Logo
Wydrukuj tę stronę

Dyskusja o rekomendacjach dla Polski w ramach Semestru Europejskiego

Dyskusja o rekomendacjach dla Polski w ramach Semestru Europejskiego

11 czerwca w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie odbyło się spotkanie z udziałem partnerów społecznych dla którego inspiracją było ogłoszenie 5 czerwca przez Komisję E propozycji zaleceń krajowych dla Polski na rok 2019 (tzw. CSR).

CSR są elementem corocznego procesu Semestru Europejskiego.  Przed przyjęciem Zaleceń przez Radę Europejską państwa członkowskie odnoszą się do projektu przedstawianego przez Komisję. W zaleceniach dla naszego kraju Komisja wskazuje na konieczność podjęcia następujących działań:

1.           Zapewnienie, by nominalna stopa wzrostu publicznych wydatków pierwotnych netto nie przekroczyła 4,4 % w 2020 r., co odpowiadałoby rocznej korekcie strukturalnej wynoszącej 0,6 % PKB. Podjęcie dalszych działań w celu zwiększenia efektywności wydatków publicznych, w tym przez reformę procesu budżetowego.

2.           Zapewnienie adekwatnej wysokości przyszłych świadczeń emerytalnych i stabilności systemu emerytalnego przez wprowadzenie środków służących podwyższaniu rzeczywistego wieku przejścia na emeryturę i przez reformę preferencyjnych systemów emerytalno-rentowych. Podjęcie działań w celu zwiększenia uczestnictwa w rynku pracy, w tym przez poprawę dostępu do opieki nad dziećmi i do opieki długoterminowej, oraz w celu likwidacji utrzymujących się przeszkód dla bardziej trwałych form zatrudnienia. Wspieranie wysokiej jakości edukacji i rozwijanie umiejętności odpowiadających potrzebom rynku pracy, zwłaszcza poprzez kształcenie dorosłych.

3.           Wzmocnienie innowacyjności gospodarki, w tym poprzez wspieranie instytucji badawczych i ich ściślejszej współpracy z przedsiębiorstwami. Ukierunkowanie inwestycyjnej polityki gospodarczej na innowacje, transport, w szczególności jego zrównoważony charakter, na infrastrukturę energetyczną i cyfrową, opiekę zdrowotną oraz czystszą energię, z uwzględnieniem różnic regionalnych. Poprawę jakości regulacji, w szczególności poprzez zwiększenie roli konsultacji społecznych i konsultacji publicznych w procesie legislacyjnym.

W najbliższych dniach Komisja przedstawi opinii publicznej ocenę programu konwergencji w Polsce na 2019 r.

Dyrektor Aneta Piątkowska z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wskazała, że rząd nie ma fundamentalnych zastrzeżeń do rekomendacji Komisji. Równocześnie podkreśliła, że pomimo toczącego się od lat dialogu, w niektórych obszarach Komisja ponawia te same rekomendację.  Dyrektor  podkreśliła, że Zalecenie trzecie ma  zasadnicze znaczenie w kontekście negocjowania przyszłego budżetu UE. Rząd Polski podziela przekonanie, że kwestią kluczową jest podniesienie poziomu innowacyjności polskiej gospodarki w którym to obszarze odnotowuje się bardzo umiarkowany postęp.

W trakcie dyskusji partnerzy społeczni odnosili się do słabości procesu legislacyjnego w Polsce i braku przeprowadzania odpowiednich konsultacji po pierwsze z odpowiednim wyprzedzeniem oraz odpowiednio pogłębionych. Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego  NSZZ Solidarność, zwróciła uwagę, że przykładem procesu z którego de facto partnerzy społeczni są wyłączeni jest opracowywanie polityki migracyjnej, a jest to przecież kwestia bezpośrednio oddziałująca na rynek pracy.

-Podkreśliłam także wagę problemu sygnalizowanego przez Komisję Europejską, a więc  adekwatności przyszłych świadczeń emerytalnych. Rząd planując równocześnie likwidację zasady trzydziestokrotności w systemie ubezpieczeń (co będzie prowadziło do coraz większej presji na samozatrudnienie)  i wprowadzając liczne ulgi dla osób prowadzących działalność gospodarczą (ulga na start, mały ZUS) doprowadzi do sytuacji, w której przyszłe świadczenia emerytalne wielu osób będą bardzo niskie – komentuje ekspertka.

bs

 

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.