Menu

Uchwała KK nr 3/20 ws. zasad rozdysponowania dotacji Komisji Krajowej na wsparcie działań statutowych sekretariatów branżowych

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” ustala następujące zasady przyznawania, sposobu rozdysponowania oraz rozliczania środków z dotacji ujętej w budżecie KK na dany rok na wsparcie statutowych zadań krajowych sekretariatów branżowych NSZZ „Solidarność”.  

§1

 Zasady ubiegania się o przyznanie środków z dotacji:

 1. O przyznanie środków z dotacji mogą ubiegać się rady krajowych sekretariatów branżowych.
 2. Środki dla krajowych sekretariatów branżowych przekazywane będą proporcjonalnie do liczby członków zrzeszonych w danym sekretariacie.

 

§ 2

 Warunki dla krajowych sekretariatów branżowych:

a) wniosek musi być potwierdzony uchwałą rady sekretariatu;
b) we wniosku należy podać:
- liczbę członków zrzeszonych w strukturze  branżowej potwierdzoną przez Dział Branżowo-Konsultacyjny KK,
- określenie konkretnego celu, na który będą wykorzystane środki,
- imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację tego celu oraz osoby odpowiedzialnej za rozliczenie otrzymanych środków;
c) do wniosku musi być załączony kosztorys przedsięwzięcia, z uwzględnieniem przewidywanego udziału własnego.

 

§ 3

Zasady rozliczania środków z dotacji:                      

 1. Sprawozdanie z rozliczenia środków otrzymanych w danym roku z dotacji powinno zostać przekazane przez krajowe sekretariaty branżowe do Komisji Krajowej na adres: 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, do dnia 30 kwietnia roku następnego.
 2. Sprawozdanie powinno zawierać:
  a) część merytoryczną, z której będzie wynikać, w jakim stopniu zostały zrealizowane zakładane cele;
  b) zestawienie dokumentów księgowych dotyczących wydatkowania środków dotacji opatrzone podpisem przewodniczącego rady krajowego sekretariatu branżowego;
  c) Zespół ds. dotacji może w celach kontrolnych zwrócić się o udostępnienie kopii dokumentów księgowych.
 3. Przekazanie rozliczenia z otrzymanych środków stanowi warunek niezbędny do ubiegania się o środki z dotacji w kolejnym roku.

 

§ 4

 1. Decyzję o przyznaniu środków podejmuje Zespół powołany uchwałą przez Komisję Krajową. Zespół wybiera spośród siebie przewodniczącego.
 2. Środki pozyskane z dotacji mogą być w całości lub części wydatkowane w następujących obszarach:
  a) pozyskiwanie nowych członków Związku;
  b) finansowanie szkoleń;
  c) pomoc ekspercką;
  d) informację wewnątrzzwiązkową;
  e) afiliację do międzynarodowych struktur branżowych;
  f) na pomoc dla członków szykanowanych za działalność związkową.


§ 5

Środki niewykorzystane w danym roku, nie przechodzą na rok następny. 

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tracą moc Uchwały KK nr: 40/2001, 70/2001, 137/2002, 6/2004, 9/2011, 13/2014 (z wyjątkiem par. 4 ust. 1, który straci moc 30 maja 2020 roku)

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.