Menu

Pytania i odpowiedzi

Ile wynosi dodatkowy urlop wypoczynkowy osoby, która utraci艂a do niego prawo w wyniku zmiany grupy niepe艂nosprawno艣ci?

Do dodatkowego urlopu wypoczynkowego uprawnione s膮 osoby niepe艂nosprawne z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepe艂nosprawno艣ci. W praktyce zdarza si臋, 偶e osoba która naby艂a prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, traci je w wyniku zmiany orzeczenia i przyznania jej lekkiego stopnia niepe艂nosprawno艣ci.

W przepisach prawa pracy brak rozwi膮zania tego problemu.  Równie偶 ustawa o rehabilitacji nie zawiera 偶adnych wskazówek. W literaturze przedmiotu mo偶na spotka膰 si臋 z ró偶nymi  interpretacjami zagadnienia.  NSZZ „Solidarno艣膰” stoi na stanowisku,  i偶 w takim przypadku, osobie niepe艂nosprawnej która naby艂a prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, po czym utraci艂a je z powodu zmiany stopnia niepe艂nosprawno艣ci z umiarkowanego na lekki, w roku utraty prawa,  dodatkowy urlop wypoczynkowy przys艂uguje w pe艂nym wymiarze 10 dni roboczych. Zgodnie z art. 66 ustawy o rehabilitacji,  w sprawach nieunormowanych przepisami ustawy stosuje si臋 Kodeks pracy.  Zgodnie z kodeksow膮 zasad膮,  pracownik pozostaj膮cy w zatrudnieniu,  z dniem 1 stycznia nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego w pe艂nym wymiarze. Ta sama zasada ma zastosowanie w stosunku do  dodatkowego urlopu wypoczynkowego  uprawnionej osoby niepe艂nosprawnej.  Z dniem 1 stycznia nabywa ona prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w pe艂nym wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Sytuacja komplikuje si臋, gdy niepe艂nosprawny pracownik uprawniony do dodatkowego urlopu wypoczynkowego utraci prawo do tego urlopu, gdy偶 Kodeks pracy nie przewiduje rozwi膮za艅 prawnych dla sytuacji gdy pracownik traci prawo do urlopu (z art. 19 ust. 1  ustawy o rehabilitacji)  a jednocze艣nie utrzymuje prawo do urlopu (z Kodeksu pracy). Kodeks pracy zawiera rozwi膮zania dotycz膮ce przypadków, w których z powodu ustania stosunku pracy lub  powrotu pracownika do pracy u danego pracodawcy po trwaj膮cym co najmniej 1 miesi膮c okresie nieobecno艣ci, zmniejsza si臋 proporcjonalnie wymiar urlopu. Jednak zasada proporcjonalno艣ci urlopu, stanowi膮c odst臋pstwo od zasady pe艂nego wymiaru urlopu, mo偶e mie膰 zastosowanie tylko w przypadkach 艣ci艣le w Kodeksie pracy okre艣lonych.   W艣ród tych przypadków nie wymienia si臋 urlopu proporcjonalnego dla osób niepe艂nosprawnych.  Poniewa偶 kwestia proporcjonalnego urlopu dla osób niepe艂nosprawnych nie jest okre艣lona w Kodeksie pracy, nie ma podstaw zastosowania zasady proporcjonalno艣ci  wymiaru urlopu w przypadku utraty prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego przez uprawnion膮 osob臋 niepe艂nosprawn膮.  Z tego powodu, zdaniem Zwi膮zku, w przypadku utraty tego prawa, za dany rok w którym utrata nast膮pi艂a, osobie niepe艂nosprawnej uprawnionej do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, urlop ten przys艂uguje w pe艂nym wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym, bez wzgl臋du na dat臋 utraty tego prawa.
Inaczej b臋dzie si臋 kszta艂towa艂a sytuacja osoby niepe艂nosprawnej, która po raz pierwszy nab臋dzie prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego np. w marcu a z ko艅cem czerwca ustanie jej stosunek pracy. W tym przypadku pracodawca powinien udzieli膰 jej urlopu proporcjonalnego. W tym celu nale偶y zsumowa膰 wymiar urlopu wypoczynkowego (26 dni) i dodatkowego urlopu wypoczynkowego (10 dni), a potem wyliczy膰 wymiar proporcjonalny (36 dni x 6/12 = 18 dni).

Rozwa偶enia równie偶 wymaga przypadek, gdy pracownik w danym roku nabywa prawo do pierwszego dodatkowego urlopu wypoczynkowego po przepracowaniu roku od uzyskania orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepe艂nosprawno艣ci i w tym samym roku to prawo traci w skutek zmiany orzeczenia na orzeczenie o lekkim stopniu  niepe艂nosprawno艣ci. W tym przypadku pracownik nabywa prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w pe艂nym wymiarze 10 dni roboczych. Gdyby jednak rok pracy (np. w czerwcu) mia艂by up艂yn膮膰 po dacie zmiany stopnia niepe艂nosprawno艣ci (np. w maju), pracownik w ogóle nie nab臋dzie prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego.

 

Ile wynosi dodatkowy urlop wypoczynkowy uprawnionej osoby niepe艂nosprawnej pracuj膮cej na cz臋艣ci etatu? 

Zgodnie z art. 154 § 2 Kodeksu pracy,  wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepe艂nym wymiarze czasu pracy ustala si臋 proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika.  Niepe艂ny dzie艅 urlopu zaokr膮gla si臋 w gór臋 do pe艂nego dnia.  Natomiast zgodnie z Art. 1542  § 1 Kodeksu pracy, urlopu udziela si臋 w dni, które s膮 dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowi膮zuj膮cym go rozk艂adem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadaj膮cym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. W przypadku osoby niepe艂nosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepe艂nosprawno艣ci dobowy wymiar czasu pracy wynosi 7 godzin.  Zatem jeden dzie艅 urlopu odpowiada 7 godzinom pracy (art. 1542 § 3 w zwi膮zku z art. 15 ustawy o rehabilitacji). I tak, przyk艂adowo, je偶eli pracownik, który ma prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego i 10 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego zatrudniony jest w wymiarze 4/7 etatu, wymiar przys艂uguj膮cego mu urlopu wynosi膰 b臋dzie (26+10) x 4/7 = 20,57 czyli po zaokr膮gleniu 21 dni, a po przeliczeniu na godziny, 147 godzin. Analogicznie dla pracownika zatrudnionego na 5/7 etatu – 26 dni (182 godziny) a dla pracownika zatrudnionego na 6/7 etatu - 31 dni (217 godzin). 

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.