Menu

Porozumienia w ramach tarcz: Dane statystyczne “porozumień antykryzysowych”

Przepisy ustawy antykryzysowej nakazują pracodawcy przekazanie kopii porozumień właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia. OIP w Gdańsku przedstawia dane odnośnie zawartych porozumień ”antykryzysowych”, w okresie od dnia 01 kwietnia 2020 r. do dnia 8 maja 2020 r.  

Ogólna liczba zarejestrowanych tzw. porozumień antykryzysowych” określających warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy przewidzianych w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 wyniosła w woj. pomorskim: 931.

Liczba porozumień dot. warunków i trybu wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy 720.

Liczba porozumień dot. warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego 314.

Liczba porozumień o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy 55.

Liczba porozumień o przedłużeniu okresu rozliczeniowego na podstawie przepisów kodeksu pracy, 8.

Liczba porozumień o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami 33.

Liczba anulowanych, zakończonych porozumień bądź wypowiedzianych.15 w tym; wycofanie, anulowanie porozumienia – 5, wypowiedzenie porozumienia – 1, anulowanie/wycofanie porozumienia i zawarcie kolejnego porozumienia – 5, zakończenie porozumienia – 4

W związku,  z wyznaczeniem przez przepisy ustawy antykryzysowej pięciodniowego terminu na przekazanie porozumień, przekazywane były one przede wszystkim poprzez  e-PUAP, oraz drogą mejlową (następnie potwierdzane w formie papierowej). Przekazywane były również drogą pocztową oraz pocztą kurierską.   

W początkowym okresie obowiązywania ustawy antykryzysowej, było podpisanie ww. porozumień wyłącznie przez jednego przedstawiciela pracowników. Wpływające obecnie porozumienia, zawierane są przez co najmniej dwóch przedstawicieli pracowników, zauważalne jest nawet zwiększenie liczby przedstawicieli pracowników.

W powiadomieniach o zawartych porozumieniach, kierowanych do OIP w Gdańsku, zawierane były również informacje o sposobie wyboru przedstawicieli pracowników, tj. informacje o przeprowadzeniu tych wyborów m.in. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub przedstawianie kopii dokumentów, protokołów z wyborów. W przypadku trudności w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników z powodu COVID-19,  w szczególności wywołanych nieobecnością pracowników, trwającym przestojem lub wykonywaniem przez część pracowników pracy zdalnej, porozumienie zawierane były z przedstawicielami pracowników wybranymi przez pracowników uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy, i taka informacja również była zamieszczana we wniosku.

Region Gdański /

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.