Menu

Uchwała KK nr 23/17 ws. interpretacji § 59 Statutu NSZZ „Solidarność”

Komisja Krajowa NSZZ Solidarność działając na podstawie § 61 ust. 2 w związku z § 59 Statutu NSZZ "Solidarność" postanawia, co następuje.

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1.     Posiedzenie ogólnokrajowej władzy stanowiącej Związku, z uwzględnieniem terminów powiadomienia określonych decyzją tej władzy, zwołuje:

1) Komisja Krajowa:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej,

c) na wniosek, co najmniej 1/5 Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów,

d) na wniosek o zwołanie Krajowego Zjazdu Delegatów, poparty uchwałami, 

    co najmniej 1/3 zarządów regionów.

 

2) w przypadku nieskutecznego upływu terminu zwołania posiedzenia Krajowego Zjazdu Delegatów przez Komisję Krajową, Krajowa Komisja Rewizyjna  jest zobowiązana zwołać niezwłocznie posiedzenie KZD, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia upływu
tego terminu. 

 

2.     Posiedzenie władzy stanowiącej danej jednostki organizacyjnej Związku, z wyjątkiem
KZD, zwołuje:

1) władza wykonawcza, tej jednostki:

a)  z własnej inicjatywy,

b)  na wniosek władzy kontrolnej (komisji rewizyjnej) tej jednostki,

c)  na wniosek 1/5 członków władzy stanowiącej tej jednostki;

2) w przypadku nieskutecznego upływu terminu zwołania posiedzenia władzy stanowiącej   przez władzę wykonawczą, o którym mowa w  § 59 ust. 1 Statutu, władza kontrolna jest zobowiązana zwołać niezwłocznie posiedzenie władzy stanowiącej, nie później jednak niż
w ciągu 2 miesięcy od dnia upływu tego terminu. 

3) przy zwoływaniu posiedzeń władzy stanowiącej wszystkich jednostek organizacyjnych    konieczne jest przestrzeganie terminów powiadomień określonych :

a)    w § 10 Uchwały nr 1 XIX KZD, w przypadku posiedzeń wyborczych,

b)   decyzją danej władzy stanowiącej w przypadku innych posiedzeń, a w przypadku braku takiej decyzji, jak dla posiedzeń wyborczych.

 

Wystąpienie o zwołanie posiedzenia władzy stanowiącej

 

§ 2

 

1.     Wniosek o zwołanie posiedzenia władzy stanowiącej musi być złożony na piśmie
i musi określać cel oraz powód, uzasadniający zwołanie posiedzenia.

2.     Wniosek władzy kontrolnej składany jest w formie uchwały, z uwzględnieniem postanowień ust. 1.

3.     Wniosek członków władzy stanowiącej powinien być poparty, przez co najmniej 1/5 członków tej władzy. Poparcie musi być potwierdzone czytelnym podpisem (z imieniem i nazwiskiem) lub podpisem uzupełnionym imieniem i nazwiskiem członka władzy stanowiącej, złożonym:

a)     bezpośrednio pod wnioskiem,

b)     na osobnej karcie, zawierającej informację, że dotyczy poparcia wniosku składanego w trybie § 59 Statutu, o zwołanie posiedzenia władzy stanowiącej, z pełną nazwą organizacji, której dotyczy.

4.     Jeżeli wniosek składany w trybie § 59 Statutu dotyczy odwołania członka/członków władz Związku, musi on być uzupełniony wnioskiem o odwołanie,  odrębnym dla każdego odwoływanego członka władzy, musi być złożony na piśmie wraz z uzasadnieniem i czytelnym podpisem, co najmniej jednego członka władzy stanowiącej.

 

§ 3

 

1.     Liczba 1/5 członków władzy stanowiącej liczona jest na podstawie dokumentacji, posiadanej przez daną jednostkę, na dzień złożenia wniosku według stanu podanego w ostatnim złożonym do jednostki rejestrowej kwestionariuszu informacyjnym wg Uchwały KK nr 14/10 z późn. zm., z uwzględnieniem złożonych rezygnacji i przyjętych nowych członków.

