Menu

Rozjaśniamy pojęcia związane z prawami człowieka - IV

Panie z Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Panie z Komisji Krajowej NSZZ Solidarność fot.P.Machnica

W dokumentach programowych NSZZ Solidarność od lat pojawia się postulat dokonania przez Polskę ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej (ZEKS). W tym „odcinku” przyjrzymy się dokładnie art. 4 ZEKS.

Artykuł 4 EKS/ ZEKS  dotyczy kwestii bliskiej sercu każdego pracownika, a mianowicie wynagrodzenia.

Artykuł ten stanowi:
W celu zapewnienia skutecznego wykonywania prawa do sprawiedliwego wynagrodzenia, Umawiające się Strony zobowiązują się:
1 uznać prawo pracowników do takiego wynagrodzenia, które zapewni im i ich rodzinom godziwy poziom życia;
2 uznać prawo pracowników do zwiększonej stawki wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, z zastrzeżeniem wyjątków w przypadkach szczególnych;
3 uznać prawo pracowników, mężczyzn i kobiet, do jednakowego wynagrodzenia za pracę jednakowej wartości;
4 uznać prawo wszystkich pracowników do rozsądnego okresu wypowiedzenia w razie zwolnienia z pracy;
5 zezwolić na dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń tylko na warunkach i w zakresie przewidzianym w ustawodawstwie krajowym lub ustalonym w układach zbiorowych pracy lub w orzeczeniach arbitrażowych.
Wykonywanie tych praw powinno być zapewnione w drodze bądź swobodnie zawartych układów zbiorowych pracy, bądź w drodze prawnie określonych mechanizmów ustalania wynagrodzeń, bądź za pomocą innych środków, odpowiednich do warunków krajowych.

Jak wiemy, Polska nie ratyfikowała ustępu 1 tego artykułu mówiącego o prawie do wynagrodzenia które zapewni pracownikom i ich rodzinom godziwy poziom życia. Spośród państw Europy Środkowo -Wschodniej  które ratyfikowały ZEKS, ustępu tego nie ratyfikowały także Bułgaria, Estonia, Węgry oraz Łotwa.  Istotne jest tutaj to, że  w art. 4 ust. 1 pojawia się niedookreślone pojęcie „godziwy poziom życia”. Jego wykładni dokonuje w swoich stanowiskach Europejski Komitet Praw Społecznych. Warto podkreślić, że obecnie toczą się w Unii Europejskiej prace nad inicjatywą europejskiej uczciwej płacy minimalnej (pisaliśmy o tym tutaj). Niewątpliwie przyjęcie tego typu regulacji na poziomie UE mogłoby być czynnikiem wpływającym na zwiększenie skali ratyfikacji art. 4 ust. 1 ZEKS.  

W materiale przedstawionym przez dr hab. Krzysztofa Walczaka (UW) pojawia myśl, że obecny poziom rozwoju ekonomicznego naszego kraju nie pozwala na ratyfikację tego postanowienia. Warto jednakże zwrócić uwagę na ciekawe przemyślenia autora dotyczące potrzeby wartościowania stanowisk pracy, tak aby zagwarantować efektywne prawo do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości. 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.