Menu

Skargi do Państwowej Inspekcji Pracy na upały w pracy

Państwowa Inspekcja Pracy przyjęła w tym roku już 391 skarg pracowników, którzy skarżą się na zbyt wysoką temperaturę i brak zimnych napojów – informuje dziennik „Rzeczpospolita”.

Spośród 391 skarg 212 dotyczyło nieprawidłowości związanych z wydawaniem napojów i 179 zbyt wysokiej temperatury w biurach.

Przepisy BHP i kodeks pracy nie określają górnej granicy temperatury w biurze, czy w zakładzie pracy, po której przekroczeniu pracownicy mogą odmówić wykonywania pracy, decyzja należy więc do pracodawcy. Są wyjątki.

Wyjątkiem są pracownicy młodociani między 16. a 18. rokiem życia oraz cierpiący na choroby np. serca. Młodociani pracownicy mogą odmówić przyjścia do pracy, gdy temperatura przekracza 30 stopni. Zapewnia im to rozporządzenie ministra pracy. Natomiast osoby np. chorujące na serce bądź dla których upał może być niebezpieczny dla zdrowia mogą powołać się na przepisy Kodeksu pracy – Art. 210 § 1., stanowiący, iż w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

Pracodawcy w okresie upałów powinni zwrócić szczególną uwagę na warunki pracy osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne i wymagające wysokiej sprawności psychofizycznej. Uwzględnić trzeba, iż w nadmiernej ciepłocie nie mogą pracować nie tylko młodociani, ale i kobiety w ciąży.

Pozostali mogą pracować w upale, choć według rozporządzenia ministra pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnić temperaturę „adekwatną do wykonywanych zadań”. Nadto pracownikom zatrudnionym na stałe lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić oprócz wody inne napoje. Ilość, rodzaj i temperatura tych napojów powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników.

Polskie przepisy nie definiują co to jest zbyt wysoka temperatura. Określona jest zaś „dolna granica”, czyli temperatura minimalna, która w biurach wynosi 18 stopni Celsjusza.

Z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. (Dz. U. z 1996 nr 60, poz. 279) w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów wynika, że pracodawca zapewnia (oprócz wody) napoje pracownikom m.in. zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia powyżej 25 st. C, a także na stanowiskach pracy, na których temperatura przekracza wówczas 28 st. C (np. biuro, magazyn).

www.solidarnosc.gda.pl / ASG

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.