Menu

Rynek pracy w czasie pandemii. Czerwiec bardziej optymistyczny!

Rynek pracy w czasie pandemii. Czerwiec bardziej optymistyczny! fot.pixabay.com

Stopa bezrobocia rejestrowanego wynios艂a 6,1 proc. na koniec czerwca br. – wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo艂ecznej. To o 0,1 pkt proc. wi臋cej ni偶 w maju br., a w porównaniu do czerwca 2019 roku o 0,8 proc.  

Liczba bezrobotnych wzros艂a w czerwcu o 15,4 tys. m/m (do 1 027,1 tys. osób).

Od kwietnia poziom rejestrowanego bezrobocia ro艣nie. W czerwcu tempo wzrostu os艂ab艂o. W kwietniu br. liczba bezrobotnych w porównaniu do marca br. wzros艂a o 6,2 proc., w maju o 4,8 proc., a w czerwcu o 1,5 proc.

Na koniec czerwca w województwie pomorskim zarejestrowanych by艂o 52,4 tys. osób bezrobotnych. Oznacza to, 偶e liczba bezrobotnych wzros艂a w stosunku do maja br. o 1,3 proc., tj. o 700 osób. Wraz ze wzrostem liczby bezrobotnych nie wzros艂a stopa bezrobocia w Pomorskiem – pozosta艂a na poziomie z maja br. czyli 5,5 proc. i by艂a wy偶sza ni偶 przed rokiem o 1,1 proc.

Osób bezrobotnych w czerwcu by艂o wi臋cej ni偶 w tym samym miesi膮cu przed rokiem gdy zarejestrowanych by艂o 41,8 tys. osób bezrobotnych. Jest to ci膮gle dwukrotnie ni偶sze bezrobocie ni偶 w latach 2009-2014, gdy zarejestrowanych bez pracy by艂o ok. 100 tys. osób.

Na poziomie lokalnym wzrost liczby bezrobotnych dotyczy艂 w czerwcu br. 15 powiatów,  najwy偶szy w Sopocie – 5,7%, nast臋pnie w S艂upsku – 4,6% i w Gdyni – 4,5% oraz w powiecie gda艅skim – 4,2%. Spadek bezrobocia odnotowano w 5 powiatach, najwi臋kszy w powiecie puckim – o 7,9%.

Wst臋pne dane o bezrobociu rejestrowanym za czerwiec br. pokazuj膮, 偶e obserwowane w kwietniu i maju br. negatywne zjawiska na pomorskim rynku pracy wyhamowuj膮,

W czerwcu 2020 r. przeci臋tne zatrudnienie w sektorze przedsi臋biorstw w kraju by艂o ni偶sze o 3,3 proc. r/r i wynios艂o 6185,8 tys., natomiast przeci臋tne miesi臋czne wynagrodzenie (brutto) by艂o wy偶sze o 3,6 proc. r/r i wynios艂o 5286,00 z艂.

Przypomnijmy, 偶e maj by艂 miesi膮cem, w którym dzia艂alno艣膰 wznowi艂y przedsi臋biorstwa dotkni臋te skutkami ogranicze艅 wprowadzonych w czasie pandemii, mimo to cz臋艣膰 bran偶 dzia艂a艂a jeszcze w mocno ograniczonym zakresie.

Dane dotycz膮ce bezrobocia rejestrowanego w regionie pomorskim nie wskazywa艂y widocznej poprawy sytuacji na rynku pracy. Utrzymuje si臋 ni偶sza liczba ofert pracy zg艂aszanych przez pomorskich pracodawców do urz臋dów pracy.  

– To wci膮偶 du偶o mniej oferowanych miejsc pracy, bo o oko艂o 50 proc., ni偶 w sytuacji sprzed pandemii – mówi Joanna Witkowska, dyrektor Wojewódzkiego Urz臋du Pracy w Gda艅sku.  

 Wed艂ug danych GUS przeci臋tne zatrudnienie w sektorze przedsi臋biorstw w województwie pomorskim (dane za maj br.) kszta艂towa艂o si臋 na poziomie 346,7 tys. osób (o 1,5 proc. mniej ni偶 w maju 2019 r.), a w porównaniu z kwietniem br. zmniejszy艂o si臋 o 1,1 proc. Przeci臋tne miesi臋czne wynagrodzenie w sektorze przedsi臋biorstw to 5172,21 z艂.

Na Pomorzu w odniesieniu do maja ubieg艂ego roku przeci臋tne zatrudnienie zmniejszy艂o si臋 m.in. w dzia艂alno艣ci us艂ugowej (o 16,5%), w zakwaterowaniu i gastronomii (o 10,4%), w administrowaniu i dzia艂alno艣ci wspieraj膮cej (o 4,1%) oraz w handlu i naprawie pojazdów samochodowych (po 3,9%).

