Menu

Rezolucja EKZZ o organizowaniu pracowników

W czasie ostatniego posiedzenia Komitetu Wykonawczego EKZZ przyjęto rezolucję dotyczącą organizowania pracowników. Dokument określa rolę oraz strategię EKZZ-u, która ma skutkować zwiększeniem uzwiązkowienia w całej Europie.

Utrzymująca się tendencja spadkowa uzwiązkowienia oraz proces starzenia bazy członkowskiej wyznaczają oczywisty priorytet dla wszystkich organizacji afiliowanych w Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Rezolucja stanowi, iż rozwój związków zawodowych i zwiększanie uzwiązkowienia muszą stać się priorytetem politycznym. Silna baza członkowska jest warunkiem silnego i reprezentatywnego ruchu związkowego. Należy zacząć rozwijać się pod względem ilości członków oraz zwiększając zasięg negocjacji zbiorowych, a tym samym nadać żądaniom związkowym większą rangę. EKZZ będzie angażować się w stworzenie platformy wymiany i koordynacji krajowych kampanii na rzecz organizowania członków, wspierać inicjatywy w tej dziedzinie oraz dzielić się najlepszymi i innowacyjnymi rozwiązaniami praktycznymi.

Istotną rolę w odbudowie uzwiązkowienia ma odegrać powołany przez EKZZ Komitet ds. Organizowania Pracowników, który miał okazję już obradować w tym roku (czytaj tu: http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/rozwoj/item/13164-europejska-mobilizacja-do-organizowania-pracownikow). Poza zaangażowaniem EKZZ oraz organizacji krajowych, do poprawy liczebności ruchu związkowego zobligowano również Europejski Instytut Związkowy (ETUI), który zajmie się monitorowaniem i badaniem procesów wpływających na wzrost i spadek stanu uzwiązkowienia, przygotowaniem szkoleń dla organizatorów związkowych i edukacją liderów związkowych. Powstanie także strona internetowa, będąca platformą do wymiany informacji, kontaktów i najlepszych praktyk dotyczących organizowania pracowników.

Jak zaznaczają przedstawiciele EKZZ, nie istnieje jedyny skuteczny i właściwy sposób rekrutowania pracowników do związków zawodowych. Organizacje krajowe powinny własne praktyki uzupełniać doświadczeniem innych, ale nie zapominać o specyfice stosunków pracy istniejących w ich krajach. Zauważa się także, iż należy zwrócić uwagę na atypowe formy zatrudnienia, przedsiębiorstwa międzynarodowe, kwestie samozatrudnienia i ludzi młodych na rynku pracy oraz wykorzystywać wszelkie narzędzia dialogu społecznego.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.