Menu

Pierwsze podejście do porządkowania unijnego rynku pracy

Pierwsze podejście do porządkowania unijnego rynku pracy fotolia

Komisja Europejska w ramach działań wdrażających Europejski filar praw socjalnych przedstawiła 21 grudnia projekt zmian zmierzających do zwiększenia przejrzystości i przewidywalności warunków pracy.

Zmiany te mają być wprowadzone poprzez zasadnicze zmodyfikowanie obowiązującej od 1991 r. dyrektywy w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącego informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy (91/533/ EWG). Marianne Thyssen, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników podkreśla: Poprzez ten wniosek podejmujemy działanie na rzecz poprawy przejrzystości i przewidywalności warunków pracy. Świat pracy zmienia się w szybkim tempie – rośnie liczba niestandardowych form zatrudnienia i umów. Coraz liczniejszym pracownikom grozi w związku z tym, że nie będą już objęci podstawowymi prawami, począwszy od prawa do znajomości warunków, na jakich są zatrudniani. Większa przejrzystość i przewidywalność przyniesie korzyści zarówno pracownikom, jak i przedsiębiorstwom.

W ocenie Komisji Europejskiej ochroną w ramach nowego aktu prawnego zostanie objętych od 2 do 3 mln pracowników zatrudnionych na podstawie nietypowych umów, którzy nie są chronieni dotychczasowym prawodawstwem. Wniosek wprowadza również rozwiązania pozwalające pracodawcom uniknąć obciążeń administracyjnych, np. poprzez umożliwienie im przedstawiania wymaganych informacji w formie elektronicznej.

– Interesujące, że dyrektywa która dotychczas dotyczyła wyłącznie kwestii związanych z prawem do uzyskania informacji o warunkach zatrudnienia nabiera mieszanego charakteru i będą w niej zawarte bezpośrednie uprawnienia pracownika związane na przykład z prawem do bezpłatnego szkolenia. Z polskiej pers–pektywy warto także podkreślić obowiązek poinformowania pracowników delegowanych o przysługującym mu wynagrodzeniu zgodnie z obowiązującym prawem przyjmującego państwa członkowskiego – komentuje Barbara Surdykowska, Biuro Eksperckie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. – Warto jest aby nasza Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy uwzględniła w swych pracach zmiany wynikające z modernizacji dyrektywy – dodaje ekspertka.

Komisja w swoim wniosku proponuje między innymi dostosowanie pojęcia pracownika do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Obecnie obowiązujące przepisy dopuszczają rozbieżności w definicjach, przez co niektóre kategorie pracowników nie są objęte żadnymi przepisami. Pojawia się także definicja pracodawcy wskazująca na osobę fizyczną lub prawną która jest bezpośrednio lub pośrednio stroną stosunku pracy z pracownikiem. Jak wskazuje Komisja, jej intencją jest także objęcie ochroną pracowników zatrudnionych poprzez platformy internetowe.

– EKZZ z zadowoleniem odbiera działania Komisji Europejskiej zmierzające do implementacji Europejskiego filaru praw socjalnych. Zmiany w dotychczasowej dyrektywie są w wielu obszarach postrzegane przez nas jako idące we właściwym kierunku. Największym rozczarowaniem jest jednak brak wyraźnego wzmocnienia pozycji pracowników zatrudnionych w najbardziej prekaryjnych formach (art. 10 projektu). Samo prawo ubiegania się o bardziej stabilną formę zatrudnienia połączone z uprawnieniem do otrzymania pisemnej odpowiedzi od pracodawcy jest całkowicie niewystarczające – wskazuje Esther Lynch, sekretarz konfederalna EKZZ.

Tutaj Projekt Dyrektywy

 

 

 

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.