. Lach Jerzy
12. Mosi艅ski Jan
13. Naro偶ny Bogdan
14. Nowicki Miros艂aw
15. Olszewski Bogdan
16. Ry艣nik Tadeusz
17. 艢niadek Janusz
18. 艢niatecki W艂odzimierz
19. Wójcik Tomasz

Za艂膮cznik do uchwa艂y nr 133/02 (aktualizowany w 2004 r.)

Zespó艂 KK ds. prawa pracy, warunków pracy i uk艂adów zbiorowych

1. Bogus艂awki Zbigniew
2. Bonarski Zbigniew
3. Borys – Szopa Bo偶ena
4. Brudzi艅ski Roman
5. Cali艅ska Ma艂gorzata
6. Gawroch Antoni
7. Grabarski Andrzej
8. Hejman Marek
9. Kolorz Dominik
10. Kruszy艅ski Zbigniew
11. Langer Jerzy
12. Laskowski Marian
13. 艁aznowski Janusz
14. Motowide艂ko Bogus艂aw
15. Najmo艂a Jaros艂aw
16. Sówka Jerzy
17. Szozda Bogdan
18. Tomaszewska Ewa
19. Walczak Leszek
20. Wi臋ckowski Józef

Za艂膮cznik do uchwa艂y nr 133/02 (aktualizowany w 2004 r.)

Zespó艂 KK ds. polityki spo艂ecznej

1. Bartosz Waldemar
2. Kruszy艅ski Zbigniew
3. Nakonieczny Henryk
4. Ry艣nik Tadeusz
5. Szwed Stanis艂aw
6. Tarnawa Jadwiga
7. Tomaszewska Ewa
8. Walczak Leszek
9. Wielgus Jerzy
10. Ga艂膮zka Zbigniew

Za艂膮cznik do uchwa艂y nr 133/02 (aktualizowany w 2004 r.)

Zespó艂 KK ds. rozwoju dialogu spo艂ecznego

1. Buczak Wojciech
2. Czernielewska Danuta
3. Ditmer Adam
4. Grzeszek Wojciech
5. Klepas Bogdan
6. Kolorz Dominik
7. Kope膰 Franciszek
8. Krzaklewski Marian
9. Kubowicz Stefan
10. 艁aznowski Janusz
11. Mosi艅ski Jan
12. 艢lasko Mieczys艂aw

UCHWA艁A KK nr 134/02 ws. wniosku o powo艂anie przedstawiciela NSZZ „Solidarno艣膰” do Trójstronnej Komisji do Spraw Spo艂eczno-Gospodarczych

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarno艣膰”, dzia艂aj膮c zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 2 oraz art. 33 ust. 1 ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo艂eczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu spo艂ecznego z dnia 6 lipca 2001 r. oraz uchwa艂膮 nr 7 Trójstronnej Komisji do Spraw Spo艂eczno-Gospodarczych z dnia 15 lipca 2002 r. wyst臋puje z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o powo艂anie do Trójstronnej Komisji Mariana Króla – cz艂onka Komisji Krajowej NSZZ „Solidarno艣膰”.

UCHWA艁A KK nr 135/02 ws. uzupe艂nienia uchwa艂y KK nr 123/02 z dnia 25.09.2002 r.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarno艣膰” w odpowiedzi na zarz膮dzenie s臋dziego Trybuna艂u Konstytucyjnego z dnia 12 listopada 2002 r. (sygn. akt Tw 67/02) dokonuje uzupe艂nienia braków formalnych wniosku NSZZ „Solidarno艣膰” z dnia 25.09.2002 r.:
1) potwierdzaj膮c, i偶 Przewodnicz膮cy KK NSZZ „Solidarno艣膰” Janusz 艢niadek oraz cz艂onek Prezydium KK NSZZ „Solidarno艣膰” Jerzy Langer z mocy § 19 ust. 4 pkt 2 Statutu NSZZ „Solidarno艣膰” oraz uchwa艂y KK nr 123/02 z dnia 25.09.2002 r.
s膮 upowa偶nieni do podpisania wniosku NSZZ „Solidarno艣膰” z dnia 25.09.2002 r.
o zbadanie zgodno艣ci z Konstytucj膮 ustawy z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 135, poz. 1146) oznaczonej sygn. akt Tw 67/02;
2) upowa偶niaj膮c Pani膮 prof. Teres臋 Liszcz do reprezentowania (wraz z Marcinem Zielenieckim upowa偶nionym na mocy uchwa艂y KK nr 123/02 z dnia 25.09.2002 r.) Komisji Krajowej NSZZ „Solidarno艣膰” w post臋powaniu przed Trybuna艂em Konstytucyjnym w sprawie oznaczonej sygnatur膮 akt Tw 67/02;
3) powo艂uj膮c art. 1 ust. 1 i art. 4 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi膮zkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 854 z pó藕n. zm.) oraz § 1, § 6 pkt 2, 3
i 12 Statutu NSZZ „Solidarno艣膰” jako podstaw臋 prawn膮 wskazuj膮c膮, 偶e ustawa z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 135, poz. 1146) dotyczy spraw obj臋tych zakresem dzia艂ania Wnioskodawcy.
Bez w膮tpienia ustawa z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 135, poz. 1146) dotyczy spraw obj臋tych zakresem dzia艂ania wnioskodawcy. Zmienia ona przepisy okre艣laj膮ce prawa i obowi膮zku pracowników i pracodawców (art. 1 k.p.).

UCHWA艁A KK nr 136/02 ws. inicjatywy ustawodawczej na rzecz przywrócenia zasi艂ków i 艣wiadcze艅 przedemerytalnych

W Polsce trwaj膮 procesy restrukturyzacyjne zak艂adów pracy, sektorów i bran偶, w wyniku których traci prac臋 bardzo wielu pracowników, w tym osoby w wieku praktycznie uniemo偶liwiaj膮cym skorzystanie przez nie z aktywnych form zwalczania bezrobocia.
Poniewa偶 rz膮d SLD-UP-PSL praktycznie zlikwidowa艂 zasi艂ki i 艣wiadczenia przedemerytalne jesieni膮 2001 r., Komisja Krajowa NSZZ „Solidarno艣膰” - realizuj膮c stanowiska i uchwa艂y struktur Zwi膮zku - postanawia wyst膮pi膰 z obywatelsk膮 inicjatyw膮 ustawodawcz膮 w celu przywrócenia zasi艂ków i 艣wiadcze艅 przedemerytalnych wed艂ug stanu obowi膮zuj膮cego do 31 grudnia 2001 r. oraz ustawowego stworzenia Radzie Ministrów mo偶liwo艣ci adresowania programów os艂onowych do szczególnie zagro偶onych obszarów.
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarno艣膰” zobowi膮zuje wszystkie struktury i cz艂onków Zwi膮zku do aktywnego w艂膮czenia si臋 w akcj臋 zbierania podpisów pod przygotowanym projektem.
W Polsce nie ma ludzi niepotrzebnych!

UCHWA艁A KK nr 137/02 ws. powo艂ania zespo艂u ds. funduszu wspierania statutowych zada艅 Zwi膮zku

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarno艣膰” powo艂uje zespó艂 ds. funduszu wspierania statutowych zada艅 Zwi膮zku w sk艂adzie:
1. Bogdan Klepas
2. Waldemar Krenc
3. Tadeusz Majchrowicz
4. W艂adys艂aw Mol臋cki
5. Miros艂aw Nowicki
6. Jerzy Wielgus
7. Krzysztof Zgoda.

 

Powr贸t na g贸r臋

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.