By艂y bran偶e, w których pracodawcy zwi臋kszyli zatrudnienie. Wzrost zatrudnienia wyst膮pi艂 m.in. w informacji i komunikacji (o 7,4%), w dzia艂alno艣ci profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 3 %), w budownictwie (o 2,5%) oraz w dzia艂alno艣ci zwi膮zanej z kultur膮, rozrywk膮 i rekreacj膮 (o 2,4%).

Czekamy na pomorskie dane z czerwca br. Wiadomo ju偶, 偶e poprawiaj膮 si臋 nastroje pomorskich pracodawców. Przedsi臋biorcy coraz bardziej pozytywnie patrz膮 w przysz艂o艣膰 – badania ankietowe prowadzone przez GUS pokazuj膮, 偶e w czerwcu br. w wi臋kszo艣ci badanych obszarów firmy z województwa pomorskiego oceniaj膮 koniunktur臋 mniej pesymistycznie ni偶 w maju br. Spadek koniunktury odnotowano w sekcji transport i gospodarka magazynowa.

W handlu detalicznym nast臋puje stopniowo odbicie po zniesieniu ogranicze艅 wprowadzonych przez rz膮d w celu st艂umienia epidemii koronawirusa. Jest to cz臋艣ciowo efekt od艂o偶onego popytu, który w kolejnych miesi膮cach b臋dzie jednak mniej intensywny.   

Przygl膮daj膮c si臋 szacunkowym danym za czerwiec br. mo偶na zauwa偶y膰, 偶e w kontek艣cie liczby ofert pracy zg艂aszanych przez pomorskich pracodawców do urz臋dów pracy w naszym województwie, miesi膮c ten zdecydowanie ró偶ni si臋 od dwóch poprzednich (kwietnia i maja).

 W czerwcu br. zg艂oszono 6,8 tys. wolnych wakatów wobec 4,2 tys. ofert zg艂oszonych w kwietniu br. i 4,5 tys. w maju br. Jest to ponad 50 proc. wzrost i chocia偶 wci膮偶 jest to mniej ni偶 w sytuacji sprzed pandemii – w czerwcu 2019 r. pracodawcy zg艂osili 7,6 tys. ofert pracy, to dane wskazuj膮 na pozytywny trend.

Wzrost ofert zatrudnienia nap艂ywaj膮cych do powiatowych urz臋dów pracy niew膮tpliwie jest w du偶ym stopniu efektem stopniowego powracania firm do dzia艂alno艣ci. W stosunku do gwa艂townego spadku w marcu i kwietniu br. poprawa w tym zakresie zapocz膮tkowana w maju br. jest kontynuowana w coraz wi臋kszej skali.

Przedsi臋biorstwa s膮 w trakcie analizowania negatywnych skutków lockdownu i podejmowania decyzji dostosowawczych.  

Trzeba pami臋ta膰 równie偶, 偶e konsekwencjami kryzysu zwi膮zanego z pandemi膮 mog膮 by膰 tak偶e zmiany w wysoko艣ci wynagrodze艅 w firmach. Istnieje te偶 realne ryzyko inflacyjne, które dodatkowo wp艂ynie na obni偶enie realnej si艂y nabywczej wynagrodze艅.

Optymistyczne jest, 偶e produkcja sprzedana przemys艂u w czerwcu wzros艂a o 0,5 proc. r/d/r (w czerwcu 2019 r. odnotowano spadek o 2,6 proc. do analogicznego okresu roku poprzedniego), a w porównaniu z majem br. wzros艂a a偶 o 13,9 proc. – poda艂 G艂ówny Urz膮d Statystyczny.  

– Nie utracili艣my ani jednego miejsca pracy. W kwietniu podpisali艣my porozumienie z pracodawc膮 godz膮c si臋 na obni偶enie pensji i skrócenie wymiaru czasu pracy. W maju weszli艣my pod os艂on臋 tarczy antykryzysowej. Jej rozwi膮zania okaza艂y si臋 realnie bardzo pomocne. Optymizm niesie te偶 zauwa偶alny ostatnio wzrost zamówie艅 na cz臋艣ci linii monta偶owych. Mamy nadziej臋, 偶e jesieni膮 sytuacja nie b臋dzie dramatyczna. Do wrze艣nia pracodawca zobowi膮za艂 si臋, 偶e 偶adnych zwolnie艅 nie b臋dzie poza dobrowolnymi odej艣ciami na emerytur臋 – relacjonuje Pawe艂 Dziwosz, przewodnicz膮cy Komisji Zak艂adowej NSZZ „Solidarno艣膰” w Federal-Mogul Bimet w Gda艅sku

Jednak w okresie stycze艅 – czerwiec 2020 r. produkcja sprzedana przemys艂u w skali kraju by艂a o 6,3 proc. ni偶sza w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r., gdy notowano wzrost o 5,1 proc.

www.solidarnosc.gda.pl
 Oprac. Na podstawie: Wydzia艂 Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy,  WUP Gda艅sk, GUS

 

 

Powr贸t na g贸r臋

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.