Menu

Ochrona miejsc pracy i zatrudnienia. Delegaci Zjazdu przyjęli Uchwałę Programową

Ochrona miejsc pracy i zatrudnienia. Delegaci Zjazdu przyjęli Uchwałę Programową fot. W.Obremski
Ochrona miejsc pracy i stałego zatrudnienia, wzrost  wynagrodzeń i poprawa bezpieczeństwa pracy, a także działania na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy to najważniejsze zadania stojące przed NSZZ "Solidarność"Delegaci przyjęli Uchwałę Programową XXVII Krajowego Zjazdu Delegatów.


W uchwale zapisano, że najważniejsze zadania jakie stoją przed Związkiem to ochrona miejsc pracy i stałego zatrudnienia, wzrost wynagrodzeń i poprawa bezpieczeństwa pracy, a także działania na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy. "Solidarność" będzie żądać, by polskie regulacje dotyczące umów terminowych były zgodne z dyrektywą i nie dyskryminowały pracowników będących stroną umowy terminowej, a także będzie domagać się  zmian prawnych realizujących zalecenia MOP dotyczące rozszerzenia prawa koalicji na osoby samozatrudnione oraz osoby podejmujące zatrudnienie cywilnoprawne.

Rząd lekceważy konstytucyjne prawo do godnego traktowania i wynikające stąd prawa pracownicze. Płace polskich pracowników pozostają nadal na wyjątkowo niskim poziomie w stosunku do państw Europy Zachodniej, mimo, że jesteśmy jednym z najwięcej pracujących narodów na świecie. NSZZ "Solidarność" oczekuje poprawy stosunku ilości i jakości pracy do wartości wynagrodzeń i jednocześnie sprzeciwia się opieraniu polskiej gospodarki jedynie na kryterium taniej siły roboczej.

Zwiazek domaga się określenia przez rząd mechanizmów wzrostu poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę do osiągnięcia 50 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz ratyfikacji art. 4 pkt 1 Europejskiej Karty Społecznej.

„Solidarność” powinna wywierać nacisk, by rząd realizował główne cele Strategii EUROPA 2020 sformułowane jako wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną, efektywnie korzystającej z zasobów oraz przyjaznej środowisku.

W kwestii podnoszenia kwalifikacji pracowników, NSZZ "Solidarność" zwraca uwagę, że powinny zostać wprowadzone powszechne odpisy podatkowe dla pracowników, bezrobotnych, a także dla pracodawców szkolących pracowników. Państwo powinno wspierać wysiłki rzemiosła polskiego w celu utrzymania tradycyjnych, ginących zawodów związanych z rzemiosłem, kulturą i sztuką, a także rozwój szkolnictwa zawodowego.

Lekceważenie konstytucyjnej zasady dialogu, a także reguł obowiązujących w UE stanowi zagrożenie dla demokracji i dla społeczeństwa obywatelskiego. „Solidarność” będzie działać na rzecz wzmocnienia partnerów społecznych, w tym reprezentatywności związków zawodowych i organizacji pracodawców, które muszą zawierać ponadzakładowe układy zbiorowe pracy. Związek domaga się rownież powołania Rzecznika Dialogu Społecznego oraz wprowadzenia nowej jakości dialogu społecznego na poziomie krajowym, regionalnym i branżowym.

NSZZ „Solidarność” wzywa rząd do realizacji konstytucyjnej zasady społecznej gospodarki rynkowej. Równość praw i wolności obywatelskich musi się realizować także poprzez powszechny udział obywateli we własności i dochodach z rozwoju gospodarczego.

Zmiany w systemie emerytalnym w Polsce zostały wprowadzone bez uwzględnienia realiów życia. Związek żąda od władz przywrócenia dotychczasowego wieku uprawniającego do przechodzenia na emeryturę, tak dla mężczyzn jak i dla kobiet oraz wprowadzenia rozwiązań pozwalających na dłuższą aktywność zawodową osób starszych, nie w oparciu o przymus a o motywację.

Związek będzie kontynuował działania mające na celu wspieranie rozwoju przemysłu w Polsce. Fundamentem rozwoju polskiej gospodarki powinien być przemysł.

Wolność to nie tylko prawo do udziału w wolnych wyborach albo prawo do wolności słowa. Autentyczna demokracja możliwa jest tylko w państwie prawa. NSZZ "Solidarność" sprzeciwia się instrumentalizacji demokracji i arogancji osób pełniących funkcje publiczne.

NSZZ „Solidarność” sprzeciwia się działaniom oszczędnościowym rządu dotykającym grup osób bezrobotnych, najsłabiej zarabiających, niepełnosprawnych. Związek domaga się utrzymania systemu chronionego zatrudnienia osób niepełnosprawnych, które ze względu na charakter schorzenia nie mają szans na zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Zwiazek oczekuje opracowania programu wsparcia rodzin wielodzietnych,  m.in. poprzez działania mające na celu podniesienie kryteriów dochodowych, stworzenie programu budownictwa społecznych mieszkań czynszowych oraz wsparcia budownictwa komunalnego, wsparcie kobiet przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych do podnoszenia kwalifikacji i tworzenie możliwości płynnego powrotu do stabilnego zatrudnienia.

Konieczność globalizacji solidarności jest szczególnie widoczna w czasie trwania kryzysu na skalę globalną. Odpowiedzią związków zawodowych na ofensywę globalnego kapitału musi być ścisła koordynacja działań na poziomie międzynarodowym, prowadząca do powstania zarządzania gospodarczego na szczeblu światowym w dialogu z partnerami społecznymi.

Druga część Uchwały Programowej została poświęcona działaniom koniecznym na rzecz rozwoju Związku czyli zagadnieniom pozyskiwania członków, szkoleniom i programom unijnym.

„Solidarność”  jest  wielkim  dziedzictwem  Polski,  Europy  i  świata, podkreślono w uchwale. Kultywowanie pamięci o tym dziedzictwie, jego historii, wartościach jest  obowiązkiem Związku m.in. po to, by stanowić inspirację dla wszystkich walczących o wolność, godność i solidarność.

hd

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.