Menu

Uchwała KK nr 10/15 ws. odwołania Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” PKP Białystok od decyzji Krajowej Komisji Wyborczej o odrzuceniu wniosku o unieważnienie wyborów w Sekcji Krajowej Kolejarzy

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podtrzymuje decyzję Krajowej Komisji Wyborczej o odrzuceniu wniosku  Międzyzakładowej Organizacji Związkowej  NSZZ „Solidarność” PKP Białystok o unieważnienie wyborów w Sekcji Krajowej Kolejarzy. 

 

 

Uzasadnienie

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” PKP Białystok wystąpiła
2 czerwca 2014 r. do Krajowej Komisji Wyborczej z wnioskiem o stwierdzenie nieważności wyborów w Krajowej Sekcji Kolejarzy. Kwestiami podnoszonymi przez MOZ były:

 

Zarzut 1 możliwość  przynależności niższych jednostek organizacyjnych Związku do Sekcji Krajowej Kolejarzy.

Zapisy § 1 Regulaminu Wewnętrznego Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” bardzo precyzyjnie wskazują, że Sekcję Krajową Kolejarzy, oprócz regionalnych
i międzyregionalnych sekcji kolejarzy, tworzą organizacje zakładowe oraz międzyzakładowe z regionów, w których nie działają regionalne sekcje kolejarzy, a które nie są objęte działalnością międzyregionalnych sekcji kolejarzy. Taki zapis jednoznacznie określa, że inne jednostki organizacyjne Związku nie mają możliwości przystąpienia do Sekcji Krajowej Kolejarzy.

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” PKP Białystok zrzeszając pracowników pracujących w tej samej branży, transport kolejowy, spełnia wszystkie warunki Regulaminu
i mogła podjąć uchwałę o przynależności do Sekcji Krajowej Kolejarzy, a nie podejmować uchwałę o przynależności organizacji wydziałowej do struktur Sekcji Krajowej Kolejarzy. Zapisy § 2 Uchwały KK 17/08 precyzyjnie regulują przynależność niższych jednostek organizacyjnych organizacji międzyzakładowych do sekcji branżowych.

 

Zarzut 2Działacze Sekcji Krajowej Kolejarzy oraz Sekretariatu Transportowców doprowadzili do podziału MOZ Białystok.

Powyższy zarzut nie dotyczy bezpośrednio procedury wyborczej, KKW nie posiada uprawnień do rozstrzygania tego typu kwestii.

 

Zarzut 3 Sekcja Krajowa Kolejarzy jednostronnie uznała, że MOZ Małaszewicze może brać udział w wyborach a MOZ Białystok nie.

W 2009 roku połączono Zakład Przewozów Towarowych w Warszawie z Zakładem Przeładunkowym Małaszewicze tworząc nowy podmiot - PKP Cargo S.A.  Mazowiecki Zakład Spółki. W okres wyborczy na kadencję 2010-2014 organizacje zakładowe, działające w tych zakładach, weszły już, jako jedna organizacja zakładowa. Organizacja ta została zarejestrowana w Regionie Mazowsze. Władza stanowiąca tej nowopowstałej Organizacji podjęła uchwałę o przynależności do Regionalnej Sekcji Kolejarzy Regionu Mazowsze.

W roku 2011 przeprowadzono kolejną restrukturyzację Spółki PKP Cargo polegającą na połączeniu Podlaskiego Zakładu Spółki z Zakładem Mazowieckim, tworząc podmiot
o nazwie Mazowiecko-Podlaski Zakład Spółki. Organizacje związkowe działające w tych zakładach, organizacja zakładowa działająca w Zakładzie Mazowieckim oraz organizacja oddziałowa działająca w Zakładzie Podlaskim nie dokonały połączenia na podstawie uchwały KK nr 20/05 pozostając przy swoich stanach prawnych wraz z przynależnościami do struktur ponadzakładowych.

Należy podkreślić, że MOZ Białystok, w skład którego wchodzi organizacja oddziałowa byłego Zakładu Podlaskiego, nie stanowił okręgu wyborczego do wyborów delegatów na Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Kolejarzy tylko dlatego, że nie podjęto uchwały o przystąpieniu MOZ-u do SKK. 

 

Zarzut 4 Ustalenie przez SKK liczby delegatów w poszczególnych okręgach wyborczych jest niezgodne ze stanem faktyczny.

