Menu

Papierowy CIT-8 do 31 października br.

Do 31 października br. jest możliwość składania deklaracji CIT-8 na papierze przez niektóre organizacje związkowe. Pojawiła się ona dla wybranych podmiotów wraz z art. 27a ustawy z 11 września 2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1978 z dn. 17 października br.).

Ministerstwo Finansów przywróciło, do 31 października br., możliwość składania zeznań podatkowych CIT-8 w formie dokumentu pisemnego przez podatników osiągających wyłącznie dochody zwolnione od podatku od osób prawnych i niepełniących funkcji płatnika (nie składały za 2018 r. PIT np. w związku z zatrudnianiem osób). W dodatkowym terminie – do końca października – będzie można złożyć deklaracje w formie papierowej, tak, jak to robiła część organizacji w 2018 r.

Regulacje dotyczące CIT-8 obowiązują od 25 października br. do 31 października 2019 r., więc organizacje pozarządowe, składające pod koniec października papierowe pity, nie będą mogły zrobić tego przed 25 października i później niż 31 października.

Uprawnienie to dotyczyć będzie rozliczenia dochodu za 2018 r., za który to okres składanie zeznań CIT- 8 podlega obecnie prolongacie – mocą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania przez niektórych podatników.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów zauważa, iż elektronizacja procedur w sprawach administracji publicznej, ukierunkowana jest na poprawę jakości obsługi obywatela i organów administracyjnych oraz usprawnienie procesu wzajemnej komunikacji. W odniesieniu do sprawozdań finansowych obowiązek sporządzania ich w formie elektronicznej i opatrywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym wprowadziła ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Odzwierciedleniem powyższego jest obowiązkowe elektroniczne składanie sprawozdań finansowych (w tym także przez np. stowarzyszenia, fundacje, również te nie wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS) na gruncie art. 45 ust. 1f ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”, deklaracji VAT (niezależnie od wielkości prowadzonej działalności)

W odniesieniu do sprawozdań finansowych obowiązek sporządzania ich w formie elektronicznej i opatrywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym wprowadziła ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Z e-sprawozdaniami finansowymi związane są nowe zasady dotyczące ich udostępniania określonym organom analizującym w ramach swej właściwości zawarte w nich dane. Ponieważ sprawozdanie finansowe stanowi istotne źródło informacji o kondycji finansowej podmiotu, forma elektroniczna nie tylko umożliwia efektywne wykorzystanie danych w nim zawartych, ale także w znaczący sposób skraca czas weryfikacji.

Na gruncie przepisów ustawy o rachunkowości (art. 45 ust. 1f) osoby podpisujące sprawozdanie finansowe mogą założyć bezpłatnie profil zaufany lub wykupić kwalifikowany podpis elektroniczny, co jednak generuje koszt kłopotliwy dla małej organizacji.

www.solidarnosc.gda.pl / ASG

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.