Menu

21 sierpnia 2002

Stanowisko KK nr 58/02 ws. nowelizacji Kodeksu pracy

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”  wyraża oburzenie faktem podpisania przez prezydenta RP nowelizacji Kodeksu pracy bez uprzedniego skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności tej ustawy z Konstytucją RP. Jako współtwórca obowiązującej Ustawy Konstytucyjnej prezydent nie powinien  podpisywać sprzecznego z nią dokumentu. Działanie takie stawia pod znakiem zapytania rzetelność procesu stanowienia prawa. 
NSZZ „Solidarność” postanawia skierować do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności ustawy Kodeks pracy z Konstytucją RP.

UCHWAŁA KK nr 117/02 ws. zmian w statucie  Fundacji Promocji Solidarności

Zgodnie z § 17 statutu Fundacji Promocji Solidarności, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zatwierdza zmiany w statucie Fundacji dokonane przez Radę Fundacji w dniu 19 sierpnia 2002 r., zawarte w uchwale nr 4/2002 stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała nr 4/02 Rady Fundacji Promocji Solidarności w sprawie zmian w statucie Fundacji z dnia 19 sierpnia 2002 r.

Działając w oparciu o § 17 statutu Fundacji, rada Fundacji Promocji Solidarności postanawia dokonać w Statucie Fundacji następujących zmian:
1. Skreśla się dotychczasową treść § 5 statutu i nadaje nową o brzmieniu: „Celem Fundacji, zgodnie z historyczną tradycją i postanowieniami założyciela, jest prowadzenie działalności mającej na celu upamiętnianie dokonań NSZZ „Solidarność”, krzewienie idei ochrony praw pracowniczych i socjalnych pracowników, wspieranie działalności NSZZ „Solidarność”, a także świadczenie pomocy materialnej osobom poszkodowanym w stanie wojennym lub ich rodzinom oraz prowadzenie innej działalności charytatywnej”.
2. w § 6 Statutu dodaje się punkt 4 w brzmieniu:
3. „utworzenie funduszu pomocowego; zasady wykorzystywania środków tego funduszu określa regulamin przyjęty przez Radę Fundacji”.

UCHWAŁA KK nr 118/02 ws. wykonania budżetu KK za I półrocze 2002 r.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” przyjmuje informację o wykonaniu budżetu Komisji Krajowej na I półrocze 2002 r.

UCHWAŁA KK nr 119/02 ws. budżetu KK na II półrocze 2002 r.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” przyjmuje budżet Komisji Krajowej za II półrocze 2002 r.

UCHWAŁA KK nr 120/02 (do użytku służbowego)

UCHWAŁA KK nr 121/02 ws. upoważnienia Prezydium KK

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” upoważnia Prezydium KK do przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Krajowej za kadencję 1998 – 2002 w przypadku, gdy Komisja ze względów organizacyjnych nie będzie miała możliwości jego uchwalenia w terminie do 31 sierpnia 2002 r.


 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.