2.     W przypadku uznania liczby złożonych pod wnioskiem podpisów za niewłaściwą, władza wykonawcza musi zwołać posiedzenie, na które zaprasza członków władzy stanowiącej popierających wniosek lub wskazanych przez nich ich przedstawicieli, w celu przedstawienia im dokumentacji potwierdzającej niespełnianie przez wniosek wymogów poparcia przez 1/5 członków władzy stanowiącej. Do członków władzy stanowiącej, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu przesyłana jest odpowiedź na piśmie. Brak zwołania takiego posiedzenia w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku oznacza jego przyjęcie do realizacji.

3.     Od decyzji o uznaniu przez władzę wykonawczą liczby złożonych pod wnioskiem podpisów za niewłaściwą, popierającym wniosek członkom władzy stanowiącej  przysługuje prawo odwołania do organu rejestrowego danej jednostki organizacyjnej. Organ rejestrowy danej jednostki organizacyjnej musi wydać decyzję w terminie 14 dni od daty złożenia odwołania. W przypadku braku decyzji lub uznania odwołania, a tym samym uznania wniosku za spełniający statutowe wymagania, termin określony w § 59 ust.2 Statutu, biegnie od datyzłożenia wniosku.

 

§ 4

 

Liczba 1/3 zarządów regionów liczona jest według rejestru Komisji Krajowej na dzień złożenia wniosku.

 

Terminy zwołania posiedzenia

 

§ 5

 

1.     W przypadku wniosku dotyczącego zwołania posiedzenia władzy stanowiącej organizacji zakładowych, międzyzakładowych, zakładowych organizacji koordynacyjnych oraz organizacji podzakładowych, oddziałowych, wydziałowych i innych wewnętrznych jednostek organizacyjnych, posiedzenie takie musi być zwołane:

a)     w przypadku posiedzenia wyborczego, najpóźniej na 14 dni przed upływem dwumiesięcznego terminu od daty złożenia wniosku;

b)     w przypadku każdego innego posiedzenia, przed upływem terminu powiadomienia określonego decyzją danej władzy stanowiącej, a w przypadku jej braku, w terminie podanym w punkcie a.

 

2.     W przypadku wniosku dotyczącego zwołania posiedzenia władzy stanowiącej ponadzakładowej jednostki organizacyjnej, posiedzenie takie musi być zwołane:

 

a)     w przypadku posiedzenia wyborczego, najpóźniej na 21 dni przed upływem dwumiesięcznego terminu od daty złożenia wniosku,

b)     w przypadku każdego innego posiedzenia, przed upływem terminu powiadomienia określonego decyzją danej władzy stanowiącej, a w przypadku jej braku, w terminie podanym w punkcie a.

 

3.     W przypadku wniosku dotyczącego zwołania posiedzenia krajowej władzy stanowiącej, posiedzenie takie musi być zwołane, najpóźniej na 21 dni przed upływem trzymiesięcznego terminu od daty złożenia wniosku.

 

§ 6.

 

1.     W przypadku braku decyzji władzy wykonawczej w sprawie zwołania posiedzenia władzy stanowiącej, w terminach określonych w § 5, posiedzenie to zwołuje władza kontrolna danej jednostki organizacyjnej.

2.     Władza kontrolna, o której mowa w § 1 ust. 2 lit b) zobowiązana jest zwołać  posiedzenie władzy stanowiącej niezwłocznie, w terminie umożliwiającym jego odbycie nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia bezskutecznego upływu terminu zwołania posiedzenia przez władzę wykonawczą.

3.      Władza kontrolna jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 2, może zwrócić się do jednostki rejestrowej danej jednostki organizacyjnej, o pomoc w organizacji posiedzenia, o którym mowa w ust. 2.

4.     Krajowa Komisja Rewizyjna zobowiązana jest zwołać  posiedzenie Krajowego Zjazdy Delegatów w terminie umożliwiającym jego odbycie nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bezskutecznego upływu terminu zwołania posiedzenia przez Komisje Krajową.

 

§ 7.

 

W przypadku niezwołania posiedzenia władzy stanowiącej w trybie § 59 Statutu, przez władzę wykonawczą jak też przez władzę kontrolną danej jednostki organizacyjnej,  w terminie opisanym w § 6 ust. 2, organ rejestrowy jest zobowiązany podjąć uchwałę o zawieszeniu władzy wykonawczej i władzy kontrolnej danej jednostki organizacyjnej, wdrażając tym samym procedurę   § 57 Statutu Związku.

 

§ 8.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.