Menu

Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie gwarancji dla młodzieży

Parlament Europejski wezwał państwa członkowskie UE aby zagwarantowały, że młodym ludziom w ramach gwarancji dla młodzieży proponuje się dobrej jakości, zróżnicowane i dostosowane do potrzeb oferty pracy, szkoleń, praktyk zawodowych lub staży, w tym uczciwe wynagrodzenie.

8 października Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie gwarancji dla młodzieży. Był to głos Parlamentu w toczącej się debacie na temat przyszłego kształtu jednego z wiodących programów europejskich dotyczących wsparcia zatrudnienia osób młodych – Gwarancji dla młodzieży. Program ten zakłada, że każda osoba do 25 roku życia winna w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji w urzędzie pracy otrzymać ofertę zatrudnienia, dalszej edukacji, stażu lub praktyki. Obecnie planowane są zmiany wzmacniające system wsparcia.

Parlament w swojej rezolucji dostrzegł problemy młodych ludzi na rynku pracy, które w skutek pandemii COVID-19 mogą się pogłębić. Dlatego też w rezolucji wzywa się do tego, by mechanizm gwarancji stał się wiążący, a jakość przedstawianej oferty była jak najwyższa.

W rezolucji czytamy m.in., że „gwarancja dla młodzieży nie powinna instytucjonalizować niepewnych form zatrudnienia wśród młodych ludzi, w szczególności przez nietypowy status prowadzący do wyjątkowo niskich płac, braku ochrony socjalnej, braku bezpieczeństwa zatrudnienia, fałszywego samozatrudnienia i rzeczywistego zatrudnienia zastępowanego niepewnymi formami zatrudnienia”.

Parlament odniósł się również do problematyki staży. W rezolucji Parlament „ponownie przypomina, że staże mogą odgrywać rolę w szkoleniu zawodowym; przypomina, że umowy o staż powinny mieć formę pisemnych, prawnie wiążących porozumień określających zadania stażysty i godziwe wynagrodzenie; uważa, że celem gwarancji dla młodzieży musi być zatrudnienie oraz że staże nigdy nie powinny zastępować zatrudnienia”.

Komisja Krajowa oraz Krajowa Sekcja Młodych NSZZ „Solidarność” w wielu swoich wystąpieniach i dokumentach podkreślały, że jakość oferty w ramach Gwarancji dla młodzieży powinna być jak najwyższa i nie można dopuszczać do tego, by środki publiczne były wykorzystywane do subsydiowania miejsc pracy, na których zawierane są „umowy śmieciowe”. Związek wielokrotnie alarmował również, że wiele staży i praktyk ma charakter bezpłatny, mimo że wymaga się od ich uczestnika dużego zaangażowania, często na równi z pracownikami zatrudnionymi w danym miejscu i domagał się, by staże i praktyki były obligatoryjnie płatne.

Tekst rezolucji dostępny jest tutaj.

 


 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.