Menu

Sztuczna inteligencja nie może naruszać autonomii pracownika

19 lutego 2020 r. Komisja Europejska wydała Białą Księgę w sprawie sztucznej inteligencji: Europejskie podejście do doskonałości i zaufania COM (2020) 63.

W ocenie Komisji sztuczna inteligencja (AI – artificial intelligence) może przynieść wiele korzyści, w tym poprzez zwiększenie bezpieczeństwa produktów i procesów. Zarazem jednak może ona również wyrządzić szkody. Mogą one być zarówno materialne (dla bezpieczeństwa i zdrowia osób, w tym utrata życia, szkody rzeczowe), jak i niematerialne (utrata prywatności, ograniczenie prawa do wolności słowa, naruszenie godności ludzkiej, dyskryminacja związana np. z dostępem do zatrudnienia). Należy myśleć zawczasu o ramach regulacyjnych ukierunkowanych na zminimalizowanie różne rodzajów ryzyka związanego z potencjalnymi szkodami, zwłaszcza najpoważniejszymi.

Komisja jest zdania, że dane zastosowanie AI należy zasadniczo uznawać za charakteryzujące się wysokim ryzykiem w zależności od potencjalnych konsekwencji danego zastosowania, na podstawie analizy tego, czy zarówno sektor, jak i planowane zastosowanie wiążą się ze znaczącym ryzykiem, w szczególności z punktu widzenia ochrony bezpieczeństwa, praw konsumentów i praw podstawowych.

Sprawowanie nadzoru przez człowieka ma zapewnić, aby system AI nie podważał autonomii człowieka ani nie wywierał innych niekorzystnych skutków. Cel, jakim jest wiarygodna, etyczna i ukierunkowana na człowieka sztuczna inteligencja, można osiągnąć jedynie poprzez zapewnienie odpowiedniego zaangażowania człowieka w odniesieniu do zastosowań AI wysokiego ryzyka.

-Także podczas toczących się obecnie negocjacji pomiędzy EKZZ a europejską reprezentacją pracodawców  nad porozumieniem ws. digitalizacji, temat sztucznej inteligencji był ważnym obszarem. Stronie związkowej zalezało przed wszystkim na zachowaniu zasady kontroli przez człowieka procesów zarządzanych przez sztuczną inteligencję w fazie rekrutacji pracowników, ocen, promocji czy zwolnień. Kluczowe jest aby zawsze pracownik mógł odwołac się od „decyzji” podjetej przez AI – komentuje Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego KK.

Komisja Europejska wskazuje, że konieczne jest utworzenie europejskiej struktury zarządzania w zakresie sztucznej inteligencji w formie ram współpracy właściwych organów krajowych, aby uniknąć rozdrobnienia odpowiedzialności, zwiększyć zdolności w państwach członkowskich i zapewnić, by Europa stopniowo uzyskała zdolności niezbędne do testowania i certyfikacji produktów i usług opartych na sztucznej inteligencji. Europejska struktura zarządzania mogłaby mieć różne zadania – stanowić forum regularnej wymiany informacji i najlepszych praktyk, określać pojawiające się tendencje czy też doradzać w zakresie działalności normalizacyjnej i certyfikacji. Powinna również odgrywać kluczową rolę w ułatwianiu wdrażania ram prawnych, np. poprzez wydawanie wytycznych i opinii lub zapewnianie wiedzy fachowej.

Wydanie Białej księgi jest częścią konsultacji publicznych  dotyczących potrzeb regulacyjnych w obszarze sztucznej inteligencji które trwają do 19 maja.

Tekst Białej Księgi


bs

 


 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.