Menu

Pomoc spo艂eczna

W szczególnie trudnej sytuacji 偶yciowej pomocy mo偶na szuka膰 w instytucjach powo艂anych do niesienia takiego wsparcia. Organizacj膮 pomocy spo艂ecznej zajmuj膮 si臋 organy administracji rz膮dowej i samorz膮dowej. Wspó艂pracuj膮 w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami spo艂ecznymi i pozarz膮dowymi, Ko艣cio艂em Katolickim, innymi ko艣cio艂ami, zwi膮zkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Pomoc spo艂eczna w Polsce funkcjonuje w oparciu o ustaw臋 z dnia 12 marca 2004 o pomocy spo艂ecznej.

Okre艣la ona:

 1. zadania w zakresie pomocy spo艂ecznej;
 2. rodzaje 艣wiadcze艅 z pomocy spo艂ecznej oraz zasady i tryb ich udzielania;
 3. organizacj臋 pomocy spo艂ecznej;
 4. zasady i tryb post臋powania kontrolnego w zakresie pomocy spo艂ecznej.

Pomoc spo艂eczna jest instytucj膮 polityki spo艂ecznej pa艅stwa, maj膮c膮 na celu umo偶liwienie osobom i rodzinom przezwyci臋偶anie trudnych sytuacji 偶yciowych, których nie s膮 one w stanie pokona膰, wykorzystuj膮c w艂asne uprawnienia, zasoby i mo偶liwo艣ci.

Organizacj膮 pomocy spo艂ecznej zajmuj膮 si臋 organy administracji rz膮dowej i samorz膮dowej. Wspó艂pracuj膮 w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami spo艂ecznymi i pozarz膮dowymi, Ko艣cio艂em Katolickim, innymi ko艣cio艂ami, zwi膮zkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Prawo do 艣wiadcze艅 z pomocy spo艂ecznej, je偶eli umowy mi臋dzynarodowe nie stanowi膮 inaczej, przys艂uguje:

 1. osobom posiadaj膮cym obywatelstwo polskie maj膮cym miejsce zamieszkania i przebywaj膮cym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemcom maj膮cym miejsce zamieszkania i przebywaj膮cym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie si臋, zezwolenia na pobyt rezydenta d艂ugoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w zwi膮zku z okoliczno艣ci膮, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z pó藕n. zm.), zgody na pobyt tolerowany lub w zwi膮zku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchod藕cy;
 3. maj膮cym miejsce zamieszkania i przebywaj膮cym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej, pa艅stw cz艂onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz cz艂onkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wje藕dzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyje藕dzie z tego terytorium obywateli pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej i cz艂onków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043), posiadaj膮cym prawo pobytu lub prawo sta艂ego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pomoc spo艂eczna polega w szczególno艣ci na:

 1. przyznawaniu i wyp艂acaniu przewidzianych ustaw膮 艣wiadcze艅;
 2. pracy socjalnej;
 3. prowadzeniu i rozwoju niezb臋dnej infrastruktury socjalnej;
 4. analizie i ocenie zjawisk rodz膮cych zapotrzebowanie na 艣wiadczenia z pomocy spo艂ecznej;
 5. realizacji zada艅 wynikaj膮cych z rozeznanych potrzeb spo艂ecznych;
 6. rozwijaniu nowych form pomocy spo艂ecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Od 1 pa藕dziernika 2012r. w pomocy spo艂ecznej obowi膮zuj膮 kryteria dochodowe:

 1. osobie samotnie gospodaruj膮cej, której dochód nie przekracza kwoty  542 z艂,
 2. osobie w rodzinie, w której dochód na osob臋 nie przekracza kwoty  456 z艂,
 3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osob臋 w rodzinie,
 4. dochód miesi臋czny z 1 h przeliczeniowego wynosi 250 z艂,

- przy jednoczesnym wyst膮pieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15

(Art. 7. W szczególno艣ci pomocy spo艂ecznej udziela si臋 osobom i rodzinom z powodu:

 1. ubóstwa;
 2. sieroctwa;
 3. bezdomno艣ci;
 4. bezrobocia;
 5. niepe艂nosprawno艣ci;
 6. d艂ugotrwa艂ej lub ci臋偶kiej choroby;
 7. przemocy w rodzinie;
  • potrzeby ochrony ofiar handlu lud藕mi;
 8. potrzeby ochrony macierzy艅stwa lub wielodzietno艣ci;
 9. bezradno艣ci w sprawach opieku艅czo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zw艂aszcza w rodzinach niepe艂nych lub wielodzietnych;
 10. braku umiej臋tno艣ci w przystosowaniu do 偶ycia m艂odzie偶y opuszczaj膮cej ca艂odobowe placówki opieku艅czo-wychowawcze;
 11. trudno艣ci w integracji osób, które otrzyma艂y status uchod藕cy;
 12. trudno艣ci w przystosowaniu do 偶ycia po zwolnieniu z zak艂adu karnego;
 13. alkoholizmu lub narkomanii;
 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 15. kl臋ski 偶ywio艂owej lub ekologicznej.)

lub innych okoliczno艣ci uzasadniaj膮cych udzielenie pomocy spo艂ecznej.

Zasi艂ek sta艂y przys艂uguje:

 1. pe艂noletniej osobie samotnie gospodaruj膮cej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub ca艂kowicie niezdolnej do pracy, je偶eli jej dochód jest ni偶szy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodaruj膮cej;
 2. pe艂noletniej osobie pozostaj膮cej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub ca艂kowicie niezdolnej do pracy, je偶eli jej dochód, jak równie偶 dochód na osob臋 w rodzinie s膮 ni偶sze od kryterium dochodowego na osob臋 w rodzinie.

Maksymalna kwota zasi艂ku sta艂ego wynosi 529 z艂 i nie mo偶e by膰 ni偶sza ni偶 30 z艂 miesi臋cznie.

Zasi艂ek okresowy przys艂uguje w szczególno艣ci ze wzgl臋du na d艂ugotrwa艂膮 chorob臋, niepe艂nosprawno艣膰, bezrobocie, mo偶liwo艣膰 utrzymania lub nabycia uprawnie艅 do 艣wiadcze艅 z innych systemów zabezpieczenia spo艂ecznego:

 1. osobie samotnie gospodaruj膮cej, której dochód jest ni偶szy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodaruj膮cej;
 2. rodzinie, której dochód jest ni偶szy od kryterium dochodowego rodziny.

Kwota zasi艂ku okresowego nie mo偶e by膰 ni偶sza ni偶 20 z艂 miesi臋cznie.

Zasi艂ek celowy mo偶e by膰 przyznany w celu zaspokojenia niezb臋dnej potrzeby bytowej w szczególno艣ci na pokrycie cz臋艣ci lub ca艂o艣ci kosztów zakupu 偶ywno艣ci, leków i leczenia, opa艂u, odzie偶y, niezb臋dnych przedmiotów u偶ytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a tak偶e kosztów pogrzebu.

 

Rada gminy, w drodze uchwa艂y, mo偶e podwy偶szy膰 kwoty, uprawniaj膮ce do zasi艂ków okresowego i celowego.

 

Prawo:

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.