Liczba mandatów, przypadających na poszczególne okręgi wyborcze, została ustalona na podstawie wpływu składek za pierwsze 9 miesięcy 2013 roku od organizacji zakładowych
i międzyzakładowych tworzących dany okręg wyborczy (Uchwała nr 53/2013 Rady SKK). Nie było mowy o sztucznym przesuwaniu członków z jednego okręgu wyborczego do drugiego ponieważ byłoby to ze stratą dla co najmniej jednego z tych okręgów wyborczych
i nie byłoby na to zgody.

Podawane w piśmie przykłady są nieścisłe.

Przykład pierwszy– okręg wyborczy Regionalna Sekcja Kolejarzy Region Ziemia Łódzka.

Regionalną Sekcję Kolejarzy tworzy 6 organizacji zakładowych w tym organizacja zakładowa z Łódzkiego Zakładu Przewozów Regionalnych. Organizacja ta nie przystąpiła bezpośrednio do struktur Sekcji Krajowej Kolejarzy ponieważ jest objęta działalnością Regionalnej Sekcji Kolejarzy, do której przystąpiła i nie podjęła uchwały o wystąpieniu
z niej. Organizacja opłacała składki na rzecz Sekcji Krajowej Kolejarzy. Z wysokości opłacanych składek, od stycznia 2013 do września 2013 (zgodnie z uchwałą Rady SKK) wyliczono, że ma 602 członków i tylu zostało przypisanych okręgowi wyborczemu – Regionalna Sekcja Kolejarzy Ziemi Łódzkiej.

Przykład drugi– okręg wyborczy Regionalna Sekcja Kolejarzy Region Gdański Regionalną Sekcję Kolejarzy tworzy 11 organizacji zakładowych w tym Organizacja Zakładowa
z Pomorskiego Zakładu Przewozów Regionalnych. W tym przypadku również organizacja nie mogła przystąpić bezpośrednio do struktur Sekcji Krajowej Kolejarzy ponieważ jest objęta działalnością Regionalnej Sekcji Kolejarzy. Nie wystąpiła ze struktur Regionalnej Sekcji Kolejarzy, regularnie opłaca składki na rzecz Sekcji Krajowej Kolejarzy za 170 członków
i tylu zostało przypisanych okręgowi wyborczemu – Regionalna Sekcja Kolejarzy Gdańsk.

Władza stanowiąca Organizacji Zakładowej Pomorskiego Zakładu Przewozów Regionalnych nie podjęła uchwały o wystąpieniu ze struktur Regionalnej Sekcji Kolejarzy. W związku
z tym członek władzy wykonawczej Organizacji Zakładowej Pomorskiego Zakładu Przewozów Regionalnych miała prawo skorzystać z biernego prawa wyborczego
i kandydować na funkcję delegata na Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Kolejarzy.

Należy dodać, że uchwałę o wystąpieniu ze struktur Regionalnej Sekcji Kolejarzy władza stanowiąca Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pomorskiego Zakładu Przewozów Pasażerskich podjęła dopiero w czerwcu 2014 r.

Wszystkie okręgi wyborcze, w których wybierano delegatów na Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Kolejarzy otrzymały informacje o liczbie mandatów przypadających na dany okręg.

 

Zarzut 5przekazywanie informacji przez Sekcję Krajową Kolejarzy

Wszystkie decyzje Rady Sekcji Krajowej Kolejarzy, tym bardziej tak ważne jak decyzje dotyczące wyborów, były na bieżąco przekazywane organizacjom zakładowym za pośrednictwem poczty elektronicznej, strony internetowej oraz za pośrednictwem struktur wewnętrznych Sekcji Krajowej Kolejarzy.

 

Zarzut 6prowadzenie przez kierownictwo SKK działań mających na celu zmniejszenie liczby delegatów lub zablokowanie udziału delegatów z organizacji krytycznie oceniających działania Sekcji i Sekretariatu, a z kolei zwiększenie liczby delegatów w okręgach popierających dotychczasowe kierownictwo SKK.

Interpretacja działań Sekcji Krajowej Kolejarzy przedstawiona w tym punkcie, oparta na teoretycznym stwierdzeniu „prawie wszyscy wiedzieli” nie jest możliwa do zweryfikowania przez kogokolwiek, zależy bowiem tylko od indywidualnej, subiektywnej oceny. Podstawę działań Krajowej Komisji Wyborczej stanowi prawo NSZZ „Solidarność”.

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.